Zarządzenie Nr 3.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

2018-01-10 1421
Art. czytany: 367 razy


ZARZĄDZENIE NR 3.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy PiątnicaNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXVI sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.:

1) uchwał:
a) Nr 199/XXXVI/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
b) Nr 200/XXXVI/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok;
c) Nr 204/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
d) Nr 208/XXXVI/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 201/XXXVI/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
- zobowiązuje się wyznaczonego Podinspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do stosowania postanowień Studium przy prowadzeniu spraw Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego i innych prac planistycznych, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwały Nr 202/XXXVI/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
- zobowiązuje się Podinspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej właściwego
w sprawach ochrony środowiska do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwały Nr 203/XXXVI/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów z Programu kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych oraz innym realizatorom zadań, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz zapewnienie jej realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;

5) uchwały Nr 205/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia dla Wójta - pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacenia Wójtowi wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej w uchwale w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikom Urzędu, a Naczelnika Wydziału właściwego w sprawach kadr do włączenia uchwały do akt osobowych Wójta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwały Nr 206/XXXVI/2017 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2018 rok oraz uchwały Nr 207/XXXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadamiania Naczelników Wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz realizacji planu pracy poszczególnych komisji, niezwłocznie po otrzymaniu uchwał.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: 65F66E9A-A2F9-4722-9127-85B6990C8B8B. Podpisany