A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie » Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie': 1
StatutSTATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DOBRZYJAŁOWIEopracowany na podstawie rozporządzenia MEN
z dnia 21 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami.
INFORMACJE OGÓLNE

§ 1


Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina w Piątnicy. Nadzór pedagogiczny pełni Podlaski Kurator Oświaty.

§ 2


Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 25 lipca 1998 roku i innymi wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 3


Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat, obejmuje klasy od I do VI według programów i planów nauczania wpisanych do szkolnego zestawu.

§ 4


Nauka w szkole jest bezpłatna w zakresie ramowego planu nauczania ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych gminy.
Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji, osób prywatnych, darowizn oraz z działalności gospodarczej.

§ 5


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym szkoły, programie profilaktycznym a w szczególności:

1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o problemach kraju i świata, o nauce, technice, kulturze, przyrodzie,
2) wyrabia umiejętność rozsądnego wykorzystania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3) przygotowuje do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku,
4) umożliwia nabywanie umiejętności tolerancji wobec innych ludzi i przekonań,
5) przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o czystość języka polskiego,
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
7) kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego warsztatu pracy, podejmuje działania na rzecz środowiska, szkoły i innych dzieci,
8) integruje nauczycieli, rodziców i uczniów.

2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 6


Cele i zadania szkoły są realizowane poprzez:

1) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędny wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych,
2) pełną realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów oraz programów twórczych dostosowując treść, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć lekcyjnych,
3) organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych,
4) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
- kierowanie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi na badania specjalistyczne,
- organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
- organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
5) umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach.
6) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, biwaków i innych imprez szkolnych.

§ 7


Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny,
a w szczególności:

1) opiekę nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,
2) nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przerw między zajęciami czuwają nauczyciele dyżurni i uczniowie klas IV-VI. Zasady pełnienia dyżurów określa dyrektor szkoły wewnętrznym zarządzeniem na każdy rok,
3) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie obwodu szkolnego na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne szkoła zapewnia przynajmniej jednego opiekuna dla grupy do 30 uczniów.
Przy wyjściu lub wyjeździe do innych miejscowości zapewnia się jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów,
4) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych po uprzednim zaleceniu poradni psychologiczno-pedagogicznej,
5) w miarę posiadanych środków organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 8


1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ''wychowawcą''.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Rada klasowa rodziców danego oddziału może wystąpić do dyrektora szkoły, z pisemnie umotywowaną prośbą, o zmianę wychowawcy klasy.

4. Dyrektor szkoły po dokładnym zbadaniu sprawy, podejmuje decyzję i informuje pisemnie radę rodziców w ciągu 14 dni.

ORGANY SZKOŁY

§ 9


Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski

§ 10


Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły.

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Planuje i organizuje pracę zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3. Stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5. Kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.

6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.

7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

8. Zapewnia całej społeczności szkolnej należyte warunki higieniczno - sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę.

9. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

10. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.

11. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i za zgodą rodziców, decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

12. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dziecka udziela zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

13. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

14. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

15. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych i niezgodnych z przepisami prawa oraz nie zwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący.

16. Wyraża, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

17. Wydaje na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej zezwolenia uczniom na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela opiekuna.

18. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

19. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

20. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.

§ 11


W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Organizację pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działalności określa regulamin pracy rady pedagogicznej.

§ 12


W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności:
1) opiniowania planu edukacyjnego szkoły,
2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
3) współudziału w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły (organizacje wycieczek, dożywiania, biwaków itp.),
4) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

2. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:
1) statutu szkoły,
2) oceny działalności szkoły,
3) planu pracy edukacyjnej, projektu i realizacji budżetu szkoły,
4) programu wychowawczego szkoły i program profilaktyki,
5) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
7) regulaminu samorządu uczniowskiego,
8) organizacji działających w szkole.

3. Rada rodziców pracuje w oparciu o regulamin swojej działalności.

§ 13


W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 14


Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1. Dyrektor szkoły i wychowawcy klas zapoznają na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi w szkole i danej klasie.

2. Wychowawcy klas zapoznają ustnie rodziców na pierwszym zebraniu klasowym z zasadami oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Powyższą informację zapisują w dzienniku lekcyjnym.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas obowiązani są do udzielania informacji rodzicom o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu się ich dzieci, o przyczynach trudności w nauce, udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia się ich dzieci.

4. Rodzice mają prawo wyrażać i przekazywać dyrektorowi szkoły opinie o pracy nauczycieli i wychowawców, a do organu sprawującego nadzór pedagogiczny na temat całokształtu pracy szkoły.

5. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców oraz indywidualnie na prośbę nauczycieli, wychowawców i dyrektora w sprawach ich dzieci.

§ 15


Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnej wymiany informacji.
Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych działaniach lub decyzjach poprzez:

1) organizację wspólnych zebrań i zgodnie z regulaminem poszczególnych organów,
2) wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeniowych dla nauczycieli, samorządu szkolnego i rady rodziców.
3) organizację stałych spotkań z rodzicami i uczniami:
a) dyrektor, rada pedagogiczna, ogół rodziców - 2 razy w roku
b) dyrektor, rada rodziców - 3 razy w roku
c) dyrektor, samorząd uczniowski - 1 lub 2 razy w roku
d) wychowawcy klas, rodzice - 3 razy w roku

§ 16


Zaistniałe spory między organami rozstrzyga dyrektor szkoły i podejmuje ostateczną decyzję. Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę w ciągu dwóch tygodni.


ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17


Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa zarządzenie MENiS w sprawach organizacji roku szkolnego.
Dyrektor zapoznaje we wrześniu każdego roku całą społeczność szkolną ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego.

§ 18


1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych ze szkolnym planem nauczania.

§ 19


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do szkolnego zestawu programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

§ 20


1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe zajęcia z języka obcego do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii/etyki nie może przekroczyć:
a) w klasach I - III - 23 godzin łącznie,
b) w klasach IV - VI - 28 godzin łącznie.

§ 21


Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na zajęcia zintegrowane. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel danej klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 22


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są przyprowadzić i odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego.

§ 23


1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także wycieczki i wyjazdy w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. W innych przypadkach podziału na grupy można dokonywać tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach grup międzyklasowych.

5. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.

6. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 22.

§ 24


Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 25


1. Szkoła udostępnia uczniom gorący napój.

2. Formę organizacji i odpłatność za korzystanie z napoju ustala rada rodziców.

3. Uwzględnia się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo refundowania opłat przez inny podmiot np. TPD.

§ 26


Szkoła korzysta z biblioteki publicznej znajdującej się w budynku szkolnym.
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zgubione normuje regulamin biblioteki.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 27


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 28


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) dbanie o życie i zdrowie uczniów,
2) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników,
3) rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
4) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, wnioskowanie o ich wzbogacanie lub modernizację,
5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
6) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
8) informowanie rodziców uczniów, wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów,
9) doskonalenie swoich umiejętności metodycznych i stałe pogłębianie wiedzy merytorycznej,
10) pisemne opracowanie planu realizacji programu w ciągu pierwszych 14 dni każdego okresu,
11) pisemne przygotowanie się do lekcji w okresie poprzedzającym mianowanie.

§ 29


Nauczyciel ma prawo do:

1) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania,
2) zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej,
3) podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy zawodowej i naukowej przez:
- korzystanie z różnych dostępnych form kształcenia i doskonalenia w ramach posiadanych przez szkołę środków,
- prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według obowiązujących przepisów,
4) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, jej kierownictwa
i zwracania się z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego szkołę z zachowaniem drogi służbowej,
5) korzystania z funduszy socjalnych, mieszkaniowych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 30


1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.

2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie, obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno - wychowawczej, zaangażowania w realizację zajęć pozalekcyjnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.

3. Nagroda może być przyznana w formie:
1) ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,
2) pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela,
3) nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
4) wystąpienie z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
5) wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,
6) nagrody jubileuszowej według odrębnych przepisów.

4. Wnioski, o których mowa w ust.3 pkt 4 i 5 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły.

§ 31


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
2) dokonują podziału treści ścieżek międzyprzedmiotowych na poszczególne zajęcia edukacyjne,
3) tworzą i realizują program wychowawczy danego oddziału i szkoły.

2. Nauczyciele mogą też tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 32


1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Zadaniem wychowawcy jest w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

§ 33


Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w § 32:

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia (wychowanka),
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treść i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc (uczniowie szczególnie uzdolnieni, z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) współpracuje z lekarzem, pielęgniarką szkolną i rodzicami w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich leczenia oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,
5) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z radą klasową rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,
6) inicjuje i organizuje pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
7) współpracuje z poradnią psychologiczno ? pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb i trudności oraz szczególnych uzdolnień i zainteresowań,
8) prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (plan pracy wychowawczej klasy, dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Formy i częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów określa § 15.

§ 34


Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, poradni psychologiczno ? pedagogicznej, ośrodka metodycznego i innych wyspecjalizowanych instytucji i placówek oświatowych.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 35


1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
2) na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

3. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7, a nie wcześniej niż od 6 roku życia i nie później niż do 18 roku życia.

4. Na wniosek rodziców i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat.

5. Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dziecko może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok, z wypełniania obowiązku szkolnego.

6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dziecka, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku poza szkołą.
Dziecko spełniające obowiązek w tej formie zdaje egzamin klasyfikacyjny.

7. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (obowiązuje od 1.09.2004 r.).
W przypadku dziecka o którym mowa w ust.8 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

8. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Rozpoczęcie obowiązku szkolnego wyżej wymienionych dzieci może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

9. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.
Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku o którym mowa w ust. 7.

10. Dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie programem szkoły specjalnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, po uprzednim zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

11. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku o którym mowa w ust. 7 poza oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko opinii publicznej poradni psychologiczni - pedagogicznej.

§ 36


1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w szczególności:
1) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w jego realizacji,
2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

2. Urząd gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany do przesłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.

§ 37


Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 38


Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 39


1. Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

2. Podczas zapisu zakładana jest karta sześciolatka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 40


1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest jeden rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.

2. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (załącznik do statutu)

§ 41


Uczeń ma prawo do:

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) systematycznej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej na prośbę ucznia lub rodziców oceny,
4) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, informacji o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych:
- o przewidywanych ocenach niedostatecznych informuje się, co najmniej na miesiąc przed zakończeniem rocznych (okresowych) zajęć edukacyjnych,
- o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych informuje się, co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem rocznych (okresowych) zajęć edukacyjnych,
5) informacji z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy),
6) składania wniosku o egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych ? jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
14) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu.

§ 42


Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) przeciwdziałania wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za udowodnione zniszczenia,
4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
6) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
7) usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych,
8) szanowania symboli narodowych i szkolnych.

§ 43


1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.

2. Ucznia nagradza się za rzetelną naukę, pracę twórczą, postawę, osiągnięcia, działalność i odwagę społeczną.

3. Nagrody i wyróżnienia udzielane są w formie:
1) pochwały wychowawcy,
2) pochwały dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, rodziców,
3) listu pochwalnego do rodziców,
4) nagrody rzeczowej,
5) dyplomu uznania,
6) wpisu na świadectwie osiągnięć w konkursach i zawodach (I, II miejsce w powiecie, I-IV miejsce w półfinałach wojewódzkich, I-VI miejsce w województwie, udział w makroregionie i na szczeblu centralnym.

4. Uczeń klas I-III może być wyróżniony na podstawie warunków i zasad ustalonych przez radę pedagogiczną.

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania - otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

§ 44


1. Uczeń może być karany.

2. Karę otrzymuje za nieprzestrzeganie regulaminu i statutu szkoły.

3. Kara może być udzielona w formie:
1) upomnienia lub nagany wychowawcy klasy,
2) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły,
3) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły na apelu,
4) odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,
5) prac porządkowych na rzecz szkoły,
6) przeniesieniem ucznia do innej szkoły za zgodą rodziców.

Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia w przypadku:
- udziału ucznia w gangach przestępczych, udziału w wymuszeniach, rozbojach itp.,
- narkomanii, alkoholizmu,
- rażącego naruszania statutu szkoły i innych regulaminów, w tym bardzo niskiej frekwencji i bardzo słabych wyników w nauce.

4. Kara może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, samorządu szkolnego, innych organizacji szkolnych w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia.

5. Uczeń może odwołać się do dyrektora szkoły lub organu nadzorującego w sprawie nałożenia kary.

6. Dyrektor szkoły lub organ nadzorujący szkołę przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o wymierzonej karze lub udzielonej nagrodzie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45


Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 46


1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 47


1. Zmiana statutu lub jego części może nastąpić na wniosek przynajmniej jednego z organów szkoły lub zmiany przepisów.

2. Zachowuje się tok postępowania jak w przypadku zatwierdzania.
O wszystkich zmianach informuje się organ prowadzący szkołę.Informacje udostępnił: Andrzej Milewski


Data wprowadzenia: 2004-05-17 1513
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9873 razy

» Statut Szkoły Podstawowej - rozmiar: 137216 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl