Zarządzenie Nr 1.2018 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2018

2018-01-08 1508
Art. czytany: 505 razy


ZARZĄDZENIE NR 1.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2018Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 i 2233), w związku z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2018 dla celów określonych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

2. Powierzchnia, o której mowa w ust. 1, wynosi 10,01 ha.

§ 2. Podstawą ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego są dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w Gminie Piątnica, obejmujące zakres wymieniony w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: 302F4C4C-4275-4EA0-B6D2-D9AD036ABA1B. Podpisany