A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Rejestry i archiwa » Rejestry i ewidencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rejestry i ewidencje': 1
REJESTRY I EWIDENCJE


prowadzone w Urzędzie Gminy


Rejestr uchwał Rady Gminy
Rejestr wniosków i interpelacji radnych
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

publicznie dostępne - do wglądu codziennie w godzinach pracy Urzędu na Stanowisku Pracy do Obsługi Rady Gminy, pokój nr 17;

Zbiór aktów prawa miejscowego
publicznie dostępny drogą elektroniczną poprzez niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej lub na wydzielonym stanowisku komputerowym w Urzędzie Gminy, pokój nr 17;

Rejestr zarządzeń Wójta
publicznie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w kategorii Wójt > zarządzenia wójta lub do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Sekretariacie, pokój nr 14;

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
publicznie dostępny do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 5;

Rejestr skarg i wniosków obywateli
udostępniany do wglądu codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 1;

Stały rejestr wyborców
udostępniany do wglądu na pisemny wniosek złożony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942) w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 5 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP;

Gminne zbiory meldunkowe:
1) zbiór danych stałych mieszkańców
2) zbiór danych byłych mieszkańców
3) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące
4) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy
Zbiór danych osobowych PESEL
Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

udostępnianie danych osobowych z wyżej wymienionych rejestrów następuje w formie zaświadczeń wydawanych na zasadach określonych w art. 44g – art. 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn.zm.) na pisemny wniosek złożony w Wydz. Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 5;

Rejestr urodzeń
Rejestr małżeństw
Rejestr zgonów

informacje udzielane na pisemny wniosek podmiotów i osób wymienionych w art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) codziennie, w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój nr 4;

Rejestr samorządowych instytucji kultury
publicznie dostępny do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 1;

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
(z wyjątkiem obiektów kategoryzowanych przez Wojewodę)

publicznie dostępna do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 1;

Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości i podatku od posiadania psów

udostępniane podatnikom na pisemny wniosek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) o zachowaniu tajemnicy skarbowej i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.), codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Rolnictwa, Podatków i Usług, pokój nr 10a;

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
publicznie dostępny do wglądu, codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej, pokój nr 2;

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
publicznie dostępny - do wglądu codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej, pokój nr 2 oraz drogą elektroniczną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w kategorii - Informacje o środowisku;

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
informacje udostępniane na wniosek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej, pokój nr 2 oraz drogą elektroniczną na stronie BIP w kategorii - Informacje o środowisku;

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
publicznie dostępny na zasadach określonych w art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn.zm.) codziennie w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej, pokój nr 4 oraz na stronie BIP w kategorii - Informacje o środowisku.


informację wytworzyła: Bożena Majkowska


Data wprowadzenia: 2012-02-16 0833
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2172 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rejestry i ewidencje
Archiwa
Ostat. 10 wiadomości:

»
REJESTRY I EWIDENCJE

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl