A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Urząd Stanu Cywilnego » Udzielenie ślubu cywilnego (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Udzielenie ślubu cywilnego': 1
Udzielenie ślubu cywilnego

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 6, tel. (86) 216-24-76 wew. 16

Wymagane dokumenty
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- dowody osobiste do wglądu
- odpis skrócony aktu:

• w przypadku panny i kawalera – odpis skrócony aktu urodzenia

• w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrokiem sądu

• w przypadku osób owdowiałych:

- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka
(odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego).

W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec wymagane są dokumenty:
- odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem (dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula) na język polski
- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeśli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo orzeczenie sądu zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
- dokument tożsamości: paszport, karta pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Opłaty
Za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł.

Zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 9, parter) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Termin załatwienia
- minimum 1 miesiąc od dnia złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa

- dzień ślubu ustalony z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczanie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zainteresowanym przysługuje odwołanie w formie wniosku do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego informującego o przyczynach odmowy.

Uwagi
- związek małżeński mogą zawrzeć osoby pełnoletnie

- związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które nie osiągnęły przypisanego prawem wieku,
jeżeli zezwolił na to sąd opiekuńczy

- nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie

- przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest niedorozwój umysłowy lub choroba psychiczna, jeżeli jednak osoba ta nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa, sąd może jej zezwolić na zawarcie małzeństwa

- nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej (w tym ostatnim przypadku, z ważnych powodów sąd może pozwolić na zawarcie małżeństwa)

- nie mogą ze sobą zawrzeć małżeństwa przysposabiający i przysposabiany w przypadku przysposobienia całkowitego, w pozostałych przypadkach przysposobienia - usunąć tę przeszkodę można tylko przez uzyskanie orzeczenia sądu rozwiązującego stosunek przysposobienia

- małżeństwo zostaje zawarte, gdy spełnione są warunki:

• odmienność płci osób zawierających małżeństwo

• jednoczesna ich obecność w chwili składania oświadczeń woli zawarcia małżeństwa

• złożenie zgodnych oświadczeń przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o wstąpieniu w związek małżeński

- w przypadku gdy jedną z osób zamierzających wstąpić w związek małżeński jest cudzoziemiec, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego

- świadkowie: 2 pełnoletnie osoby
- w dniu ślubu osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński i świadkowie powinni się stawić z dowodami osobistymi

Treść
Osoby, które chcą wstąpić w związek małżeński składają pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających jego zawarcie. Na ich podstawie sporządza się akt małżeństwa w dniu zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od dnia złożenia zapewnienia do dnia ślubu musi minąć miesiąc. Termin ten nie jest obowiązujący dla osób, którym została wydana decyzja zezwalająca na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Opracował
Maria Dziekońska

Akceptował
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Dziekońska

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1435
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 6876 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
Podkat. Archiwalne:
Sporządzanie aktów urodzenia
Sporządzanie aktów małżeństwa
Sporządzanie aktów zgonu
Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Udzielenie ślubu cywilnego
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Udzielenie ślubu cywilnego
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl