Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska”

2018-02-07 1449
Art. czytany: 351 razy

GPT.271.1.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska”, została wybrana oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża (oferta nr 2), która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 1.295.079,30 zł oraz okresu gwarancji 60 miesięcy - na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostały złożone dwie oferty:
• oferta nr 1, złożona przez MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 49,97 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 89,97 pkt,
• oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były: cena i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 60,00 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.