A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Bieżące informacje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Remont budynku Urzędu Gminy Piątnica'
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Olszynach i Starym Cydzynie
» Protokół Nr 26/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica odbytego 4 lipca 2017 r.
» Informacja o zakończeniu postępowania na dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (CUS)
» Informacja o unieważnieniu postępowania na 'Remont budynku Urzędu Gminy Piątnica' (SO.271.1.2017)
» Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 'Przebudowa dróg gminnych...'
» Obwieszczenie Wójta o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (GPT.6220.4.2017)
» Informacja o unieważnieniu postępowania na 'Przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia' GPT.271.11.2017
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia na 23 sierpnia 2017 r.
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Budowę ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach (GPT.2600.18.2017)
Ilość wiadomości z działu 'Bieżące informacje': 48
» Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 'Przebudowa dróg gminnych...'
» Obwieszczenie Wójta o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (GPT.6220.4.2017)
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia na 23 sierpnia 2017 r.
» Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (GPT.6733.11.2017)
» Obwieszczenie Wójta o konsultacjach w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.12.2017)
» Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
» Dopłaty do oleju napędowego
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa GOK i przebudowa OSP (GPT.6733.11.2017)
» Zawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu przeprowadzenia postępowania 'Przebudowa dróg gminnych...'.
» Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach
» Wykaz nieruchomości Gminy Piątnica przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku
» Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Informacja Wójta Gminy Piątnica o nowym 'Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków' przyjętym przez Radę Miejską w Łomży
» Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej – „Rondo im. Druha Szarego”
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Ekspertyzę mykologiczną i ekspertyzę konstrukcyjną obiektów zabytkowych
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej – „Rondo im. Druha Szarego”
» Akcyza 2017 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...'
» Informacja o konsultacjach dot. 'Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...'
» Informacja o przekształceniu jednostek organizacyjnych
» Wykaz lokali mieszkaniowych przeznaczonych do najmu w 2017
» Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w 2017
» Informacja o źródle finansowania przedsięwzięcia 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica'
» Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły
» Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego
» Informacja dla rolników utrzymujących świnie w gospodarstwach o stosowaniu wymogów w ramach bioasekuracji
» Informacja dla rolników o ujemnych skutkach przezimowania
» Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie: „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” PW.524.1.2016
» Zaproszenie do konsultacji społecznych 'Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021'
» Raport z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020
» Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dla mieszkańców
» Raport z konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwoju gminy Piątnica na lata 2015-2020
» Zasady i sposoby postępowania na wypadek znalezienia niewypału lub niewybuchu na terenie gminy
» Sprawdź on-line czy możesz już odebrać dowód osobisty
» Od 1 marca 2015 roku wprowadzone zostały nowe dowody osobiste - wygląd i zabezpieczenia
» Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica na 2015 r.
» Inwestycje zrealizoane w latach 2010 - 2014
» Informacja o realizacji zadania 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica'
» Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
» Obwieszczenie dotyczące realizacji projektu pn. 'Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski'
» Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zarządzanych przez GDDKiA
» Wykaz położonych na terenie gminy przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie GDDKiA
» Informacja o usłudze świadczonej przez Urząd Gminy Piątnica na rzecz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
» Uchwała Nr 123/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...
» Informacja w sprawie wspólnego wykonywania przez miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
» Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
» Komunikat Wójta Gminy Piątnica obowiązku wymiany dowodu osobistego w razie zmiany danych
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 'Przebudowa dróg gminnych...'
» Obwieszczenie Wójta o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (GPT.6220.4.2017)
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia na 23 sierpnia 2017 r.
» Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (GPT.6733.11.2017)
» Obwieszczenie Wójta o konsultacjach w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.12.2017)
» Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
» Dopłaty do oleju napędowego
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa GOK i przebudowa OSP (GPT.6733.11.2017)
» Zawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu przeprowadzenia postępowania 'Przebudowa dróg gminnych...'.
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.