Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica'

2018-02-13 1503
Art. czytany: 374 razy

GPT.271.2.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była „Dostawa kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica”, została wybrana oferta złożona przez firmę Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mat. Bud. i Art. Spoż.-Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża (oferta nr 1), która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 270.600,00 zł oraz terminu dostawy 2 dni - na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostały złożone 4 oferty:
• oferta nr 1, złożona przez Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mat. Bud. i Art. Spoż.-Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena i termin dostawy otrzymała odpowiednio 60 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 100 pkt,
• oferta nr 2 złożona przez Usługi Transportowe Jan Grzymała, Kobylin 26, 18-421 Piątnica Poduchowna, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena i termin dostawy otrzymała odpowiednio 50 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 90 pkt,
• oferta nr 3 złożona przez P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena i termin dostawy otrzymała odpowiednio 48,89 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 88,89 pkt,
• oferta nr 4 złożona przez GRAVEL Sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo - oferta niepunktowana.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.


Z up. Wójta
dr Zbigniew Piotrowski
Zastępca Wójta