Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy

2018-04-20 1357
Art. czytany: 679 razy

ZARZĄDZENIE NR 28.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 29 619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 47 052 199,40 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 41 253 801,40 zł,
b) majątkowe w wysokości 5 798 398,00 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 55 601 392,36 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 38 453 084,70 zł,
b) majątkowe w wysokości 17 148 307,66 zł.

§ 5. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: 106BBF2D-70A1-4378-9FB2-DB251006328F. Podpisany

Zarządzenie Nr 28.2018 w Bazie Aktów Własnych (wersja w PDF wraz z załącznikami oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego