A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Kisielnicy » Statut Szkoły Podstawowej
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Szkoły Podstawowej': 1
Statut Szkoły Podstwowej w Kisielnicy


ROZDZIAŁ I


NAZWA I TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ZADANIA


§ 1


Szkoła nosi nazwę:

SZKOŁA PODSTAWOWA w KISIELNICY

§ 2


Siedziba szkoły:

KISIELNICA 1, gm. PIĄTNICA

§ 3


Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową w rozumieniu art. 8 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami, prowadzona przez Wójta Gminy Piątnica.

§ 4


1. Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych gminy. Nauka w szkole jest bezpłatna.

2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 5


Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Cel ten realizowany jest w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

I. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:

1) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

2) Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia.

3) Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

4) Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.).

5) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6) Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

8) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

II. Szkoła stwarza możliwość kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, a w szczególności:

1) Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.

2) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.

3) Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm etycznych.

4) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6) Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

7) Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8) Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

III. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym obowiązki rodziców, szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:

1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego.

2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych.

5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

9) Umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 6


Powyższe cele i zadania szkoła wypełnia poprzez:

1) Pełną realizację programów nauczania w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

2) Kształcenie zintegrowane w klasach I-III.

3) Wprowadzenie bloków przedmiotowych oraz ścieżek edukacyjnych.

4) Program wychowawczy, który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.

5) Organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych.

6) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności:
a) organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce;
b) organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.
Zasady udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej określają odrębne przepisy MEN.

7) Kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie preorientacji zawodowej.

8) Umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów uzdolnionych.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określa MEN.

§ 7Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1) Za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel.

2) W przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczyciele dyżurni. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa dyrektor szkoły wewnętrznym zarządzeniem.

3) Za bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach odpowiadają opiekunowie według następujących zasad:
a) wycieczki piesze na terenie miejscowości, która jest siedzibą szkoły - 1 opiekun na grupę do 30 uczniów,
b) wycieczki poza teren miejscowości, która jest siedzibą szkoły - 1 opiekun na grupę do 15 uczniów,
c) wycieczki kwalifikowane - 1 opiekun na grupę do 10 uczniów.


§ 8


Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza:

1) Organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych po uprzednim zaleceniu poradni psychologiczno pedagogicznej.

2) Stwarza możliwość przedłużonego pobytu w szkole w przypadku braku zapewnienia opieki przez rodziców lub opiekunów dziecka.

3) Organizuje przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy pomoc materialną oraz doraźną pomoc finansową w przypadkach losowych.

§ 9


1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ''wychowawcą''.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor podejmuje działania, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl kształcenia z podziałem na okresy I-III i IV-VI.

3. Rada klasowa rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy podając motywację swojego wniosku.

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku i powiadomieniu o jego wynikach zainteresowane strony.

ROZDZIAŁ II


ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA


§ 10


Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.

§ 11


Dyrektor szkoły jednoosobowo kieruje, sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły.

1) Do obowiązków dyrektora należy:
a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły (roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć);
b) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,
c) dobór kadry pedagogicznej i zatrudnienie jej,
d) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnienie,
e) kierowaniem całokształtem działalności szkoły, a w szczególności:
- przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,
- informowanie dyrektorów innych szkół o realizowaniu przez uczniów z ich obwodów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,
- sprawowaniem opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju,
- współdziałaniem z Samorządem Uczniowskim,
- zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki,
- pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
- organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
- ocenianie kadry pedagogicznej,
- organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły.

2) Dyrektor szkoły ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
b) nagradzania pracowników zgodnie z Regulaminem Nagradzania, a także Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela oraz wymierzania kar porządkowych,
c) przyjmowania uczniów do szkoły,
d) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
e) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły,
f) występowania do innych organów z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
g) występowania w szczególnych przypadkach do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Za zgodą dyrektora szkoły zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli, mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowy o odbywaniu praktyk w tutejszej szkole przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.


§ 12


1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na ich wymiar czasu pracy.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego goście.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) uchwalenie regulaminu własnej działalności,
b) zatwierdzanie planu pracy szkoły wnoszonego przez dyrektora,
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, wymagających jednak uzgodnienia z Kuratorem Oświaty.

8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
a) arkusza organizacyjnego szkoły,
b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,
c) decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły.

9. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 13


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności, dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich potrzeb,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 14


1. W szkole działa Rada Rodziców, w której skład wchodzą wszyscy rodzice uczniów uczących się w szkole.

2. Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji - Prezydium Rady Rodziców.

3. Prezydium działa na podstawie regulaminu pracy Rady Rodziców.

4. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły w miarę swoich możliwości czasowych i finansowych, a w szczególności:
a) opiniują organizację pracy oraz warunki życia szkolnego,
b) uczestniczą w życiu szkoły - klasy przez współorganizację wycieczek, biwaków, obozów, kolonii, itp.,
c) wspierają finansowo działalność dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i gospodarczą szkoły.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

6. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci oraz mają prawo do:
a) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
b) wyrażania opinii o proponowanym przez szkołę programie wychowawczym;
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów;
d) rzetelnej, wzajemnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
e) uzyskiwanie informacji na temat dalszego kształcenia swych dzieci;
f) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

7. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
a) zebrania klasowe - nie mniej niż trzy razy w roku;
b) kontakty indywidualne - jeden raz w miesiącu;
c) w miarę potrzeb i możliwości odwiedziny w domu rodzinnym ucznia.

§ 15


Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie z dnia 7 września o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

§ 16


W przypadku sporów i konfliktów pomiędzy organami szkoły dyrektor powołuje zespół rozjemczy, w skład którego wchodzi po 2 przedstawicieli zainteresowanych stron. Mediatorem jest dyrektor szkoły lub wskazana przez strony osoba.

§ 17


Dyrektor szkoły stwarza warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób:
a) informacje udostępniane są nauczycielom uczniom i rodzicom na tablicach ogłoszeń,
b) Samorząd Uczniowski posiada swoją tablicę informacyjną.


ROZDZIAŁ III


ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 18


Dyrektor szkoły w oparciu o zarządzenie MEN z dnia 12.11.1991r. w sprawie organizacji roku szkolnego z późniejszymi zmianami, określa i podaje do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów szczegółowy kalendarz rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.

§ 19


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do końca kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza do 30 maja organ prowadzący szkołę.

§ 20


Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnych z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla każdej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 21


W szkole może być prowadzony za zgodą organu prowadzącego oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 22


1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły określa przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, a szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§ 23


Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

1) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2) Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 24


Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa można dokonać podziału na grupy.

1) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
2) W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt 1 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
3) Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
4) Szkoła może dokonywać innego podziału na grupy uwzględniając wysokość posiadanych pozabudżetowych środków finansowych.

§ 25


1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, w tym także wycieczki i wyjazdy w ramach posiadanych w szkole środków finansowych.
2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły powinna być zgodna z zarządzeniem MEN w tym zakresie.

§ 26


1. Uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej o nauczaniu specjalnym będą kierowani za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) do szkół specjalnych.
2. Szkoła może zorganizować nauczanie indywidualne i zindywidualizowane oraz klasy integracyjne w sposób określony przez odrębne przepisy. Dopuszcza się możliwość kierowania uczniów na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z artykułem 66 pkt 1 i 2 Ustawy.

§ 27


1. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia w myśl art.56 pkt 1 i 2 Ustawy, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w pkt 1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.
3. Udział uczniów i pracowników szkoły w organizacjach i stowarzyszeniach, o których mowa w pkt 1 jest dobrowolny.

§ 28


1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego, które oczekują na autobus szkolny.
3. W przypadku wolnych miejsc w świetlicy, mogą do niej uczęszczać także inni uczniowie.
4. Formy pracy świetlicy określa plan pracy świetlicy.

§ 29


1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów księgozbioru podręcznego,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w zespołach klasowych.
5. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów, ich porządkowania oraz udostępniania określają odrębne przepisy.
6. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie, a ponadto:
a) prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
b) organizuje zajęcia propagujące czytelnictwo,
c) dokonuje selekcji zbiorów.
7. Skontrum w bibliotece przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły co najmniej raz na 5 lat i przy każdorazowej zmianie nauczyciela bibliotekarza.

ROZDZIAŁ IV


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 30


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w pkt 1 określają odrębne przepisy.

§ 31


Obowiązki i uprawnienia nauczyciela:

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3) Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
4) Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
5) Obowiązkiem nauczyciela jest przygotowanie rozkładu nauczanego przedmiotu.
6) Nauczyciel zobowiązany jest do informowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych. O ewentualnej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje uczniów i rodziców lub prawnych opiekunów na miesiąc przed klasyfikacją. W przypadku pozostałych ocen oraz ocen z zachowania nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
7) W przypadku nie zachowania przez nauczyciela procedury informowania o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych ucznia, dyrektor szkoły może w stosunku do winnych wyciągnąć konsekwencje służbowe.
8) Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach oraz aktywny udział w posiedzeniach samokształceniowych Rady Pedagogicznej.
9) Nauczyciel ma prawo do:
- tworzenia autorskich programów nauczania i wychowania,
- decydowania o rodzajach programów nauczania, podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
- oceniania zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

§ 32


Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel-wychowawca, który w ramach swoich obowiązków:

1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
2) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy, ustala treści i formy zajęć tematycznych na spotkania klasowe.
3) Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, z lekarzem szkolnym i rodzicami w celu wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska.
4) Inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie.
5) Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
6) Systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły:
- zebrania klasowe - nie mniej niż trzy razy w roku,
- kontakty indywidualne ? raz w miesiącu,
- w miarę potrzeb i możliwości odwiedziny w domu rodzinnym.
7) Współorganizuje proces preorientacji zawodowej.
8) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
9) Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego poprzez współpracę z rodzicami.
10) Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy:
a) plan pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy,
b) dziennik lekcyjny,
c) arkusze ocen,
d) w klasach I-III arkusz obserwacyjny ucznia.
11) Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych.

§ 33


1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy, dyrektor szkoły.
2. Zakresy obowiązków pracowników wymienionych w pkt 1, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE SZKOŁY


§ 34


1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.
2. Granice obwodu, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły określa Rada Gminy w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

§ 35


1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W uzasadnionym przypadku rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

§ 36


1. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku.
2. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu.
3. Urząd Gminy jest obowiązany do przesyłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

§ 37


Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 38


Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) Spełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
3) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 39


1. Miejscem pobierania nauki przez dziecko jest szkoła.
2. Uczniem szkoły może być również dziecko spoza obwodu szkoły za zgodą dyrektorów szkół: przyjmującej i przekazującej.
3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktu z prawem obowiązek szkolny może być realizowany w innych powołanych do tego celu placówkach.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejscem pobierania nauki jest dom rodzinny.
5. Jeżeli dziecko pobiera naukę w domu rodzinnym, a nie jest ona kierowana i kontrolowana przez placówkę oświatowo-wychowawczą, podstawą przyjęcia do danej klasy jest egzamin klasyfikacyjny.
6. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

§ 40


1. Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez nie obowiązku szkolnego. Odbywają się one w maju każdego roku.
2. Podczas zapisu, na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami zakładana jest karta sześciolatka.

§ 41


1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.
2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
3. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna i z zachowania jest oceną opisową.
4. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:
  • stopień celujący - 6,
  • stopień bardzo dobry - 5,
  • stopień dobry - 4,
  • stopień dostateczny - 3,
  • stopień dopuszczający - 2,
  • stopień niedostateczny - 1.


5. Ocenę końcoworoczną z zachowania począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:

  • wzorowe,
  • dobre,
  • poprawne,
  • nieodpowiednie.


§ 42


1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania i podstawy programowej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
b) bieżące ocenianie,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

4. Sposoby sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów obejmują:
a) formy i narzędzia sprawdzania osiągnięć:
- prace pisemne: sprawdziany, testy, klasówki, wypracowania, itp.,
- wypowiedzi ustne: rozmowy, dyskusje, debaty,
- ciche czytanie ze zrozumieniem,
- ćwiczenia praktyczne (utwory i wytwory) - obserwacja ucznia w różnych sytuacjach: podczas pracy w grupach, prezentacji utworów i wytworów, dyskusji,
b) częstotliwość sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów:
- po opracowanym dziale,
- na koniec semestru,
- w miarę potrzeb.
c) zasady przeprowadzania sprawdzianów:
- semestralny harmonogram sprawdzianów dyrektorskich podany do wiadomości uczniów we wrześniu i lutym,
- na tydzień przed sprawdzianem nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresu materiału objętego sprawdzianem,
- termin sprawdzania i oddania prac wynosi 7 dni, a w przypadku prac stylistycznych z języka polskiego - 14 dni,
- nauczyciel przedstawia prace do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom),
- w terminie 2 tygodni od oddania prac i sprawdzianów uczeń ma prawo poprawić jego wynik (w przypadku uzyskania oceny słabszej z poprawy niż ze sprawdzianu nauczyciel nie wpisuje jej do dziennika, lecz odnotowuje brak poprawy),
- ilość sprawdzianów nie może przekroczyć 3 w tygodniu i 1 w ciągu dnia.

5. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:
a) ustna informacja o umiejętnościach i brakach,
b) pisemna:
- w zeszytach przedmiotowych,
- recenzje prac pisemnych,
- karty informacyjne,
- karty obserwacji,
- dziennik,
- prezentacje osiągnięć,
- listy pochwalne i gratulacyjne za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia ucznia.

6. Zasady współdziałania z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania:
a) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne,
b) organizowanie w miarę potrzeb i możliwości szkoły zespołów wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych,
c) pedagogizacja rodziców w ramach zebrań z rodzicami,
d) indywidualne rozmowy nauczycieli przedmiotów i wychowawców z rodzicami i uczniami,
e) organizowanie pomocy koleżeńskiej.

7. Prawa i obowiązki ocenianego ucznia:
a) uczeń ma prawo do:
- znajomości i jawności ocen,
- rzetelności i uzasadnienia oceny,
- możliwość poprawienia oceny,
b) uczeń ma obowiązek:
- stawić się w terminie na egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowych,
- przygotować się do tego egzaminu,
- przygotować się i uczestniczyć w przeprowadzanych sprawdzianach (w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń zobowiązany jest w ciągu 2 tygodni zaliczyć sprawdzany materiał w formie ustalonej przez nauczyciela).
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

8. Rodzice mają prawo do:
a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
b) bieżącej informacji o postępach dziecka,
c) odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,
d) wglądu w ocenione i poprawione prace dziecka,
e) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
f) informacji o wymaganiach szkoły.

9. Nauczyciele mają prawo do:
a) udziału w egzaminie poprawkowym i przygotowaniu do niego zadań,
b) obrony swojej opinii,
c) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.

10. Ocena z zachowania - uwagi ogólne.

1) Ocena zachowania stanowi element szkolnego systemu oceniania.
2) Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
3) Ocena zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4) Decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy i jest ona ostateczna.
5) Dokonując podsumowania zachowania według przyjętych w szkole zasad wychowawca może uwzględnić opinię zespołu klasowego lub osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia.

§ 43


1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c) poszanowania jego godności,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań jeżeli nie narusza tym dobra innych,
f) wolności sumienia i wyznania zgodnie z wolą rodziców,
g) indywidualnego toku kształcenia,
h) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
i) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych, itp.,
j) znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, planu pracy szkoły i klasy,
k) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
l) pomocy w przypadku trudności w nauce,
m) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
n) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
o) wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych,
d) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny,
e) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego,
f) szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji szkoły,
g) podporządkowania się postanowieniom zawartym w statucie szkoły.

§ 44


1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.

2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
a) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony wynikami,
b) wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
c) szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy.

3. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
a) pochwały wychowawcy klasy na jej forum,
b) pochwały dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
c) listu pochwalnego do rodziców,
d) nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu,
e) świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

4. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:
a) samorządu szkolnego,
b) wychowawcy klasy,
c) dyrektora szkoły,
d) Rady Pedagogicznej.

§ 45


1. Uczeń może być karany.

2. Karę uczeń otrzymuje za:
a) nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
b) nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły.

3. Kara może być udzielana w formie:
a) upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy,
b) upomnienia przez dyrektora w obecności wychowawcy,
c) nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów szkoły,
d) obniżenia oceny ze sprawowania,
e) odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

4. Kary mogą być udzielane na wniosek:
a) wychowawcy klasy,
b) samorządu klasy,
c) nauczycieli przedmiotów,
d) dyrektora szkoły,
e) Rady Pedagogicznej.

5.Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły.

6. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowania wobec niego kary.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 46


Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 48


Zmiana statutu lub jego części może nastąpić po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną zgodnie z jej regulaminem.

§ 49


Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.Informację udostępnił: Wieńczysław Targ


Data wprowadzenia: 2004-04-13 1209
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5111 razy

» Statut Szkoły Podstawowej - rozmiar: 148992 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Szkoły Podstwowej w Kisielnicy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl