A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica » Podstawy prawne działania » Statut Biblioteki Publicznej
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Biblioteki Publicznej': 1
Statut Biblioteki Publiczej


UCHWAŁA NR 138/XXIX/2013
RADY GMINY PIĄTNICA

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 11 ust. 1 i 3, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908) uchwala się

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PIĄTNICA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, zwana dalej 'Biblioteką', jest samorządową instytucją kultury.
2. Biblioteka działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406);
3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Piątnica.
2. Biblioteka została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Piątnica pod numerem 1/92 i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Biblioteka prowadzi działalność na terenie gminy Piątnica.
2. Siedziba Biblioteki mieści się w miejscowości Piątnica Poduchowna, przy ul. Szkolnej 25.
3. Biblioteka może tworzyć i prowadzić na terenie gminy swoje filie.

§ 4. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 5. 1. Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu oraz dokładny adres jej siedziby.
2. Biblioteka, do stemplowania księgozbioru, używa pieczęci owalnej z numerem inwentarzowym księgozbioru pośrodku i z napisem w otoku 'Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica'.
3. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej z herbem Gminy pośrodku i napisem 'Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica' w otoku.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki


§ 6. 1. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu;
5) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;
6) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
7) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;
8) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
9) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
11) współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;
12) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
13) prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.
3. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi wymienione w art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 7. 1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) organizacji spotkań literackich i wieczorów autorskich;
2) organizacji wystaw artystycznych;
3) organizacji innych odpłatnych imprez kulturalnych.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.
4. Decyzja o podjęciu przez Bibliotekę określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Kierownika.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja


§ 8. 1. Biblioteką zarządza Kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wójt dokonuje wobec Kierownika wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica.

§ 9. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Kierownika należy:
1) zarządzanie Biblioteką;
2) dokonywanie w imieniu Biblioteki czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych;
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Biblioteki;
4) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
6) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej;
7) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Biblioteki;
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biblioteki i jej filii.

§ 10. 1. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki i jej filii. Kierownik dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Bibliotekę.
2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich określają odpowiednie przepisy prawa.

§ 11. 1. Biblioteka posiada filie w Jeziorku i w Dobrzyjałowie.
2. Do zakresu działania filii bibliotecznych należy wykonywanie zadań określonych w § 6 ust. 2 pkt 1-4 oraz pkt 9 i 10 niniejszego Statutu.
§ 12. 1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, która jest organem o charakterze doradczym i opiniodawczym Biblioteki.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planów działalności oraz planów finansowych Biblioteki;
2) wyrażanie opinii i składanie do Kierownika wniosków w istotnych sprawach związanych z działalnością Biblioteki;
3) doradzanie w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności;
4) pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania Biblioteki.

§ 13. 1. Radę Biblioteczną powołuje Wójt, na wniosek Kierownika, na okres 4 lat.
2. Rada składa się z pięciu osób, powołanych spośród kandydatów przedstawionych przez Kierownika.
3. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) komisji Rady Gminy właściwej w sprawach kultury;
2) miejscowego środowiska twórców;
3) środowiska czytelników zaangażowanych w życie Biblioteki;
4) szkoły stale współpracującej z Biblioteką;
5) stowarzyszenia prowadzącego na terenie gminy działalność w dziedzinie kultury.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt w ciągu 30 dni od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Kierownika. W posiedzeniach Rady uczestniczy Kierownik Biblioteki.

§ 14. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika, w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa


§ 15. 1. Biblioteka jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych.
2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Piątnica, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.

§ 16. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;
2) dotacje celowe z budżetu państwa;
3) przychody z pobieranych opłat;
4) przychody z prowadzonej działalności;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;
6) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

§ 17. Za całość gospodarki finansowej Biblioteki odpowiada Kierownik. Określone obowiązki z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości Kierownik może powierzyć innym pracownikom Biblioteki.

§ 18. 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

§ 19. Kierownik przedstawia Wójtowi roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki.

§ 20. Nadzór nad działalnością finansową Biblioteki sprawuje Rada Gminy, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, oraz Wójt.

§ 21. Biblioteka korzysta z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Piątnica.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 22. Dokonanie zmian w niniejszym Statucie następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 23. Traci moc uchwała Nr 81/XIV/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 24, poz. 488, z 2006 r. Nr 125, poz. 1207 i Nr 263, poz. 2610).

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski

Id: 8952EA77-A735-4C74-AE39-4A56C6ED3A10. Podpisany


Data wprowadzenia: 2013-06-24 0850
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5098 razy

» Statut Biblioteki Publicznej - Uchwała Nr 138/XXIX/2013 (pdf) - rozmiar: 228081 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Biblioteki Publicznej
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Biblioteki Publiczej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl