A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy » Podstawy prawne działania » Uchwała Nr 151/XX/2000 w sprawie Statutu Ośrodka (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Uchwała Nr 151/XX/2000 w sprawie Statutu Ośrodka': 1
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

UCHWAŁA nr 151/XX/2000
Rady gminy Piątnica
z dnia 18 grudnia 2000 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3


Traci moc uchwała Nr 63/XIV/91 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 6 października 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwach i w lokalu Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady
Mieczysław Bruszkiewicz
Załącznik do uchwały Nr 151/XX/2000
Rady Gminy Piątnica z dnia 18 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PIĄTNICY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Statut określa organizację i zasady działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, zwanego dalej ''Ośrodkiem''.

§ 2


Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041),

2) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170 , Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 ),

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.1255 z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041),

4) niniejszego Statutu.

§ 3


1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej, powołanej w § 2 Statutu.

2. Ośrodek posługuje się podłużną pieczęcią nagłówkową o treści ''OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY UL. STAWISKOWSKA 53, TEL. 21-92-931''.

3. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę urzędową o treści ''OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY''.

4. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Piątnica.

5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:
RADA GMINY, ZARZĄD GMINY I WÓJT - w zakresie swego działania.

6. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

7. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5


1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Gminy z tym, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku Kierownika dokonuje Przewodniczący Zarządu - Wójt.

2. Kierownika w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka.

§ 6


1. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy przede wszystkim :

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
2) organizowanie pracy,
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka
4) odpowiedzialność za powierzone mu mienie,
5) odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu,
6) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał organów gminy oraz aktów prawnych wyższego rzędu,
7) przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej,
8) składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz opracowywanie wniosków do budżetu gminy dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe,
9) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka.

2. Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Wójta.

3. Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej udziela Rada Gminy odrębną uchwałą.

§ 7


1. Ośrodek ma strukturę bezwydziałową. W Ośrodku oprócz Kierownika zatrudnia się pięciu pracowników socjalnych.

2. Pracowników w ośrodku zatrudnia i zwalnia Kierownik. Kierownik dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków pracowników socjalnych określa Kierownik Ośrodka w zakresach czynności.

§ 8


Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka, wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy.


III. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 4


1. Ośrodek na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póź. zm.) wykonuje następujące zadania własne:

1) kierowanie osób wymagających opieki do domu pomocy społecznej i ośrodków wsparcia,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
4) przyznawanie pomocy w naturze oraz zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb,
6) udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
7) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
8) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
9) udzielania zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
10) prowadzenie pracy socjalnej,
11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
12) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

2. Ośrodek na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póź. zm.) wykonuje następujące zadania zlecone:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej oraz przysługujących dodatków do świadczeń,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 31 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej,
4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
6) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
8) wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

§ 9


1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.
3. Ośrodek nie posiada własnego majątku nieruchomego.

§ 10


Kierownik ośrodka upoważniony jest do organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej akcji charytatywnej na potrzeby podopiecznych Ośrodka.IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11


Każda zmiana w niniejszym statucie może być dokonana w drodze uchwały Rady Gminy.


Data wprowadzenia: 2003-12-03 0848
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1812 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Uchwała Nr 46/XIII w sprawie utworzenia OPS w Piątnicy
Podkat. Archiwalne:
Uchwała Nr 151/XX/2000 w sprawie Statutu Ośrodka
Uchwała Nr 61/X/03
Uchwała Nr 106/XIX/04 w sprawie nadania Statutu OPS
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl