Projekt zarządzenia w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.

2018-01-11 1258
Art. czytany: 464 razy


ZARZĄDZENIE NR ....................
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz.,1875 i 2232) oraz § 2 Zarządzenia Nr 151/2017Wojewody Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Piątnica w 2018 roku stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych i obrony cywilnej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w § 1 wg kompetencji.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Id: 28C1F62F-B9EC-478A-A0D7-429C28613147. Projekt