Zarządzenie Nr 4.2018 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.

2018-01-12 1148
Art. czytany: 581 razy


ZARZĄDZENIE NR 4.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz.,1875 i 2232) oraz § 2 Zarządzenia Nr 151/2017Wojewody Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Piątnica w 2018 roku stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych i obrony cywilnej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w § 1 wg kompetencji.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: 0AAED353-8DFA-4CA6-8769-B67F5681C76C. Podpisany