Informacja o uzgodnieniu z organem właściwym warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (GPT.6220.6.2017)

2018-01-11 1347
Art. czytany: 490 razy

GPT.6220.6.2017


Informacja o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych w związku ze zmianą ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoWójt Gminy Piątnica informuje, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit b w związku z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), wystąpił w dniu 10 stycznia 2018 r. do organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie ok. 250 DJP wraz z dwoma zewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o pojemności całkowitej ok. 2874 m3, kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 250 m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok. 10 m3, na części działki nr 27 we wsi Choszczewo, gm. Piątnica, planowanego przez Pana Sebastiana Dymnickiego

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica: www.ugpiatnica.doc.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stawiskowskiej 53 oraz przesłanie sołtysowi wsi Choszczewo celem jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Z up. Wójta
dr Zbigniew Piotrowski
Zastępca Wójta