A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy » Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego': 1
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego


S T A T U T
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
W PIĄTNICYTekst jednolity opracowany stosownie do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 20/2007/2008 z dnia 14.04.2008r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 26.08.2002r., nr 30/2003/2004 z dnia 22.06.2004r., nr 16/2006/2007 z dnia 19.06.2007r., nr 19/2007/2008 z dnia 14.04.2008r.


Akty prawne:

 1. USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, z 2007r. Nr 80, poz. 542.
  Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz. 791, wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2007r., Nr 120, poz. 818, weszła w życie z dniem 20 lipca 2007r.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75.
  Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222, weszły w życie z dniem 14 marca 2007r.)
 3. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
  (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542.
  Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 689, wchodzi w życie z dniem 01 września 2007r.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-zaminów w szkołach publicznych
  (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906)§ 1


1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę w Piątnicy.

§ 2


1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątnicy działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1995 roku i wynikającymi z niej rozporządze-niami oraz Uchwałą Rady Gminy w Piątnicy z dnia 28.II.1999 r.

§ 3


1. Zespół Szkolno-Przedszkolny tworzą:
Szkoła Podstawowa im. Kpt. Wł. Raginisa w Piątnicy i Przedszkole Samorządowe w Piątnicy.

§ 4


1. Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi:

Szkoła Podstawowa – 6 lat.

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ZSzP może wyrazić zgodę na przyjęcie do przedszkola dziecka 2,5 letniego.

3. Uczęszczanie do przedszkola jest dobrowolne.

4. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie.

5. Przerwę wakacyjną w pracy przedszkola ustala się w terminie 15.07. – 01.09.

6. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia obecności dzieci do dnia 15.06.
Jeśli zostanie zgłoszonych mniej niż 7 dzieci przedszkole jest nieczynne.
Jeśli zostanie zgłoszonych 7-15 dzieci - przedszkole jest czynne bez żywienia;
Jeśli zostanie zgłoszonych powyżej 15 wychowanków – przedszkole jest czynne z żywieniem.
Zasada ta dotyczy także okresu ferii zimowych, szkolnych przerw świątecznych.

§ 5


1. Zespół Szkolno - Przedszkolny utrzymywany jest ze środków budżetowych gminy w części wychowania przedszkolnego, zaś ze środków budżetu państwa w zakresie szkoły.
Nauka jest bezpłatna.

2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.

3. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustalane są przez dyrektora ZSzP i zatwierdzane przez Radę Gminy, wnoszone są z góry na następny miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Opłata za korzystanie dziecka z przedszkola składa się z 2 części:

- opłata za koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku według obowiązujących w tym czasie cen, którą wylicza się poprzez pomnożenie dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni żywieniowych w danym miesiącu,
- opłata stała.

5. Za nieobecność dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej proporcjonalnie do liczby dni, w których dziecko było nieobecne - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodziców (do godz. 7:00, w pierwszym dniu nieobecności dziecka)

§ 6


1. Zespół Szkolno - Przedszkolny realizuje cele i zadania edukacyjno - wychowawcze przyjęte w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym.
Osiągnięcie naczelnego celu wychowania: przygotowanie dziecka do życia w zgodzie z samym sobą i środowiskiem społeczno - przyrodniczym w poszanowaniu tradycji i historii następuje poprzez realizację zadań przyjętych przez placówkę i nauczycieli wychowujących, do których należy:

- ochrona indywidualności psychobiologicznej wychowanków,
- rozbudzanie aspiracji edukacyjnych - kształtowanie sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,
- przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w określonych warunkach społeczno - ekonomicznych z poszanowaniem tradycji i historii regionu i kraju,
- rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, płciowych, światopoglądowych,
- kształtowanie świadomości zagrożeń i problemów ekologicznych oraz potrzeby ochrony środowiska,
- koordynacja oddziaływań wychowawczych wszystkich środowisk oddziaływujących na wychowanka,
- stwarzanie sytuacji umożliwiających wychowankowi poznanie własnej osobowości oraz aktywny rozwój wszystkich jej sfer,
- integrowanie zespołów klasowych, kształtowanie potrzeby współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
- zaszczepienie postaw pozytywnego postrzegania siebie i świata, wdrażanie do akceptacji inności we wszystkich jej aspektach,
- wdrażanie wychowanków do zachowań adekwatnych do zaistniałych lub symulowanych sytuacji,
- stwarzanie okazji do obcowania z przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
- umożliwianie uczniom poznawania historii własnego regionu, wyrabianie właściwego stosunku do tradycji.

§ 7


1. Cele i zadania realizowane są poprzez:

1.1. pełną realizację programów nauczania zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania – efektywna praca w toku obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych,

1.2. organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych lub prowadzonych przez nauczycieli nieodpłatnie

1.3. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności:

- organizowanie zajęć korekcyjno - wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce,
- organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
(zasady udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej określają odrębne przepisy)

1.4. umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki i pracy dla dzieci uzdolnionych.
(szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określają odrębne przepisy)

1.5. efektywną realizacją planów pracy edukacyjno – wychowawczej w poszczególnych oddziałach,

1.6. organizację apeli tematycznych, apeli związanych z uroczystościami szkolnymi, środowiskowymi i państwowymi,

1.7. organizację turniejów, konkursów tematycznych, wystaw, itp.

1.8. organizację wycieczek turystyczno – krajoznawczych, wyjść do muzeum, teatru, parków rekreacyjnych, itp. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych stanowi załącznik do Statutu.

§ 8


1. Zespół Szkolno - Przedszkolny wykonuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze odpowiednie do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel.

3. W przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem dzieci w wieku szkolnym czuwają nauczyciele dyżurni.
Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich, przyjęty przez RP, będący załącznikiem do Statutu.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu przez cały czas opiekę nad nim sprawuje nauczyciel.

5. Dziecko w wieku przedszkolnym winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną osobę.

6. Za bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach odpowiadają opiekunowie wg następujących zasad:

opiekunowie uczniów:
- wycieczki piesze na terenie miasta – 1 opiekun do 30 osób,
- wycieczki na terenie miasta z korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej i opiekun – 1 opiekun na grupę do 15 osób,
- wycieczki autokarem poza miejscowość, która jest siedzibą placówki jeden opiekun dla grupy do 15 osób,
- wycieczki kwalifikowane – 1 opiekun na grupę 10 uczniów.

opiekunowie wychowanków przedszkola:
- każde zajęcie poza przedszkolem (plac zabaw, boisko) – 1 opiekun na 12 osób.

7. Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania stanu dzieci przez wyjściem z placówki i kontrolowania tego stanu w czasie pobytu poza nią.

§ 9


1. Zespół Szkolno - Przedszkolny sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi dziećmi, a zwłaszcza:

1.1. stwarza możliwość przedłużonego pobytu w placówce w przypadku braku zapewnienia opieki przez rodziców lub opiekunów dziecka.

1.2. organizuje pomoc materialną stałą i doraźną dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

1.3. stwarza możliwość nauczania indywidualnego.

§ 10


1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu lub dwóm nauczycielom, zwanemu dalej ''wychowawcą''.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor podejmuje działania, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania z podziałem na okresy I - III i IV - VI. W przedszkolu 3-latki, 4- i 5latki, 6-latki.

3. Rada rodziców może wystąpić do dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o zmianę wychowawcy klasy lub oddziału podając motywację swojej prośby.

4. Dyrektor zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prośby i powiadomienia o jego wynikach zainteresowane strony.


ORGANY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO


§ 11


1. Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego są:

Dyrektor,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

§ 12


1. Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej placówki, a w szczególności za:

1.1. racjonalne planowanie i organizowanie pracy zgodnie z potrzebami dzieci i uczniów, środowiska, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny.

1.2. poziom i wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

1.3. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

1.4. realizację uchwał rady pedagogicznej placówki podjętych w ramach jej kompetencji lub wstrzymanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

1.5. tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.

1.6. zaspokojenie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb dzieci i uczniów oraz organizowanie ich czasu wolnego w ramach programowej działalności placówki.

1.7. zapewnienie dzieciom, uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego należytych warunków higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych poza nią.

1.8. właściwe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ich wykorzystanie.

1.9. organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi placówki.

1.10. właściwą organizację i przebieg sprawdzianu szóstoklasisty przeprowadzonego w szkole.

§ 13


1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, wychowawcą i opiekunem dzieci, kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewod-niczący, uczestniczy w pracach Rady Rodziców oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

2. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego decyduje w sprawach:

2.1 zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,

2.2 przyznawania nagród dyrektora ZSzP nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym i obsługowym zgodnie z zatwierdzonym regulaminem

2.3 występowania do innych organów z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.

3. Dyrektor placówki w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.

4. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

§ 14


1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym tworzy się stanowiska kierownicze:

Wicedyrektora,
Kierownika ds. administracyjno - gospodarczych.

2. Powierzenia w/w funkcji dokonuje dyrektor ZSzP po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej według odrębnych przepisów.

§ 15


1. Osoby, którym powierzono funkcje kierownicze wykonują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności zleconym przez dyrektora placówki.

§ 16


1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym działa Rada Pedagogiczna, która jest wewnętrznym organem kolegialnym powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związa-nych z całokształtem statutowej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wy-chowaniem i działalnością opiekuńczą.

2. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej, będący załącznikiem do Statutu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje przewodniczący odpowiedzialny również za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

8.1 zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

8.2 podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

8.3 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

8.4 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

8.5 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

9.1 organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

9.2 projekt planu finansowego placówki;

9.3 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9.4 propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 17


1. W Zespole Szkolono - Przedszkolnym działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci i uczniów.
Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, będącego załącznikiem do Statutu.
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.

2. Rodzice uczestniczą w życiu placówki w życiu placówki w miarę swoich możliwości czasowych i finansowych, w szczególności:

2.1 poprzez swych delegatów w Radzie opiniują plan edukacyjno - wychowawczy ZSzP, organizację pracy oraz warunki życia,

2.2 uczestniczą w życiu oddziału – klasy poprzez współorganizację wycieczek, biwaków, obozów, kolonii itp.,

2.3 wspierają finansowo działalność dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą i gospodarczą placówki.

3. Rada Pedagogiczna i dyrektor zobowiązany jest zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:

3.1. Statutu ZSzP, Oceniania Szkolnego i Szkolnego Programu Wychowawczego

3.2. oceny działalności ZSzP i jej dyrektora,

3.3. planu pracy edukacyjnej, projektu i realizacji budżetu ZSzP,

3.4. organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

3.5. innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

3.6. regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

3.7. organizacji działających w placówce,

3.8. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania placówki,

3.9. opiniowania projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora placówki,

3.10. dorobku zawodowego nauczycieli w procedurze oceny pracy nauczyciela,

3.11. szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

4.1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Placówki, obejmującego wszystkie treści i działania charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i wychowanków, realizowanych przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i wychowanków oraz potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów i wychowanków.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa, program ten ustala dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 18


1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, w tym współtworzą Ocenianie Szkolne i Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.

2. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na zebraniu z rodzicami przez rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym przedstawia do wyrażenia opinii założenia planu edukacyjnego, organizację pracy, zadania administracyjno - gospodarcze.

3. Wychowawcy na zebraniach rodziców w miesiącu wrześniu zapoznają ich z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Każdy nauczyciel obowiązany jest do udzielania rodzicom w każdym czasie rzetelnej informacji dotyczącej rozwoju dziecka, jago zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. Dopuszcza się tu formę kontaktu telefonicznego, pisemnego lub bezpośredniego.

5. Pedagog szkolny, wychowawca i nauczyciele udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.

6. Rodzice mają prawo zwracania się do Kuratora Oświaty celem wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki.

7. Rodzice zobowiązani są do przybycia do ZSzP na prośbę nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora placówki w sprawach dotyczących ich dziecka.


§ 19


1. Zespół Szkolno-Przedszkolny organizuje stałe formy spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:

1.1. zebrania klasowe – oddziałów – minimum 3 razy w ciągu roku,

1.2. kontakty indywidualne – 1 raz w miesiącu,

1.3. w miarę potrzeby odwiedziny w domu rodzinnym dziecka.

§ 20


1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działa Samorząd Uczniowski, którzy tworzą uczniowie kl. I - VI.

2. Organy samorządu uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, będący załącznikiem do Statutu.

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi ZSzP oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji pod-stawowych praw uczniów takich jak:

4.1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, współtworzenia Oceniania Szkolnego i Szkolnego Programu Wychowawczego,

4.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4.3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich potrzeb,

4.4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

4.5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem placówki,

4.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 21


1. Dyrektor ZSzP stwarza warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami ZSzP o podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób:

1.1. poprzez informacje udostępniane na tablicy ogłoszeń,

1.2. poprzez stronę internetową i gazetę lokalną ''Nasze Sprawy'',

1.3. poprzez książkę informacji i zarządzeń Dyrektora ZSzP.

§ 22


1. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w oparciu o zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa i podaje do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów szczegółowy kalendarz rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.
W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach niż podane w rozporządzeniu, z tym że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni. Decyzję w sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wojewody oraz po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok w wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący zgodnie z § 4 pkt 5 statutu.

2. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybrana sobotę w danym roku szkolnym.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę w danym roku szkolnym.
Dni wolne mogą być udzielone po wyrażeniu zgody przez Kuratora Oświaty.

4. O terminie odpracowania dni, o których mowa w punktach 2 i 3 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy powiadamia społeczność uczniowską, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem odpracowania.

§ 23


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego placówki. Arkusz organizacyjny ZSzP zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów dodatkowych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finanso-wanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 24


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonym planem nauczania, zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania i szkolnym programem nauczania.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział dzieci zgrupowanych według rocznika (zbliżonego wieku).

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Piątnica lub gdy jedno z rodziców dziecka pracuje na terenie tej gminy.

4. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność powinna w zasadzie wynosić do 25 do 32 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

5. W oddziale, w którym przyjęto dziecko niepełnosprawne liczba wychowanków nie może przekroczyć 17 dzieci, w przypadku dwojga, trojga niepełnosprawnych w grupie, liczba dzieci nie powinna przekraczać 15 dzieci.

6. Liczba w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.

7. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

§ 25


1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora ZSzP na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz szkol-nego zestawu programów nauczania.

2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjętego przez Radę Pedagogiczną.

3. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną placówki z uwzględnieniem wymagań higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

§ 26


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00, przerwy trwają po 10 minut, za wyjątkiem przerwy po 3 i 4 godzinie lekcyjnej, które trwają 15 minut.

4. Zajęcia w przedszkolu trwają 9 godzin dziennie.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

§ 27


1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się podziału oddziału na grupy, dotyczy to zajęć z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego.

2. Szczegółowe zasady podziału na grupy wynikają z przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny może dokonywać innego podziału na grupy uwzględniając wysokość posiadanych pozabudżetowych środków finansowych.

§ 28


1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć w grupach oddziałowych lub między - oddziałowych (wycieczki, biwaki, itp.).

2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być większa niż 15 uczniów.

3. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 29


1. Zespół Szkolno - Przedszkolny może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podsta-wie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a zakładem kształce-nia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 30


1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym funkcjonuje świetlica.

2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci 6 letnie z grup nieżywieniowych, z klas I – III, które nie mają zapewnionej opieki po zajęciach lekcyjnych, ze względu na pracę zawodową rodziców lub dojazd.

3. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z przyjętym regulaminem, który zatwierdził dyrektor ZSzP.

4. W przypadku wolnych miejsc w świetlicy mogą do niej uczęszczać inni uczniowie.

5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które nie powinny przekraczać więcej niż 25 uczniów.

6. Głównymi formami pracy świetlicy są:
- małe formy teatralne,
- zajęcia rekreacyjno - sportowe,
- zajęcia językowe,
- zajęcia plastyczne,
- filmy, wycieczki, zabawy,
- odrabianie lekcji.

7. Zespół Szkolno - Przedszkolny zapewnia każdemu dziecku możliwości i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce.
W przypadku dzieci przedszkolnych – 3 posiłków.

8. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor ZSzP w porozumieniu z Radą Rodziców.

9. Przewiduje się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

§ 31


1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym funkcjonuje biblioteka.

2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ZSzP oraz rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
- korzystanie ze zbiorów czytelni,
- prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów
- korzystanie z Centrum Informacji Multimedialnej.

5. Biblioteka współpracuje z biblioteką gminną i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

6. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów, ich porządkowania oraz udostępniania określają odrębne przepisy.

§ 32


1. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie, a ponadto:

1.1. prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczo - informacyjnego,

1.2. czuwa nad terminami prenumeraty czasopism metodycznych dla nauczycieli, czasopism dla uczniów, udostępnia je zainteresowanym,

1.3. organizuje zajęcia propagujące czytelnictwo, prowadzi stałą gablotę z wystawą nowości, stanu czytelnictwa w szkole w okresach nauki, kiermasze książek wspólnie z innymi instytucjami, zamieszcza informacje na stronie internetowej.

1.4. dokonuje selekcji zbiorów.

§ 33


1. Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez dyrektora ZSzP nie rzadziej niż co 5 lat i przy każdorazowej zmianie personalnej biblioteki.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

§ 34


1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym.

2. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zawiera ilość pracowników administracyjno – obsługowych. Pracownicy ci zajmują następujące stanowiska:

kierownik administracyjno-gospodarczy - 1 etat,
sekretarz - 1 etat,
intendent - 1 etat,
kucharka - 2 etaty
pomoc kucharki - 4 etaty
pomoc nauczyciela - 1 etat
woźna oddziałowa - 2 etaty
sprzątaczka - 1 etat
szatniarz - 1 etat
woźny - 1 etat
konserwator sprzętu - 1 etat
konserwator ds. elektrycznych - 1/2 etatu

Razem 18,5 etatu

3. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 35


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

2.1 dbanie o życie i zdrowie dzieci poprzez bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp oraz ustaleń zawartych w wewnętrznych zarządzeniach Dyrektora ZSzP wydanych w tym zakresie, w szczególności:
– bezwarunkowe przebywanie z uczniami podczas trwania zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Opuszczenie miejsca pracy z ważnych przyczyn może nastąpić jedynie po uprzednim powiadomieniu Dyrektora ZSzP i zapewnieniu uczniom i wychowankom opieki;
– zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania przerw śródlekcyjnych poprzez aktywne pełnienie dyżuru nauczycielskiego, zgodnie z określonym regulaminem;
– natychmiastowe powiadomienie Dyrekcji ZSzP o każdym przypadku złego samopoczucia, czy ulegnięcia wypadkowi ucznia i wychowanka.

2.2 poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia dzieci, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań i pozytywnych cech charakteru,

2.3 skreślony

2.4 skreślony

2.5 rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki,

2.6 prawidłową realizacją programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,

2.7 dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

2.8 tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

2.9 systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym dzieci,

2.10 zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe trakto-wanie wszystkich dzieci, zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania i Ocenianiem Szkolnym.

2.11 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,

2.12 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

2.13 informowanie rodziców o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych zgodnie z terminami zawartymi w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz o Ocenianiu Szkolnym,

2.14 czynny udział w zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz posiedzeniach, do których został powołany,

2.15 pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem i przyjętym regulaminem.

3. Nauczyciel placówki ma status funkcjonariusza państwowego.

§ 36


1. Nauczyciel ma prawo do:

1.1. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno-wychowawczego,

1.2. zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej,

1.3. podnoszenia poziomu swojej wiedzy zawodowej i naukowej poprzez:

- możliwość korzystania z różnych dostępnych form dokształcania i doskonalenia w ra-mach posiadanych przez ZSzP środków,
- prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według obowiązujących przepisów,

1.4. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania ZSzP, jej kierownictwa i zwracania się z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy placówki do organu prowadzącego z zachowaniem drogi służbowej,

1.5. wyjaśnienia skierowanych przeciw niemu uwag w miarę możliwości w obecności wnoszącego skargi,

1.6. korzystania z funduszu socjalnego na podstawie obowiązujących przepisów,

1.7. tworzenia własnych autorskich programów nauczania i wychowania,

1.8. decydowania o wyborze programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

1.9. współtworzenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które ustalone przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca każdego roku

§ 37


1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.

2. Nauczyciela wyróżnia i nagradza się za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.

3. Nagroda może być przyznana w formie:

3.1 ustnego podziękowania dyrektora placówki na forum Rady Pedagogicznej,

3.2 pisemnego podziękowania dyrektora dołączonego do akt osobowych nauczyciela,

3.3 nagrody pieniężnej dyrektora placówki,

3.4 wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,

3.5 wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,

3.6 skreślony

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 podlegają zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną ZSzP.

§ 38


1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe:

2.1. nauczycieli wychowania przedszkolnego,

2.2. nauczycieli nauczania zintegrowanego,

2.3. nauczycieli bloków przedmiotowych w kl. IV – VI,

2.4. zespół wychowawczy.

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora ZSzP przewodniczący zespołu.

4. Cele i zadania zespołu obejmują:

4.1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uwzględnienia sposobów realizacji programów nauczania, ścieżek międzyprzedmiotowych, korelację treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,

4.2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

4.3. zorganizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4.4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

4.5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

4.6. omawianie i wspólne przezwyciężanie problemów dotyczących wychowanków przedszkola (rozwój psycho - fizyczny).

§ 39


1. Pracą wychowawczą oddziału kieruje nauczyciel – wychowawca, którego zadaniem jest:

1.1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym,

1.2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych dzieci,

1.3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy dziećmi, a innymi członkami społeczności.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

2.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- pracę wychowawczą (klasowy plan wychowawczy)
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół,
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na spotkania klasowe,

2.3. dla doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedo-stosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska współdziała z nauczycielami uczącymi w danej klasie, lekarzem szkolnym i rodzicami,

2.4. inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzi działalność w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania,

2.5. systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce (zgodnie z regułami oceniania oraz Ocenianiem Szkolnym), klasyfikowania i promowania uczniów, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły,

2.6. inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz placówki,

2.7. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci,

2.8. współorganizuje proces orientacji zawodowej,

2.9. czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,

2.10. prowadzi konsultacje z rodzicami, informuje o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych ucznia, zgodnie z terminami określonymi w Ocenianiu Szkolnym.

3. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej:

3.1. plan pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy, oddziału przedszkolnego,

3.2. dziennik lekcyjny,

3.3. dziennik zajęć przedszkola,

3.4. arkusze ocen.

3.5. inne dokumenty ustalone przez Radę Pedagogiczną.

4. Wychowawca klasy – oddziału ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych oraz oświatowych.

UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

§ 40


1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.

2. Granice obwodu, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły określa Rada Gminy w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty.

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, kurator oświaty może zwolnić od spełnienia obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.

5. Uczęszczanie do przedszkola jest dobrowolne. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci w wieku 3-6 lat.

§ 41


1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przez dniem 1 września kończy 6 lat jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor ZSzP, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

5. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor ZSzP może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolne-go poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

§ 42


1. Dyrektor ZSzP sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:

1.1. kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku,

1.2. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku.

2. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności, jest obowiązany w ramach zadań własnych, przesłania dyrektorowi Zespołu informacji o aktualnym stanie zmianach w ewidencji dzieci informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.

§ 43


1. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 44


1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1.1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

1.2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

1.3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych.

§ 45


1. Miejscem pobierania nauki przez dziecko jest Zespół Szkolno - Przedszkolny.

2. Uczniem szkoły może być również dziecko spoza obwodu tej placówki ze zgodą dyrektora szkoły przekazującego lub przyjmującego.

3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktu z prawem, obowiązek szkolny może być realizowany w innych powołanych do tego celu placówkach.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejscem pobierania nauki jest dom rodzinny.

5. Jeżeli dziecko pobiera naukę w domu rodzinnym, a nie jest ona kierowana i kontrolowania przez placówkę oświatowo-wychowawczą, podstawą przyjęcia do danej klasy jest egzamin klasyfikacyjny.

6. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

7. Egzamin klasyfikacyjny obowiązuje także uczniów powracających do szkoły z zagranicy, Jest on podstawą do umieszczenia ucznia w danej klasie.

§ 46


1. Zespół prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez nie obowiązku szkolnego. Odbywają się one w marcu każdego roku.

2. Podczas zapisu zakładana jest karta sześciolatka, na podstawie rozmowy diagnostycznej z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 47


1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją.

2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania i Oceniania Szkolnego.

3. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym funkcjonuje Ocenienie Szkolne i Przedmiotowy System Oceniania, zaakceptowane przez społeczność.

4. We wszystkich kwestiach dotyczących oceniania należy odwoływać się do Oceniania Szkolnego, będącego załącznikiem do Statutu.

§ 48


1. Uczeń i wychowanek ZSP ma prawo do:

1.1 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

1.2 opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

1.3 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym,

1.4 swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych,

1.5 wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców,

1.6 indywidualnego toku kształcenia,

1.7 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

1.8 znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, planu pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,

1.9 współdecydowania w planowaniu klasowej pracy wychowawczej

1.10 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli i postępów w nauce,

1.11 pomocy w przypadku trudności w nauce,

1.12 korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

1.13 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

1.14 wpływania na życie placówki przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się organizacjach działających w ZSP

2. Uczeń i wychowanek ZSP ma obowiązek:

2.1 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu placówki, starannego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, poprzez wykonywanie zleconych prac domowych oraz zachowania w czasie ich trwania w sposób kulturalny, niezakłócający pracy sobie i innym uczestnikom zajęć,

2.2 usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych. Usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej, podpisane przez rodzica lub opiekuna uczeń winien dostarczyć wychowawcy najpóźniej do końca tygodnia, w którym wrócił po nieobecności.
Zwolnienie ucznia w czasie trwania zajęć może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody rodzica (telefonicznej) i pod warunkiem zapewnienia uczniowi opieki osoby dorosłego w czasie drogi do domu.

2.3 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2.4 odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny,

2.5 przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,

2.6 uszanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowaniu tradycji szkoły,

2.7 godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach, rajdach itp.,

2.8 podporządkowania się postanowieniom zawartym w regulaminie samorządu uczniowskiego, statucie ZSP,

2.9 noszenia jednolitego codziennego stroju uczniowskiego składającego się z: niebieskiej koszuli polo z krótkim lub długim rękawem, granatowej kamizelki z logo szkoły, spodni lub spódnicy jeansowej.
Noszenia galowego stroju uczniowskiego składającego się z: białej koszuli, granatowej kamizelki z logo szkoły, czarnych spodni lub spódnicy.
W sytuacji szczególnej organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, na przykład o charakterze rekreacyjnym lub sportowym obowiązek noszenia jednolitego stroju sportowego nie będzie egzekwowany. O sytuacjach takich uczniowie winni być poinformowani poprzez ogłoszenie wydane przez dyrektora ZSzP,

2.10 wyłączać telefon komórkowy oraz nie korzystać z innych urządzeń elektronicznych podczas trwania zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 49


1. Uczeń i wychowanek przedszkola może być nagradzany i wyróżniany.

2. Wyróżnienia i nagrody otrzymuje się za:

2.1 rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami, wzorową frekwencją, wzorową postawę,

2.2 wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, pomoc innym,

2.3 szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy.

3. Wyróżnienia i nagrody udzielane w formie:

3.1 pochwały wychowawcy klasy na jej forum,

3.2 pochwały dyrektora ZSP na apelu szkolnym wobec szkoły i rady pedagogicznej,

3.3 listu pochwalnego do rodziców,

3.4 nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu,

3.5 Honorowego Wyróżnienia ucznia klasy VI w kategoriach: Prymus, Osobowość, Społecznik, Najlepszy Sportowiec, przyznawanych na podstawie stosownego regulaminu

4. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:

4.1 samorządu szkolnego,

4.2 wychowawcy klasy,

4.3 nauczyciela przedmiotu,

4.4 dyrektora szkoły,

4.5 rady pedagogicznej.

§ 50


1. Uczeń może być ukarany.

2. Karę uczeń otrzymuje za:

2.1 nieprzestrzeganie zarządzeń wydanych przez nauczycieli i dyrektora szkoły,

2.2 nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, statutu i innych postanowień wynikających z dokumentów wewnętrznych

3. Kara może być udzielona w formie:

3.1 upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy,

3.2 upomnienia przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy,

3.3 nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów szkoły,

3.4 obniżenie oceny z zachowania,

3.5 odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, zakaz do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

3.6 przeniesienia do innej klasy,

3.7 przeniesienia do innej szkoły.
Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do Kuratora Oświaty Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności: picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę, posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego, stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli.

4. Kary mogą być udzielane na wniosek:

4.1 wychowawcy klasy,

4.2 samorządu szkolnego,

4.3 nauczycieli przedmiotów,

4.4 dyrektora ZSP,

4.5 rady pedagogicznej.

5. Kary określone w ust. 5 pkt. 6 i 7 udziela Rada Pedagogiczna.

6. Kara indywidualna może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną do wychowawcy lub dyrektora ZSP po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, samorządu szkolnego, innych organizacji szkolnych w ciągu 3 dni od daty jej wymierzenia.

6.1 kary nałożone przez Radę Pedagogiczną mogą być anulowane przez nią, po uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim i dyrektorem ZSP.

7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora ZSP i Rady Rodziców.

8. Dyrektor ZSP przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania i o jego wynikach niezwłocznie powiadomi zainteresowane strony.

9. Szkoła ma obowiązek do informowania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E


§ 51


1. Zespół Szkolno – Przedszkolny jest jednostką budżetową.

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez ZSP gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 52


1. Pieczęcie placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy zawierają nazwy Zespołu i nazwę placówki wchodzącej w jego skład, tj.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
Szkoła Podstawowa
im. Kpt. Wł. Raginisa
18-421 Piątnica, ul. Szkolna 31
tel./fax (0-86) 216-26-85
NIP 718-17-69-899, R-000270018

Zespół Szkolno – Przedszkolny
Przedszkole Samorządowe
18-421 Piątnica, ul. Szkolna 29
tel. (0-86) 219-13-69
NIP 718-17-69-899, R-450009946

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny używa tablic o treści:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy
Szkoła Podstawowa
Przedszkole Samorządowe

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy używa pieczęci okrągłej z godłem, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy posiada sztandar będący jego uroczystym symbolem.

5. Sztandar może być używany podczas ważnych uroczystości.

6. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.

§ 53


1. Dopuszcza się możliwość zmiany Statutu lub jego części po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną oraz stwierdzeniu zgodności z prawem przez Kuratora Oświaty w Białymstoku.

§ 54


1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zapewnia możliwość zapoznania ze statutem placówki wszystkim członkom społeczności.
Informację udostępniła: Urszula Jarominiak


Data wprowadzenia: 2009-03-05 1316
Data upublicznienia:
Art. czytany: 8416 razy

» Statut Zespołu (PDF) - rozmiar: 385388 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ogłoszenia
Informacje - rok szkolny
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl