A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Publiczne Gimnazjum w Piątnicy » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje': 3
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Okresowe i roczne analizowanie, oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych członków zgodnie z Konstytucją RP i powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
5. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

Kompetencje Rady Rodziców
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

W szczególności do kompetencji Rady Rodziców należą:
1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
4. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców. Chcąc wspierać działalność statutową szkoły RR, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, wysokość tej składki ustala RR.

Kompetencje Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy

mgr Artur Wierzbowski
, który pełni funkcję od 01 lipca 2007

Kompetencje Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Piątnicy wynikają z Zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Piątnica z dnia czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo w imieniu Wójta czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, to jest:
1. Do reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez tę szkołę jej ustawowych zadań:
a) przede wszystkim władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, oraz osobami fizycznymi,
b) do zawierania umów na wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych,
c) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą związane z:
- załatwianiem bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
- utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.
2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.
3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to jest zbywania nieruchomości, zaciągania zobowiązań: pożyczek, czynienia darowizn.

Kompetencje Wicedyrektora Publicznego Gimnazjumim. Ofiar Katynia w Piątnicy

mgr Czesława Bieńczyk


1. Pełnienie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami wg harmonogramu, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć, wydawanie poleceń służbowych, zaleceń pohospitacyjnych, podejmowanie decyzji w trakcie wykonywania udzielonych kompetencji.
2. Kierowanie i nadzorowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą szkoły zgodnie z przyjętym planem dydaktyczno - wychowawczym, uchwałami Rady Pedagogicznej, uzgodnieniami podjętymi z dyrektorem szkoły.
3. Nadzór nad organizacją imprez szkolnych i pozaszkolnych.
4. Wydawanie poleceń służbowych innym pracownikom szkoły, oraz wnioskowanie do dyrektora szkoły spraw pracowniczych.
5. Współpraca z organami szkoły, z organem nadzorującym, prowadzącym, ze środowiskiem lokalnym i innymi organizacjami.
6. Nadzorowanie innych prac wynikających z zakresu obowiązków.Informację udostępnił: Dyrektor mgr Artur Wierzbowski


Data wprowadzenia: 2015-02-24 1057
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1978 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Okresowe i roczne analizowanie, oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych członków zgodnie z Konstytucją RP i powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
 4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
 5. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.


Kompetencje Rady Szkoły
 1. Uchwalanie Statutu Szkoły.
 2. Powołanie regulaminu własnej działalności.
 3. Występowanie do organu nadzorującego pracę szkoły z wnioskiem o:
  * zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora i nauczycieli,
  * odwołanie dyrektora,
  * ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora,
  * występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach:
  - dokonania oceny każdego pracownika zatrudnionego w szkole,
  - organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
  - zorganizowania plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej,
  - planu finansowego środków specjalnych.
 4. Wnioskowanie i wyrażanie zgody na przedłużenie kadencji dyrektora szkoły.
 5. Delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektora szkoły.
 6. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami terenowymi i oświatowymi.


Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

W szczególności do kompetencji Rady Rodziców należą:
 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 4. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców. Chcąc wspierać działalność statutową szkoły RR, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, wysokość tej składki ustala RR.Kompetencje Dyrektora Publicznego Gimnazjum
im. Ofiar Katynia w Piątnicy
mgr Artura Wierzbowskiego,
który pełni funkcję od 01 lipca 2007


Kompetencje Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Piątnicy wynikają z Zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Piątnica z dnia czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo w imieniu Wójta czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, to jest:
 1. Do reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez tę szkołę jej ustawowych zadań:
  a) przede wszystkim władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, oraz osobami fizycznymi,
  b) do zawierania umów na wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych,
  c) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą związane z:
  - załatwianiem bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
  - utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.
 2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.
 3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to jest zbywania nieruchomości, zaciągania zobowiązań: pożyczek, czynienia darowizn.Kompetencje Wicedyrektora Publicznego Gimnazjum
im. Ofiar Katynia w Piątnicy
mgr Czesławy Bieńczyk

 1. Pełnienie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami wg harmonogramu, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć, wydawanie poleceń służbowych, zaleceń pohospitacyjnych, podejmowanie decyzji w trakcie wykonywania udzielonych kompetencji.
 2. Kierowanie i nadzorowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą szkoły zgodnie z przyjętym planem dydaktyczno - wychowawczym, uchwałami Rady Pedagogicznej, uzgodnieniami podjętymi z dyrektorem szkoły.
 3. Nadzór nad organizacją imprez szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Wydawanie poleceń służbowych innym pracownikom szkoły, oraz wnioskowanie do dyrektora szkoły spraw pracowniczych.
 5. Współpraca z organami szkoły, z organem nadzorującym, prowadzącym, ze środowiskiem lokalnym i innymi organizacjami.
 6. Nadzorowanie innych prac wynikających z zakresu obowiązków.
Informacje udostępnił: Jacek Bieńczyk

Aktualizacja: mgr Artur Wierzbowski


Data wprowadzenia: 2007-11-05 1227
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6102 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
2004-02-04 1439
Kompetencje Rady Pedagogicznej
 1. Planowanie i organizowanie...
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Publicznego Gminazjum
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ogłoszenia
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
» Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
» Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl