A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Bieżące informacje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Bieżące informacje': 52
» Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XXXIX sesji na 29.03.2018 r.
» Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (GPT.6220.6.2017)
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTII.4260.19.2017.RŚ o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTII.420.4.2018.EM o wszczęciu postępowania
» Informacja Wójta o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.5.2018)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.6.2018)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (GPT.6220.3.2018)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPT.6733.4.2018
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.19.2017)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.2.2018)
» Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Informacja o uzgodnieniu z organem właściwym warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (GPT.6220.6.2017)
» Informacja o zamiarze podpisania umowy na 'Odłów, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piątnica w 2018 r.'
» Informacja o zamiarze podpisania umowy w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom
» Obwieszczenie Wójta Gminy Piątnica (budowa chlewni o obsadzie ok. 250 DJP) - GPT.6220.6.2017
» Informacja Wójta o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica (Truszki)
» Projekt uchwały na nadzwyczajną sesję Rady Gminy
» Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
» Dopłaty do oleju napędowego
» Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach
» Wykaz nieruchomości Gminy Piątnica przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku
» Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Informacja Wójta Gminy Piątnica o nowym 'Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków' przyjętym przez Radę Miejską w Łomży
» Akcyza 2017 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Informacja o przekształceniu jednostek organizacyjnych
» Wykaz lokali mieszkaniowych przeznaczonych do najmu w 2017
» Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w 2017
» Informacja o źródle finansowania przedsięwzięcia 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica'
» Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły
» Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego
» Informacja dla rolników utrzymujących świnie w gospodarstwach o stosowaniu wymogów w ramach bioasekuracji
» Informacja dla rolników o ujemnych skutkach przezimowania
» Raport z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020
» Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dla mieszkańców
» Zasady i sposoby postępowania na wypadek znalezienia niewypału lub niewybuchu na terenie gminy
» Sprawdź on-line czy możesz już odebrać dowód osobisty
» Od 1 marca 2015 roku wprowadzone zostały nowe dowody osobiste - wygląd i zabezpieczenia
» Inwestycje zrealizoane w latach 2010 - 2014
» Informacja o realizacji zadania 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica'
» Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
» Obwieszczenie dotyczące realizacji projektu pn. 'Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski'
» Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zarządzanych przez GDDKiA
» Wykaz położonych na terenie gminy przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie GDDKiA
» Informacja o usłudze świadczonej przez Urząd Gminy Piątnica na rzecz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
» Uchwała Nr 123/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...
» Informacja w sprawie wspólnego wykonywania przez miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
» Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
» Komunikat Wójta Gminy Piątnica obowiązku wymiany dowodu osobistego w razie zmiany danych
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XXXIX sesji na 29.03.2018 r.
» Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (GPT.6220.6.2017)
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTII.4260.19.2017.RŚ o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTII.420.4.2018.EM o wszczęciu postępowania
» Informacja Wójta o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.5.2018)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.6.2018)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (GPT.6220.3.2018)
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPT.6733.4.2018
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.19.2017)
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl