Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPT.6733.4.2018

2018-02-19 1520
Art. czytany: 746 razy

GPT.6733.4.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 lutego 2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm na dz. nr 136 w Piątnicy Poduchownej ul. Forteczna.

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica przy ul. Stawiskowskiej 53, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 19 lutego 2018 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piątnicy: bip:www.ugpiatnica.doc.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz przesłane sołtysowi wsi Piątnica Poduchowna, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.Z up. Wójta
dr Zbigniew Piotrowski
Zastępca Wójta