A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Publiczne Gimnazjum w Piątnicy » Protokoły kontroli i ich wyniki (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Protokoły kontroli i ich wyniki': 1
Protokoły kontroli i ich wyniki


02.02.2004 r. przeprowadzona została kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Przedmiotem kontroli były m.in. : sprawy organizacyjne; prawidłowość ustalania wynagrodzenia; gospodarka składnikami majątkowymi, w tym prawidłowość prowadzenia ewidencji; inne zagadnienia. Nie wniesiono zastrzeżeń.

25.03.2004 r. przeprowadzone zostało zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży, w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych. Z raportu wynika, że mocną stroną szkoły są: opracowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w oparciu o rzetelną diagnozę problemów wychowawczych uczniów; bogata oferta zajęć pozalekcyjnych; uczestnictwo nauczycieli w licznych szkoleniach wspierających realizację programów; promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację i uczestnictwo młodzieży w konkursach, olimpiadach i we współzawodnictwie sportowym. Natomiast słabą stroną szkoły są: brak spójności planów pracy wychowawczej poszczególnych klas z programem wychowawczym szkoły; występowanie negatywnych zjawisk wśród uczniów: używanie wulgaryzmów słownych, wagary, picie alkoholu, palenie papierosów; stosowanie przez niektórych nauczycieli kar naruszających godność osobistą uczniów.

07.10.2005 r. przeprowadzone zostało badanie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2005/2006 przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży. Nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

16.05.2006 przeprowadzona została kontrola przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pątnica. Przedmiotem kontroli była kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu gminy. Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag co do sposobu wydatkowania dotacji, przekazanych z budżetu gminy w 2005 r. na funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych, objętych kontrolą.
Aktualizacja wiadomości: 5 listopada 2007 r.
Informację udostępnił: mgr Artur Wierzbowski


W grudniu 2006 roku został przeprowadzony przegląd i ocena gimnazjum pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki Badanie przeprowadzili członkowie zespołów powołanych przez Wojewodę Podlaskiego, w skład których wchodzili wizytatorzy i policjanci.
Wskazano:
1) Niepożądane zachowania uczniów w szkole. 2) Inne zagrożenia występujące w szkole.
Oceniono: 1) Zachowanie nauczycieli i pracowników.
W związku z powyższym wskazano kontynuowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów oraz modyfikowanie istniejących oraz niezwłoczne podjęcie działań naprawczych w zakresach: 1) Przemoc fizyczna i psychiczna w relacjach między uczniami, 2)Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, 3)Dyscyplina pracy nauczycieli, 4) Organizacja dowożenia.

W miesiącach marzec – kwiecień 2007 została przeprowadzona kontrola prze NIK Delegatura w Białymstoku. Kontrolą objęto utrzymanie obiektu oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny w Gimnazjum w latach 2004 – 2007 (I kwartał). Przedmiotem kontroli było: 1) System oświaty oraz kompetencje organów szkoły. 2) Gospodarka finansowa i bieżące wydatki na utrzymanie obiektu Gimnazjum. 3) Utrzymanie obiektu Gimnazjum. 4) Bezpieczeństwo i higiena w Gimnazjum.
Wnioski przedstawione na naradzie pokontrolnej w dniu 25 maja 2007 roku, po przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Białymstoku kontroli Publicznego Gimnazjum w Piątnicy w zakresie utrzymania obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w latach 2004 – 2007 (I kw.).

Przeprowadzenie corocznych kontroli, obejmujących sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a Prawa budowlanego.
- Przeprowadzenie kompleksowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia wraz z badaniami instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, wymaganej art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego.
- Zlecania corocznych przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych, wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalizacji.
- Powiadomienie organu prowadzącego Gimnazjum i radę rodziców o zaistniałych wypadkach uczniów, a także omawianie na posiedzeniu rady pedagogicznej lub innych zebraniach pracowników szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustalanie środków niezbędnych do zapobieżenia im, zgodnie z dyspozycją przepisu § 41 ust. 1 pkt. 4 i 5 oraz § 51 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- Przeprowadzenie kontroli obiektu szkoły w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny, po przerwach w zajęciach lekcyjnych trwających co najmniej 2 tygodnie, stosownie do postanowień § 3 ust. 1 rozporządzenia.

W dniu 12 kwietnia 2007 została przeprowadzona kontrola przez PIP Oddział w Łomży. Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny w szkołach. W związku z przeprowadzoną kontrolą wniesiono o: zabezpieczenie siatką lub w inny skuteczny sposób otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów, zawiadomienie o każdym wypadku niezwłocznie organ prowadzący szkołę, radę rodziców oraz dokumentowanie omawiania z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyn wypadków oraz ustalenia środków niezbędnych do zapobieżenia im.
Zalecenia pokontrolne zostały wykonane zgodnie ze wskazanymi terminami.

W sierpniu 2007 roku przeprowadzona została kontrola przez Komisję Spraw Społecznych rady Gminy Piątnica. Przedmiotem kontroli była ocena stanu przygotowania szkoły do roku szkolnego 2007/2008. Zakres przeglądu obejmował stan techniczny budynków (zewnętrzny i wewnętrzny), wyposażenie klas i pracowni komputerowych oraz gotowość kadry pedagogicznej do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Nie wniesiono zastrzeżeń.
Aktualizacja wiadomości: 23 listopada 2009 r.
Informację udostępnił: Artur Wierzbowski


PROTOKOŁY KONTROLI I ICH WYNIKI
- 14.11.2007 r. – kontrola kompleksowa zakładu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości i naruszeń podczas kontroli nie stwierdzono.
- 14.11.2007 r. – kontrola kompleksowa stołówki Gimnazjum przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 6.02.2008 r. - kontrola realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży.
Zaleceń nie wydano.
- 17.03.2008 r. – kontrola kompleksowa obiektu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości i naruszeń podczas kontroli nie stwierdzono.
- 21.04.2008 r. – kontrola pracy bloku żywieniowego przeprowadzona przez Komisję Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica.
Zalecono wykonanie ogrodzenia posesji Publicznego Gimnazjum od strony ulicy Stawiskowskiej.
- 14.05.2008 r. – kontrola realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego w zakresie lektur obowiązkowych przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży.
Nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.
- 14.05.2008 r. – kontrola i ocena efektów działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży.
Zaleceń nie wydano.
- 24.10.2008 r. – kontrola kompleksowa bloku żywieniowego Gimnazjum przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 16.04.2009 r. – kontrola kompleksowa zakładu przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono.
- 28.04.2009 r. – została przeprowadzona ocena działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w roku szkolnym 2008/2009 Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży.
Zaleceń nie wydano. Zadania wynikające z programu profilaktyki realizowane są szerokowachlarzowo pod względem tematyki promocji i oświaty zdrowotnej.
- 10.06.2009 r. – kontrola bloku żywieniowego przeprowadzona przez Komisję Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica.
Komisja zawnioskowała pod adresem Wójta
o rozpatrzenie następujących wniosków:
1) Zwiększenie zatrudnienia o jeden etat w bloku żywieniowym od 1 września 2009 r.,
2) Rozważenie celowości kupna samochodu do dowozu posiłków dla uczniów z terenu gminy, który wykorzystywany byłby także do innych celów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
- 10.08.2009 r. – kontrola realizacji umów o odbyciu stażu przez bezrobotnego przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.
Uchybień nie stwierdzono.Aktualizacja wiadomości: 05 marca 2012r.
Informację udostępnił: Artur Wierzbowski


PROTOKOŁY KONTROLI I ICH WYNIKI
- 25.05.2010r. – kontrola w zakresie „Zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa” w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży. Wydano zalecenia: Sprostowania błędu lub oczywistej omyłki dokonywać zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w prawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).
- 07.06.2010 r. – kontrola kompleksowa stołówki Gimnazjum przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 07.06.2010r. – kontrola kompleksowa obiektu Publicznego Gimnazjum w Piątnicy przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Łomży.
W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.
- 18.08.2010r. – kontrola w zakresie: Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010r. w dziale oświata i wychowanie oraz kontrola bloku żywieniowego przeprowadzona przez Komisję Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica.
Brak zaleceń pokontrolnych.
- 04 i 28.04.2011r. – kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu numer WND-POKL.09.01.02-20-466/10 pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy” wraz z wizytą monitoringową przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Referat kontroli Projektów Konkursowych EFS. Stwierdzono uchybienia bez skutków finansowych: strona internetowa Projektu www.gimpiat.hg.pl nie zawiera linku do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl.
- 07.10.2011r. – kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży w zakresie ”Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych zgodnie z przepisami prawa”.
Zalecenia: nie wydano. Wnioski: nie sformułowano. Uwagi: nie było.
- 11.10.2011r. – kontrola kompleksowa stołówki Publicznego Gimnazjum w Piątnicy przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 11.10.2011r. – kontrola kompleksowa obiektu Publicznego Gimnazjum w Piątnicy przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Łomży. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.Aktualizacja wiadomości: 24.02.2015 r. - Artur Wierzbowski

- 11.10.2011r. – kontrola kompleksowa stołówki Publicznego Gimnazjum w Piątnicy przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 11.10.2011r. – kontrola kompleksowa obiektu Publicznego Gimnazjum w Piątnicy przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Łomży. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Wprowadzone wrzesień 2013
- 08.05.2012- kontrola dotycząca oceny realizacji zadań w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łomży.
W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.
- 09.11.2012r. – Kontrola planowa w zakresie przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży.
Zalecenia: nie wydano. Wnioski: nie sformułowano. Uwagi: nie było.
- 08.01.2013r. Inspektorat kontroli ZUS, zaleceń pokontrolnych nie wydano;
- 20.03.2013r. Kontrola doraźna w zakresie wyboru podręcznika przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży. Nieprawidłowości, w zakresie nieobjętym kontrolą nie stwierdzono. Zalecenia: nie wydano. Wnioski: nie sformułowano. Uwagi: Nie wniesiono.
- 04.10.2013r Kontrola doraźna PSSE w Łomży w zakresie zgodności z przepisami sanitarnymi, zaleceń nie wydano, nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 03 - 14.03.2014 Ewaluacja zewnętrzna problemowa z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, wynikiem ewaluacji jest wydany raport
- 08.05.2014r kontrola kompleksowa z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łomży w oparciu o procedurę kontroli, zaleceń pokontrolnych nie wydano, nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 15.05.2014r Kontrola kompleksowa dotycząca sprawdzenia zgodności stanu faktycznego
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w stołówce PG przeprowadzana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Informację opracował: Jacek Bieńczyk 24.11.2006 r.


Data wprowadzenia: 2004-02-04 1445
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6834 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Publicznego Gminazjum
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ogłoszenia
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Protokoły kontroli i ich wyniki
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl