A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Jeziorku » Statut Szkoły Podstawowej w Jeziorku
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Szkoły Podstawowej w Jeziorku': 1
Statut Szkoły Podstawojej w Jeziorku

ROZDZIAŁ I


INFORMACJE OGÓLNE§ 1


Szkoła Podstawowa w Jeziorku jest placówką publiczną, która nosi nazwę: ''Szkoła Podstawowa Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Jeziorku im. Władysława Broniewskiego''.
Organem prowadzącym jest Gmina Piątnica. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy.

§ 2


Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 25 lipca 1998 roku i innymi wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 3


Cykl kształcenia w szkole obejmuje dwa etapy edukacyjne i trwa 6 lat. I etap edukacyjny ? klasy I ? III, II etap edukacyjny klasy IV ? VI. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny. Nauczanie odbywa się według programów wpisanych do szkolnego zestawu, zgodnych z Podstawą Programową.

§ 4


Nauka w szkole jest bezpłatna w zakresie ramowego planu nauczania ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych Gminy Piątnica.
Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, darowizn instytucji i osób prywatnych.

ROZDZIAŁ IICELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 5


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej podstawowe zadanie, zapewnia uczniom w szczególności:
- Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
- Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum.
- Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
- Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności .
- Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
- Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
- Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. Szkoła tworzy warunki, aby uczniowie mogli kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, żeby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

4. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
- Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
- Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
- Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
- Rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
- Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
- Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
- Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
- Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

5. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierają rodziców, aby uczniowie:
- Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowości.
- Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, i piękna w świecie.
- Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
- Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.
- Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
- Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
- Kształtowali umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 6


Edukacja w szkole polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Powyższe cele i zadania realizowane są między innymi poprzez :

1. dobór i realizacje programów nauczania poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem:
- kształcenia umiejętności niezbędnych do rozwoju poziomu edukacyjnego,
- realizacji celów wychowawczych w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym,
- kształtowania postaw społecznie oczekiwanych,
- przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- podmiotowości uczniów przy wyborze i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

2. dobór i stosowanie nowoczesnych form i metod pracy,

3. współpracę z rodzicami,

4. współpracę z placówkami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na rozwój osobowości dziecka,

5. organizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,

6. udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w szczególności:
- organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych celem wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz kompensowania deficytów rozwojowych uczniów,
- organizowanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy,
- zezwalanie na realizację indywidualnych programów nauczania,
- organizowanie nauczania indywidualnego w domu,
- współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

§ 7


Szkoła realizuje zadania wychowawcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1. za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych obowiązkowych nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel,
2. w trakcie przerw między zajęciami za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są nauczyciele dyżurni według grafiku ustalonego przez dyrektora,
3. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o właściwą organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje podczas ćwiczeń na przyrządach.

W trakcie organizowania zajęć w innych miejscach niż obiekt szkolny obowiązują następujące zasady:

1. każde wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły musi być zgłoszone dyrektorowi z podaniem liczby uczniów wycieczki i czasu jej trwania,
2. za bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczki odpowiadają opiekunowie z zachowaniem następujących zasad organizacyjnych:
- wycieczki piesze na terenie gminy Piątnica ? 1 opiekun na grupę 30 osobową,
- wycieczki autokarowe do miast i wycieczki kwalifikowane ? 1 opiekun na grupę 10-12 osobową o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
- na wszystkich imprezach wyjazdowych jeden opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad grupą 15 osobową.

FORMY OPIEKUŃCZE W SZKOLE


§ 8


1. Szkoła organizuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:

- organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego,
- organizuje zajęcia w zespołach wyrównawczych lub korekcyjno?kompensacyjnych na podstawie orzeczeń i wyników z badań w Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej oraz dostosowuje poziom wymagań do tych wniosków,
- organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

2. Szkoła przyznaje stypendium socjalne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w miarę posiadanych środków zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania pomocy materialnej.ROZDZIAŁ III


ORGANY SZKOŁY


§ 9


Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły,
2. Rada pedagogiczna,
3. Rada rodziców
4. Samorząd uczniowski.

§ 10


Dyrektor w ramach jednoosobowego kierowania i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy szkoły, a w szczególności:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
- tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach życzliwości i szacunku,
- realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- zapewnia całej społeczności szkolnej należyte warunki higieniczno ? sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę,
- sprawuje kontrolę w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
- podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, a także o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
- w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców udziela zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz zezwolenia na indywidualny tok nauki,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
- w wykonywaniu zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Dyrektor ma prawo:
- wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
- decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
- wypożyczania za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkoły i sprzętu po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na poprawę bazy szkoły.


RADA PEDAGOGICZNA


§ 11


1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowaniem uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb bieżących.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
7. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
9. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów programów nauczania i programu wychowawczego szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
- ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- opracowanie i przyjmowanie zmian w statucie,
- ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
- projekt planu finansowego szkoły,
- wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem:
- o odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska do organu prowadzącego,
- o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole do dyrektora szkoły.
Organ powołany do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni.
13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor powiadamia radę pedagogiczną i organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.
14. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych i poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej mogących naruszyć dobro osobiste uczniów.


RADA RODZICÓW


§ 12


1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów.
2. Rada rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny z ze statutem szkoły.
3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
5. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców w następujących sprawach:
- zmian w statucie szkoły,
- przyjmowania planu pracy edukacyjnej szkoły,
- zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- organizacji działających w szkole,
- programu wychowawczego szkoły.
- programu profilaktycznego.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


§ 13


1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej ''samorządem''.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Do zadań samorządu należy :
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
- kształcenie umiejętności zespołowego działania,
- przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę oraz mienie szkolne,
- współtworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej uczniów,
- współdziałanie z innymi organami szkoły w rozwijaniu różnych form zainteresowań uczniów.
6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
- prawo opiniowania pracy nauczycieli.

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW


§ 14


1. Ograny szkoły współdziałają we wszystkich sprawach dotyczących realizacji zadań szkoły uwzględniając rozwój i tworzenie warunków sprzyjających kształceniu, wychowaniu oraz wspólne rozwiązywanie istotnych problemów szkoły.
2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który :
- zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych działaniach i podjętych decyzjach,
- organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły,
- rozstrzyga spory pomiędzy organami.
3. W przypadku sytuacji konfliktowej między organami szkoły dyrektor po zbadaniu przyczyny konfliktu wydaje decyzję rozstrzygającą spór w ciągu 7 dni.
4. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami rozstrzyga w zależności od przyczyny konfliktu organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


ROZDZIAŁ IV


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 15


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności :
- liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
- ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć uwzględniający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4.Podstawowe formy pracy szkoły to zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo?lekcyjnym w klasach IV-VI oraz zajęcia zintegrowane w klasach I-III.
- w klasach IV-VI godzina lekcyjna trwa 45 minut,
- czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar czasu zajęć,
- zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00.

§ 16


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
- oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki,
- podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
- w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
2. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
3. Rodzice lub upoważniona przez nich osoba zobowiązani są przyprowadzić i odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego.
4. Niektóre zajęcia edukacyjne ( koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze ) mogą być prowadzone poza systemem klasowo ? lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów w ramach posiadanych środków finansowych.
5. Liczba uczniów kół zainteresowań i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób.
6. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno ? kompensacyjnej nie powinna przekraczać 15 osób.
7. Liczba uczestników zajęć korekcyjno ? kompensacyjnych nie powinna przekraczać 5 uczniów.

§ 17


1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, ferie, przerwy świąteczne w danym roku szkolnym odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 18


Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
2. Zespołu urządzeń rekreacyjno ? sportowych
3. Biblioteki szkolnej.

§ 19


Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 20


W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

1. Biblioteka jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno ? wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin.
3. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
4. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, a w tym:
- księgozbioru podręcznego, lektur oraz książek dla młodzieży,
- księgozbioru literatury psychologiczno ? pedagogicznej,
- księgozbioru podręczników szkolnych,
- czasopism i poradników przedmiotowo ? metodycznych,
- pomocy audiowizualnych

§ 21


Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1. W zakresie pracy pedagogicznej:
- udostępnianie zbiorów,
- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
- inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
- prowadzenie przysposobienia czytelniczego i kształcenie uczniów jako użytkowników w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
- udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno ? wychowawczych w bibliotece i przygotowaniu imprez czytelniczych,
2. W zakresie pracy organizacyjnej:
- gromadzenie i ewidencję zbiorów,
- konserwację i selekcję zbiorów,
- opracowanie biblioteczne zbiorów,
- organizację warsztatu czytelniczego.

§ 22


Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły nie rzadziej niż raz na 5 lat i przy każdorazowej zmianie na stanowisku dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ V


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 23


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.

§ 24


1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno ? wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
- poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań i pozytywnych cech charakteru,
- rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki,
- prawidłowa realizacja podstawy programowej w oparciu o plan realizacji programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
- dbałość o pomoce naukowe i powierzony sprzęt szkolny,
- tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno ? wychowawczym,
- systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym uczniów i bieżące informowanie o postępach w nauce,
- bieżące ocenianie uczniów i przestrzeganie zasad oceniania określonych wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania,
- zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,
- doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
- informowanie rodziców uczniów i wychowawcę o przewidywanych ocenach niedostatecznych okresowych lub rocznych w terminach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (na miesiąc przed klasyfikacją)

§ 25


Nauczyciel ma prawo do:
1. Wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno-wychowawczego.
2. Wyboru programu nauczania i środków dydaktycznych oraz form i metod organizacyjnych swoich zajęć edukacyjnych.
3. Opracowania własnego systemu oceniania bieżących postępów uczniów.
4. Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej.
5. Podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy zawodowej i naukowej poprzez:
- możliwość korzystania z różnych dostępnych form kształcenia i doskonalenia w ramach posiadanych przez szkołę środków,
- prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według obowiązujących przepisów,
- korzystanie z funduszu socjalnego, mieszkaniowego i zdrowotnego na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 26


1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.
2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie w realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
3. Nagroda może być przyznana w formie:
- ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,
- pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych,
- nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
- wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
- wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odznaczenia,
4. Wnioski o których mowa w ust. 3 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły.

§ 27


1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
- stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które zostały mu powierzone,
- tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, w czasie dyżurów,
- zniszczenie lub utratę majątku szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.
2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu artykułów kodeksu pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
3. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zgodnie z postanowieniami ustawy ''Karta Nauczyciela''.

§ 28


Pracą wychowawczą oddziału kieruje nauczyciel wychowawca.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w przypadku:
- przeniesienia nauczyciela,
- długotrwałej nieobecności,
- w uzasadnionych przypadkach na wniosek 2/3 rodziców uczniów.
4. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
- troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
- czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,
- utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
- interesownie się postępami uczniów w nauce, zwracanie uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,
- dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,
- zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,
- kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
- wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,
- utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,
- wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami,
- udzielanie pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej,
- interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem i rodzicami,
- wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bhp w szkole i poza nią,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce i zachowaniu, indywidualne rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi,
- omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się co najmniej trzy razy w ciągu roku z wychowawcą klasy,
- wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej,
- prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,
- pisanie opinii o uczniach do poradni, innych szkół itp.
- Wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły,
- Opracowywanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w szkole,
- Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- Pomoc w organizowaniu pracy samorządu klasowego,
- Tworzenie tradycji w zespole klasowym,
5. Wychowawca ma prawo do:
- współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,
- uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających,
- korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz placówek specjalistycznych.
6. Początkującym nauczycielom wychowawcom dyrektor szkoły przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród nauczycieli o dużym doświadczeniu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
7. Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. Ocena pracy może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
- nauczyciela,
- organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- organu prowadzącego szkołę
- rady rodziców.
8. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
9. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
- ocena wyróżniająca,
- ocena dobra,
- ocena negatywna.
10. Oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii doradcy metodycznego oraz samorządu uczniowskiego.
11. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
12. Od dokonanej oceny pracy nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty otrzymania.


ROZDZAIAŁ VI


UCZNIOWIE SZKOŁY


§ 29


1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone.
6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
7. Do klasy pierwszej z urzędu zapisywane są dzieci z obwodu działania szkoły określonego uchwałą Rady Gminy.
8. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z obwodu innych szkół na prośbę rodziców, w miarę posiadanych miejsc w oddziałach.

§ 30


1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:
- kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w jego realizacji,
- prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
2. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany do przesłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci od 6 do 18 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.

§ 31


Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 32


Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
- zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 33


1. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. Odbywają się one w miesiącu maju każdego roku.
2. Podczas zapisu zakładana jest karta sześciolatka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami.

§ 34


1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.
2. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów odbywa się na podstawie :
- rozporządzenia MENiS z dnia 21 marca 2001 roku,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania stanowiącego załącznik do niniejszego statutu.

§ 35


Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
- swobody wyrażania myśli i przekonań oraz poszanowania godności,
- życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym,
- wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z oświadczeniem rodziców,
- indywidualnego toku kształcenia,
- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz w organizacjach działających na terenie szkoły,
- organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych, i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły,
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
- korzystania z form opieki socjalnej i materialnej zgodnie z regulaminem,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny uwzględniającej poziom umiejętności i wiadomości, a nie sposób zachowań,
- znajomość wewnętrznych zasad ustalania ocen,
- złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego,
- opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów.

§ 36


Uczeń ma obowiązek:
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,
- usprawiedliwienia nieobecności w szkole i nadrobienia zaległości programowych,
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, wychowawcy oraz postanowieniom zawartym w regulaminie szkoły,
- szanowania symboli narodowych, szkolnych oraz imienia szkoły i innych,
- przeciwdziałania wszelkim formom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkoły oraz ponoszenia odpowiedzialności za udowodnione zniszczenia,
- szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
- dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach szkolnych i otoczeniu szkoły,
- przestrzegać zasad higieny osobistej,
- godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

§ 37


1. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:
- rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami w nauce, wzorową frekwencją i zachowaniem,
- wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach i olimpiadach,
- osiągnięcia sportowe,
- aktywna pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska.
2.Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
- pochwały wychowawcy na forum klasy,
- pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
- listu pochwalnego do rodziców,
- nagrody rzeczowej,
- dyplomu uznania,
- wpisu na świadectwie osiągnięć w konkursach i zawodach (I , II miejsce w powiecie, I ? IV miejsce w półfinałach wojewódzkich, I ? VI miejsce w województwie, udział w makroregionie i na szczeblu centralnym.)
- świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, (w klasie IV ? V średnia ocen 4,75 i wzorowe zachowanie, w klasie VI dodatkowo minimum 30 punktów uzyskanych na sprawdzianie począwszy od roku szkolnego 2002/2003)
3. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:
- wychowawcy klasy,
- nauczyciela przedmiotu,
- dyrektora szkoły,
- rady pedagogicznej,
- samorządu uczniowskiego.

§ 38


1. Uczeń może być ukarany za:
- nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,
- rażące naruszenie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania.
2. Kara może być udzielona w formie:
- upomnienia lub nagany wychowawcy klasy,
- upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonej wobec wychowawcy,
- upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonego publicznie wobec uczniów,
- odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,
- zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
- przeniesienie do innej szkoły.
4. Kary mogą być udzielane na wniosek:
- samorządu uczniowskiego ,
- wychowawcy klasy,
- nauczyciela przedmiotu,
- dyrektora szkoły,
- rady pedagogicznej.
5. Kary w formie przeniesienia do innej szkoły udziela kurator oświaty.
6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od udzielenia kary.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanych nagrodach lub stosowanych karach wobec dziecka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 39


1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
4. Zmiany w statucie szkoły dokonuje rada pedagogiczna. O wprowadzonych zmianach informuje się organ prowadzący szkołę. Wprowadzone zmiany muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
5. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.Ostatnia zmiana w statucie szkoły została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 21.10.2003 roku.Informacje udostępnił: Halina Chełstowska


Data wprowadzenia: 2004-03-11 1225
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7453 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej w Jeziorku
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Szkoły Podstawojej w Jeziorku
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl