A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje': 1
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.
Kompetencje dyrektora szkoły:

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły.

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Planuje i organizuje pracę zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 5. Kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
 6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 8. Zapewnia całej społeczności szkolnej należyte warunki higieniczno - sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę.
 9. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
 10. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.
 11. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i za zgodą rodziców, decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 12. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dziecka udziela zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 13. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 14. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
 15. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych i niezgodnych z przepisami prawa oraz nie zwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący.
 16. Wyraża, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 17. Wydaje na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej zezwolenia uczniom na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela opiekuna.
 18. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 19. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 20. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.Kompetencje Rady Pedagogicznej:


 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2) projekt planu finansowego szkoły,
  3) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Kompetencje Rady Rodziców:

W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności:
  1) opiniowania planu edukacyjnego szkoły,
  2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
  3) współudziału w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły (organizacje wycieczek, dożywiania, biwaków itp.),
  4) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
 2. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:
  1) statutu szkoły,
  2) oceny działalności szkoły,
  3) planu pracy edukacyjnej, projektu i realizacji budżetu szkoły,
  4) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
  5) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  6) regulaminu samorządu uczniowskiego,
  7) organizacji działających w szkole.
Informacje udostępnił: Andrzej Milewski


Data wprowadzenia: 2004-05-14 1029
Data upublicznienia:
Art. czytany: 18939 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

»
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl