A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Urząd Stanu Cywilnego » Zmiana imienia i nazwiska
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Zmiana imienia i nazwiska': 1
Zmiana imienia i nazwiska

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 6, tel. (86) 216-24-76 wew. 16

Wymagane dokumenty
- wniosek, który zawiera:
a) dane osoby, której zmiana dotyczy:
• imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe
• adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały
• w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
• numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”
b)stan cywilny wnioskodawcy
c) nazwiska i imiona małoletnich dzieci lub informacja o nieposiadaniu małoletnich dzieci (niezależnie od stanu cywilnego)
d) nazwisko lub imię na jakie wnioskodawca chce zmienić dotychczas noszone
e) imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które zmiana ma się rozciągać
f) motywy uzasadniające wniosek
- ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu
- jeżeli dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie z ewidencji ludności
- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy
- odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci wnioskodawcy
- oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia, jak również na zmianę nazwiska, jeżeli
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka
b) zmiana nazwiska ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców
- oświadczenie rodzica, który nie jest wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica
- dokumenty, które posłużą jako materiał dowodowy uzasadniający wniosek

Opłaty
Za wydaną decyzję o zmianie imienia lub nazwiska – opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł.

Zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 9, parter) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.
Dla wpłat zagranicznych na rachunek Urzędu Gminy Piątnica w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Olsztyn, SWIFT CODE: POLU PL PR, Nr konta: IBAN PL 8762009-68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Termin załatwienia
W miarę możliwości niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Zainteresowanym osobom przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji odmawiającej wydania odpisu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piątnicy.

Uwagi
- o zmianę imienia i nazwiska mogą ubiegać się:
• obywatele polscy
• cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego
• cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, jeżeli istnieją szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do kierownika stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, lub ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy
- osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
- dopuszcza się „listowne” złożenie wniosku w formie pisemnej, pod warunkiem notarialnego stwierdzenia własnoręczności podpisu wnioskodawcy

Treść
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów oraz ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje dokonana zmiana w aktach.

Opracował
Maria Dziekońska

Akceptował
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Dziekońska

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2009-03-24 1149
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 5291 razy

» Ankieta dla osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska (PDF) - rozmiar: 127952 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
Podkat. Archiwalne:
Sporządzanie aktów urodzenia
Sporządzanie aktów małżeństwa
Sporządzanie aktów zgonu
Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Udzielenie ślubu cywilnego
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Ostat. 10 wiadomości:

» Zmiana imienia i nazwiska
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl