A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje': 1
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Dyrektor: mgr Urszula Jarominiak

Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej placówki.

 1. Racjonalnie planuje i organizuje pracę zgodnie z potrzebami dzieci i uczniów, środowiska, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny.
 2. Sprawuje nadzór nad poziomem i wynikami w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
 3. Sprawowanie wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej placówki podjęte w ramach jej kompetencji.
 5. Tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
 6. Czuwa nad zaspokojeniem kulturalnych i zdrowotnych potrzeb dzieci i uczniów oraz organizowaniem ich czasu wolnego w ramach programowej działalności placówki.
 7. Zapewnienia dzieciom, uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego należyte warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych poza nią.
 8. Właściwie dysponuje i wykorzystuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną.
 9. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę placówki.


Pełnomocnictwo Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątnicy zostało udzielone przez Zarząd Gminy Piątnica na podstawie Uchwały Nr 187/110/01 z dnia 20 grudnia 2001 r.

Obejmuje ono dokonywanie czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu:
Reprezentowanie i występowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez tę szkołę jej ustawowych zadań:

 1. przede wszystkim przed władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, oraz osobami fizycznymi,
 2. zawieranie umów na wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych,
 3. podejmowanie innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą związane z:
  • załatwianiem bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
  • utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.

Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.
Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to jest zbywania nieruchomości, zaciągania zobowiązań: pożyczek, czynienia darowizn.


Wicedyrektor: mgr Izabela Makowska

Kompetencje

 1. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym:
  1. nauczycieli oddziałów przedszkolnych, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza szkolnego,
  2. wszystkich pracowników ZSzP podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.

 2. Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oddziałów przedszkolnych oraz wychowawczo-opiekuńczego w całej szkole.
 3. Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli wychowawców.
 4. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.
Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzenie planów pracy ZSzP,
 2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów poprzez organ nadzorujący ZSzP,
 4. Podejmowaniu uchwał w sprawach przenoszenia uczniów do innej szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu ZSzP, bądź jego zmian i zatwierdza te zmiany w jawnym głosowaniu.


Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
 1. Arkusza organizacyjnego ZSzP,
 2. Tygodniowego rozkładu zajęć w ZSzP,
 3. Decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność ZSzP,
 4. Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 5. Propozycji dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w ZSzP.


Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, a także wnioskowanie do innych organów ZSzP w tym zakresie spraw.
 3. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań placówki,
 4. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności ZSzP, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
 5. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami ZSzP, rzeczywistego wpływu na działalność placówki, wśród nich zaś:

  1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie, programu wychowawczego placówki,
  2. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  3. znajomości regulaminu oceniania i promowania uczniów,
  4. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy ZSzP; określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.
Informację udostępniła: Urszula Jarominiak


Data wprowadzenia: 2004-05-11 1207
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4400 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ogłoszenia
Informacje - rok szkolny
Ostat. 10 wiadomości:

»
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl