Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy

2018-02-05 1357
Art. czytany: 384 razyZARZĄDZENIE NR 12.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie GminyNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 48 zł, (zmniejszenie 12 496 zł, zwiększenie 12 544 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44 772 525,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 41 065 519,00 zł,
2) dochody majątkowe - 3 707 006,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 53 321 717,96 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 38 337 879,42 zł,
2) wydatki majątkowe - 14 983 838,54 zł.

§ 6. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: 0AE64F43-A54C-42DC-8FFD-D81FD6B5CD3B. Podpisany