Podatek od nieruchomości od osób prawnych (2016)

2015-12-31 0916
Art. czytany: 1730 razy


Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od nieruchomości osoby prawne są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53,
pokój nr 10 i 11, w godz. 730-1530
Tel. 86 216-24-76

Termin i sposób załatwienia

Podatek od nieruchomości obliczony w deklaracji należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.).
2. Uchwała Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 4095).
3. Uchwała Nr 59/XI/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 4093)

Rada Gminy Piątnica wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
1. Uchwała Nr 155/XXXIV/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 4159)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Piątnica.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne mogą dokonywać na następujący numer rachunku Urzędu Gminy:
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


Z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwości podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a „Podpisywanie deklaracji”. Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Uwaga. Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Informację udostępniła: Małgorzata Krajewska