Zarządzenie Nr 2.2018 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie

2018-01-08 1512
Art. czytany: 358 razy


ZARZĄDZENIE NR 2.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' w Górkach-SypniewieNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 110/XX/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3723) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni dzienny koszt usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie w następującej wysokości:

a) usługi – 1 zł;
b) posiłki – 13 zł.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, wnoszone są po upływie miesiąca rozliczeniowego do 20-tego dnia następnego miesiąca na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 78.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom 'Senior - WIGOR' w Górkach-Sypniewie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki


Id: D14DEFBD-6215-4B26-B03F-207911D3145C. Podpisany