Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.2.2018)

2018-02-13 1507
Art. czytany: 489 razy

GPT.6733.2.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek firmy T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzić będą: wieża telekomunikacyjna o wysokości ~52,5 m n.p.t. (maks. 54,5 m z odgromnikiem) wraz z urządzeniami i antenami w ogrodzeniu o wymiarach maksymalnych ~10,0 x 10,0 m), na cz. dz. nr ew. 135/7 we wsi Dobrzyjałowo.

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica przy ul. Stawiskowskiej 53, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 13 lutego 2018 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piątnicy: bip:www.ugpiatnica.doc.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz przesłane sołtysowi wsi Dobrzyjałowo, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta
dr Zbigniew Piotrowski
Zastępca Wójta