Rozgraniczanie nieruchomości

2003-09-03 1143
Art. czytany: 3656 razy

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 4, parter, telefon (86) 216-24-76 wew. 14, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej

Wymagane dokumenty
- dokument stwierdzający własność (aktualny wypis z rejestru gruntów wykonany przez Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w przypadku braku na wypisie numeru księgi wieczystej odpis księgi wieczystej wydany przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łomży, ul. Dworna 16, budynek C)

- szkic rozgraniczenia wykonany na mapie zasadniczej (z zaznaczonymi spornymi granicami oraz numerami sąsiednich działek)

Miejsce odbioru
0

Opłaty
Nie pobiera się.

Termin załatwienia
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z wydanej decyzji o rozgraniczeniu, może żądać od Wójta przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Łomży. Żądanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 12) lub w Wydziale prowadzącym sprawę (pokój nr 4) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Interesant ma prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału na podstawie art. 10 KPA.

Uwagi
We wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczenia nieruchomości należy zawrzeć informację, który geodeta ma zostać upoważniony do wykonania czynności technicznych.

W przypadku braku któregoś z dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych na podstawie art. 64 KPA.

Podstawa prawna
0

Podstawa prawna
Właściciel lub współwłaściciele występują z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, które ma na celu ustalenie granicy nieruchomości z sąsiednimi nieruchomościami. Wójt wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania.
Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, następuje wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
Opracował
Urszula Miliszewska

Akceptował
Naczelnik wydziału Leon Pietruszko

Zatwierdził
Konrad Majkowski