Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

2018-04-13 1015
Art. czytany: 945 razy

ZARZĄDZENIE NR 26.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i 50) oraz § 3 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 6 uchwały Nr 118/XVIII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 229, poz. 2359) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nabyć odpłatnie nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 363/27 o powierzchni 0. 0013 ha i 363/29 o powierzchni 0. 0019 ha, położoną w obrębie Jeziorko, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie, stanowiącą własność osób fizycznych, z przeznaczeniem jej na realizacje celu publicznego.

§ 2. Cena nabycia zostanie ustalona w drodze negocjacji między stronami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki

Id: 77EAA40C-FA3F-453B-A5AE-544CB0E623B5. Podpisany
Zarządzenie Nr 26.2018 w Bazie Aktów Własnych (wersja w PDF oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego