A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy » Podstawy prawne działania » Statut Gminnego Ośrodka Kultury
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Gminnego Ośrodka Kultury': 1
Statut Gminnego Ośrodka Kultury


UCHWAŁA NR 139/XXIX/2013
RADY GMINY PIĄTNICA

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w PIĄTNICY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, zwany dalej 'Ośrodkiem', jest samorządową instytucją kultury.
2. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Piątnica.
2. Ośrodek został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Piątnica pod numerem 2/92 i posiada osobowość prawną.
3. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 3. 1. Ośrodek prowadzi działalność na obszarze gminy Piątnica.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Szkolnej 25.
3. Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy świetlice wiejskie.
4. W skład Ośrodka wchodzą świetlice wiejskie w Drozdowie i w Murawach.

§ 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu oraz dokładny adres jej siedziby.

Rozdział 2.
Zakres działalności


§ 5. 1. Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej.
2. Do zadań Ośrodka należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze;
2) zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych;
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
5) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej;
6) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;
7) ochrona dziedzictwa kulturowego gminy;
8) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
9) współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej;
10) promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy.
3. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2, Ośrodek jest zobowiązany do:
1) prowadzenia stałych form działalności w postaci zespołów artystycznych i kółek zainteresowań;
2) organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;
3) organizacji konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki;
4) organizacji wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej;
5) dokumentowania własnej działalności statutowej i działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz wydarzeń kulturalnych w gminie;
6) udzielania pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych.

§ 6. 1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) organizowania zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym;
2) organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;
3) organizowania konferencji, kursów i szkoleń;
4) wynajmu pomieszczeń i sprzętu.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka .
4. Decyzja o podjęciu przez Ośrodek określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze


§ 7. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wójt dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Gminny Ośrodek Kultury.

§ 8. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:
1) zarządzanie Ośrodkiem;
2) dokonywanie w imieniu Ośrodka czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Ośrodka;
4) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
6) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej;
7) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Ośrodka;
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka i świetlic wiejskich.

§ 9. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka i świetlic wiejskich. Dyrektor dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek.

§ 10. 1. Przy Ośrodku może działać Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo-doradczym Ośrodka.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planów działalności oraz planów finansowych Ośrodka;
2) wyrażanie opinii i składanie do Dyrektora wniosków w istotnych sprawach związanych z działalnością Ośrodka;
3) doradzanie w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności Ośrodka;
4) pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania Ośrodka.

§ 11. 1. Radę Programową powołuje Wójt, na wniosek Dyrektora, na okres 4 lat.
2. Rada składa się z pięciu osób, powołanych spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Ośrodka.
3. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) Urzędu Gminy;
2) komisji Rady Gminy właściwej w sprawach kultury;
3) szkoły stale współpracującej z Ośrodkiem;
4) miejscowego środowiska skupiającego amatorski ruch artystyczny;
5) stowarzyszenia prowadzącego na terenie gminy działalność w dziedzinie kultury lub kultury fizycznej.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt w ciągu 30 dni od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Ośrodka. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Ośrodka.

§ 12. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa


§ 13. 1. Ośrodek jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych.
2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Piątnica, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.

§ 14. Źródłami finansowania Ośrodka są:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu;
3) przychody z pobieranych opłat;
4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;
5) dotacje celowe z budżetu państwa;
6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
7) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

§ 15. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor. Określone obowiązki z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości Dyrektor może powierzyć innym pracownikom Ośrodka.

§ 16. 1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Ośrodek gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

§ 17. Dyrektor przedstawia Wójtowi roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka.

§ 18. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Rada Gminy, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, oraz Wójt.

§ 19. Ośrodek korzysta z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Piątnica.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 20. Dokonanie zmian w niniejszym statucie następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 21. Traci moc uchwała Nr 82/XIV/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 24, poz. 489 oraz z 2006 r. Nr 125, poz. 1206 i Nr 263, poz. 2609).

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski


Id: 13D2CF8A-ACCA-4F92-8675-E12F46AC8A6E. Podpisany


Data wprowadzenia: 2013-06-24 0852
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6398 razy

» Statut Gminnego Ośrodka Kultury - Uchwała Nr 139/XXIX/2013 (pdf) - rozmiar: 222713 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminnego Ośrodka Kultury
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Gminnego Ośrodka Kultury
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl