A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich » Sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych': 1
Sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 1, tel. (86) 216-24-76 wew. 11, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich


Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek wraz załącznikami:

- opinie właściwych miejscowo komendantów miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz kierownika Pogotowia Ratunkowego w Łomży, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, ewentualnych zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach

- opinia Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

- graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa,zawierający:

* oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych

* oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych

* oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu

* informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów

- regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

- program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych, odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej

- informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób

- wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa)

- pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy

- szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

- polisa ubezpieczeniowa

- pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Informacje dodatkowe:
Organizator imprezy masowej jest obowiązany, nie później niż na 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, zwrócić się o wydanie właściwych opinii niezbędnych do uzyskania zezwolenia do następujących organów:

- Komendanta Miejskiego Policji w Łomży

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

- Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Łomży

- Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Termin załatwienia
Najpóźniej w terminie 30 dni

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy.
Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 12).

Opracował
Andrzej Gońko

Akceptował
Naczelnik wydziału Dariusz Wojewoda

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-02 0940
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 3933 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste, meldunek, PESEL
Udostępnianie rejestru wyborców
Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom
Sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych
Organizacja zabaw, dyskotek i pikników
Podkat. Archiwalne:
Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL
Poświadczenia zameldowania i udzielanie informacji adresowych
Wydawanie dowodów osobistych
Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
Sprawy meldunkowe
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl