A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Jeziorku » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje': 1
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Organami szkoły są:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

  Kompetencje dyrektora szkoły:


  Dyrektor w ramach jednoosobowego kierowania i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy szkoły, a w szczególności:

  • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • organizuje i sprawuje nadzór pedagogiczny,
  • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu,
  • tworzy właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach życzliwości i wzajemnego szacunku,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej,
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • zapewnia całej społeczności szkolnej bezpieczeństwo oraz należyte warunki higieniczno - sanitarne,
  • sprawuje kontrolę w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • wykonuje szereg zadań wynikających z przepisów szczegółowych.


  Kompetencje Rady Pedagogicznej:


  Rada Pedagogiczna jest organem stanowiącym i opiniodawczym w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

  Do podstawowych kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • opiniowanie i zatwierdzanie planów i programów realizowanych w szkole,
  • podejmowanie uchwał,
  • opracowywanie i przyjmowanie zmian w statucie szkoły,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • opiniowanie planu finansowego szkoły,
  • opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.  Kompetencje Rady Rodziców:


  W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

  • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  • W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
  • Opiniuje dokumenty szkoły: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Program Rozwoju Szkoły i inne.  Informacje udostępnił: Halina Chełstowska  Data wprowadzenia: 2004-03-11 1343
  Data upublicznienia:
  Art. czytany: 9677 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej w Jeziorku
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

»
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl