A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet » Budżet na rok 2004 » Budżet Gminy na rok 2004
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Budżet Gminy na rok 2004': 1
Budżet Gminy na 2004 rok

UCHWAŁA NR 75/XIII/04
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 25 stycznia 2004 r.


w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128, ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 18 673 527 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 118 190 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5) Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 444 663 zł jest planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 48 000 zł.

§ 4. Ustala się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3) Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 7 'wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 'do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2 500 000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 14 000 zł oraz wydatków w kwocie 14 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2) Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 300 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3) Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 20 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załacznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 103 000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 100 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 12.

§ 8. Dochody w kwocie 70 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 444 663 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

1) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005 - 2007 z dochodów budżetowych gminy.
2) Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 10. Przyjmuję się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 13.

§ 11. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokośc pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w wysokości 500 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2) Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 5 (Plan przychodów i rozchodów).
3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 500 000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i Nr 203, poz. 1966.


Data wprowadzenia: 2004-02-03 0947
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3703 razy

» Uchwała wraz z załącznikami w formacie DOC - rozmiar: 1185792 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała wraz z załącznikami w formacie PDF - rozmiar: 246778 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Budżet Gminy na rok 2004
Zarządzenie Nr 8/04 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Zarządzenie Nr 12/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 25/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 35/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 37/04 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu ...
Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.
Zarządzenie Nr 53/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 58/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 59/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 96/XV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 101/XVI/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 103/XVII/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 117/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 118/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 120/XX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 121/XX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 137/XXIII/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 140/XXIV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Ostat. 10 wiadomości:

» Budżet Gminy na 2004 rok
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl