A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach » Statut Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Statut Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach': 1
Statut Szkoły PodstawowejSTATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Rakowie-Boginiach
ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach jest placówką publiczną działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i wynikających z niej przepisów wykonawczych oraz niniejszego statutu.
2. Rejon działania szkoły określa Rada Gminy stosownymi uchwałami.

§ 2


1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Piątnicy.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
3. Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach jest jednostką budżetową.
4. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat i obejmuje klasy od I do VI.
5. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym realizowany jest program wychowania przedszkolnego.

§ 3


Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.
Dokonywanie zmian w statucie następuje przez jego nowelizację (uchwałą Rady Pedagogicznej szkoły).


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 4


Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 5


Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1. Naukę w ramach poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
8. Poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 6


Szkoła tworzy warunki, aby uczniowie mogli kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, żeby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

§ 7


Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1. Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
5. Poszukiwania porządkowania i wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
7. Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§ 8


Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, dążą do tego, aby uczniowie w szczególności:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność innych, wolność własną z wolnością innych.
5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia własnych celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia swojego miejsca w świecie.
6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
7. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów: umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów
9. Potrafili zdrowo i kulturalnie spędzać czas wolny.
10. Rozumieli zagrożenie wynikające z używania narkotyków, alkoholu i tytoniu.
11. W codziennym życiu stosowali zasady higieny.

W ścisłym związku z pracą wychowawczą w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna.

§ 9Edukacja w szkole polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Powyższe cele i zadania realizowane są między innymi przez:

1) Dobór i realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów nauczania z uwzględnieniem:
- kształcenia umiejętności niezbędnych do rozwoju poziomu edukacyjnego,
- realizacji celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- kształtowania postaw społecznie oczekiwanych,
- przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- przedmiotowości uczniów przy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zarówno przy realizacji jak i ich wyborze.
2) Dobór i stosowanie nowoczesnych form i metod pracy.
3) Współpracę z rodzicami uczniów.
4) Współpracę z placówkami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na rozwój osobowości dziecka.
5) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków.
6) Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w szczególności:
a) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych celem wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,
b) organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy,
c) zezwalanie na realizację indywidualnych programów nauczania uczniom,
d) organizowanie nauczania indywidualnego w domu,
e) współpracę z Poradnią Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

§ 10


1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) Za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący nauczyciel.
2) W trakcie przerw między zajęciami za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są nauczyciele dyżurni. Założenia organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów określa dyrektor wewnętrznym zarządzeniem.
3) W pracowniach lekcyjnych obowiązują regulaminy opracowane przez opiekunów sal, z którymi nauczyciele zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych w pracowni.
4) W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o właściwą organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.

2. W trakcie organizowania zajęć w innych miejscach niż obiekt szkolny obowiązują następujące zasady:

1) Każde wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły musi zostać zgłoszone dyrektorowi szkoły oraz wpisane do księgi wyjść (dziennika lekcyjnego) z podaniem liczby uczniów wycieczki i czasu jej trwania.
2) Za bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczki odpowiadają opiekunowie z zachowaniem następujących zasad organizacyjnych:
a) wycieczki piesze na terenie gminy Piątnica - jeden opiekun na grupę 30 osobową,
b) wycieczki autokarowe do miast i wycieczki kwalifikowane - jeden opiekun na grupę 10-12 osobową, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
c) na wszystkich imprezach wyjazdowych jeden opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad grupą 15 osobową,
d) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia ''Karty wycieczki''.

§ 11


1. Szkoła organizuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:
a) organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego,
b) organizuje zajęcia w zespołach wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych na podstawie orzeczeń i wyników z badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dostosowuje poziom wymagań do tych wniosków,
c) organizuje zajęcia świetlicowe w przypadku braku zapewnienia opieki przez rodziców lub opiekunów do końca zajęć szkolnych.

2. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
a) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,
b) zapewnienie właściwych warunków nauki tym uczniom odpowiednio do stanu ich zdrowia,

3. Szkoła przyznaje stypendium socjalne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Tryb przyznawania stypendium określa Szkolny Regulamin przyznawania stypendium socjalnego.


ROZDZIAŁ III

ORGANA SZKOŁY


§ 12


Organami szkoły są:

a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) rada szkoły - jeżeli zostanie utworzona
e) samorząd uczniowski


§ 13


DYREKTOR SZKOŁY


1. Szkołą kieruje dyrektor.
Zasady powierzania stanowiska dyrektora i odwoływania ze stanowiska określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

2. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę.

3. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych wypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

4. Dyrektor w ramach jednoosobowego kierowania i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - gospodarczej szkoły.

5. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4) Tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
5) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
7) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
8) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor ma prawo:

1) Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
2) Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
3) Wypożyczania za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkoły, wyposażenia i sprzętu po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na poprawę bazy szkoły.

8. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

9. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora w szkole odwołuje go ze stanowiska kierowniczego w razie:
1) Złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
2) Ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34 a ust. 2, w trybie określonymi przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia.
3) W przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

§ 14


RADA PEDAGOGICZNA


1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki .

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

9. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów, programów nauczania i programu wychowawczego szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
- ustalenie wewnątrz szkolnego systemu oceniania,
- opracowanie i przyjmowanie zmian w statucie szkoły,
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.
2) Projekt planu finansowego szkoły oraz roczny plan finansowy środka specjalnego.
3) Wnioski dyrektora szkoły w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4) Propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły. Organ powołany do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia radę pedagogiczną i organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

14. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych i poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 15


RADA SZKOŁY


1. W szkole może działać rada szkoły.

2. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
c) samorządu uczniowskiego.

§ 16


RADA RODZICÓW


1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

3. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż w pkt 1.

4. Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt.2.

6. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców w następujących sprawach:
a. zmian w statucie szkoły,
b. przyjmowania planu pracy szkoły,
c. zasad wewnątrz szkolnego systemu oceniania,
d. innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e. organizacji działających w szkole.

7. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Wychowawcy na zebraniach rodziców we wrześniu zapoznają z:
a. zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy,
b. regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c. zarządzeniami porządkowymi dotyczącymi uczniów.

8. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udzielania rodzicowi rzetelnej informacji o jego dziecku (postępach i przyczynach trudności dydaktycznych, zachowaniu) oraz udzielenia porad w sprawach kształcenia i wychowania .

9. Rodzice uczniów zobowiązani są do przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły w sprawach dotyczących dziecka.

§ 17


SAMORZĄD UCZNIOWSKI


1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej ''samorządem''.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Do zadań samorządu należy:
a) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
b) kształcenie umiejętności zespołowego działania,
c) przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę oraz mienie szkolne,
d) współtworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej uczniów,
e) współdziałanie z innymi organami szkoły w rozwijaniu różnych form zainteresowań uczniów.
6. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego,
d) umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) prawo opiniowania pracy nauczycieli.

§ 18


WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW


1. Organy szkoły współdziałają we wszystkich sprawach dotyczących realizacji zadań szkoły uwzględniając rozwój i tworzenie warunków sprzyjających kształceniu, wychowaniu oraz wspólne rozwiązywanie istotnych problemów szkoły.

2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
- zapewnia każdemu z nich możliwość autonomicznego działania w granicach jego kompetencji,
- zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych działaniach i podjętych decyzjach,
- organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły,
- rozstrzyga spory pomiędzy organami.

3. W przypadku sytuacji konfliktowej między organami szkoły dyrektor szkoły po zbadaniu przyczyny sytuacji konfliktu wydaje decyzję rozstrzygającą spór w ciągu 7 dni.

4. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami rozstrzyga, w zależności od przyczyny konfliktu, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 19


INNE ORGANIZACJE


1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenia form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 20


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
b) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

4. Podstawowe formy pracy szkoły to zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym (klasy IV-VI) oraz zajęcia zintegrowane (klasy I-III)

a) w kl. IV-VI godzina lekcyjna trwa 45 minut,
b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,
c) czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
d) zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 5 godzin dziennie.

§ 21


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 godzin.
3. W szkole mogą być prowadzone oddziały: sportowe, integracyjne, autorskie.
4. Zasady tworzenia klas sportowych i klas integracyjnych określają odrębne przepisy.
5. Niektóre zajęcia edukacyjne (koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze) mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także wycieczek i wyjazdów w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
6. Liczba uczniów kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób.
7. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 15 uczniów.
8. Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie powinna przekraczać 5 uczniów.

§ 22


1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.
2. Zajęcia edukacyjne, ferie, przerwy świąteczne odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 23


Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.
2. Pracowni informatycznej.
3. Zespołu urządzeń rekreacyjno-sportowych.
4. Biblioteki z czytelnią.
5. Świetlicy.

§ 24


1. Uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne lub na przyjazd autobusu korzystają ze świetlicy.
2. W świetlicy pod opieką nauczyciela, odrabiają lekcje, biorą udział w zajęciach i grach według zainteresowań.

§ 25


Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 26


W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin.

3. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli bibliotekarzy i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

4. Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:

1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych w tym:
a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz książek dla młodzieży,
b) księgozbioru literatury psychologiczno-pedagogicznej,
c) księgozbioru podręczników szkolnych,
d) czasopism i poradników przedmiotowo-metodycznych,
e) pomocy audiowizualnych.

2) Prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.

3) Umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki.

4) Współpraca z innymi placówkami bibliotecznymi, nauczycielami, samorządem i innymi instytucjami.

§ 27


Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1. W zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,
f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno wychowawczych w bibliotece i przygotowaniu imprez czytelniczych.

2. W zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencja zbiorów,
b) konserwację i selekcję zbiorów,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów,
d) organizację warsztatu czytelniczego,
e) organizację udostępniania zbiorów.

3. W zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
b) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do różnych sieci i ośrodków informacji,
c) uzyskiwanie upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 28


1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 29


1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań i pozytywnych cech charakteru,
b) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki,
c) prawidłowa realizacja podstawy programowej w oparciu o opracowany plan realizacji programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
d) dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt szkolny,
e) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
f) systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym uczniów i bieżące informowanie o postępach w nauce,
g) bieżące ocenianie uczniów i przestrzeganie zasad oceniania określonych wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania,
h) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
i) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,
j) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
k) informowanie rodziców, uczniów i wychowawcę o przewidywanych ocenach niedostatecznych okresowych lub rocznych w terminach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

§ 30


Nauczyciel ma prawo do:

1. Wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno-wychowawczego.

2. Wyboru programu nauczania i środków dydaktycznych oraz form i metod organizacyjnych swoich zajęć edukacyjnych.

3. Opracowania własnego systemu oceniania bieżących postępów rozwoju ucznia.

4. Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej.

5. Podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy zawodowej i naukowej poprzez:
a) możliwość korzystania z różnych dostępnych form kształcenia i doskonalenia w ramach posiadanych przez szkołę środków,
b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według obowiązujących przepisów.

6. Korzystania z funduszu socjalnego, mieszkaniowego i zdrowotnego na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 31


1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.

2. Nauczyciel wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie w realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.

3. Nagroda może być przyznana w formie:
a) ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,
b) pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych,
c) nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
d) wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
e) wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie odznaczenia.

4. Wnioski o których mowa w ust. 3 pkt. - d i - e podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły.

§ 32


1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które zostały mu powierzone,
c) bezpieczeństwo uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, w czasie dyżurów,
d) zniszczenie lub utratę majątku szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu artykułów kodeksu pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

3. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zgodnie z postanowieniem ustawy ''Karta Nauczyciela''.

§ 33


Pracą wychowawczą oddziału kieruje nauczyciel wychowawca.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w danym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w przypadku:
a) przeniesienia nauczyciela ,
b) długotrwałej nieobecności,
c) w uzasadnionych przypadkach na wniosek 2/3 rodziców uczniów.

4. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, a w szczególności:
- troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
- czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania do domu,
- utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
- interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie uwagi na tych, którzy napotykają trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,
- dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,
- zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,
- kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
- wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład i porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,
- utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,
- wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, rodzicami (opiekunami),
- udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,
- interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem szkolnym, rodzicami (opiekunami) uczniów,
- wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami), odwiedzanie uczniów w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi,
- omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się co najmniej raz na kwartał,
- wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej,
- prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,
- pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,
- wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły,
- opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w szkole,
- zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- pomoc w zorganizowaniu pracy samorządu klasowego,
- tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystanie ich walorów opiekuńczo-wychowawczych,
- opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych.

5. Wychowawca ma prawo do:
- współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
- uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz instytucji specjalistycznych,
- ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków,

6. Początkującym nauczycielom wychowawcom dyrektor przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród nauczycieli o dużym doświadczeniu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 34


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4. Pracą zespołu, o którym mowa w pkt. 1 kieruje wychowawca klasy.

§ 35


Warunki pracy pracowników obsługi określa Regulamin pracy pracowników Szkoły Podstawowej w Rakowie Boginiach nie będących nauczycielami oraz Kodeks Pracy.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY


§ 36


1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.
6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu zapisywane są dzieci z obwodu działania szkoły, określonego uchwałą Rady Gminy.
8. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z obwodu innych szkół na prośbę rodziców, w miarę posiadanych wolnych miejsc w oddziałach.

§ 37


Sposób oceniania uczniów określa właściwe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz wewnątrzszkolny system oceniania.

§ 38


PRAWA UCZNIA


1. Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
- swobody wyrażania myśli i przekonań (jeżeli nie narusza tym dobra innych) oraz poszanowania jego godności,
- życzliwego podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
- wolność sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z oświadczeniem rodziców,
- indywidualnego toku kształcenia,
- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystanie z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz w organizacjach działających na terenie szkoły,
- organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły,
- korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
- korzystanie z form opieki socjalnej i materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny uwzględniającej poziom umiejętności i wiadomości, a nie sposób zachowań,
- znajomości wewnątrzszkolnych zasad ustalania ocen,
- złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego,
- opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów.

2. Uczeń ma obowiązek:
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,
- usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych,
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, wychowawcy oraz postanowieniom zawartym w regulaminie szkoły,
- poszanowania symboli narodowych, szkolnych oraz mienia szkoły i innych,
- przeciwdziałania wszelkim formom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, i niszczenia majątku szkoły oraz ponoszenia odpowiedzialności za udowodnione zniszczenia,
- szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
- dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły(m.in. przez zmianę obuwia)
- przestrzegać zasad higieny osobistej,
- godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

§ 39


1. Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony za:
a. rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzonych wynikami w nauce, wzorową frekwencję, wzorową postawę,
b. wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach i olimpiadach,
c. osiągnięcia sportowe,
d. aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły, na rzecz środowiska lub innych,

2. Wyróżnienia i nagrody udziela się w formie:
a. pochwały wychowawcy klasy na forum klasy,
b. pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
c. listu pochwalnego do rodziców,
d. nagrody rzeczowej lub pucharu.

§ 40


1. Uczeń może być ukarany za:
a. nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,
b. rażące naruszenia zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania.
2. Kara może być udzielona w formie:
a. upomnienia lub nagany wychowawcy klasy,
b. upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonego wobec wychowawcy,
c. upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonego publicznie wobec uczniów,
d. odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,
e. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
f. przeniesienie do innej szkoły.

3. Kary mogą być udzielone na wniosek:
a. samorządu szkolnego,
b. wychowawcy klasy,
c. nauczyciela przedmiotu,
d. dyrektora szkoły,
e. rady pedagogicznej

4. Kary wymienione w pkt.2 -d -e, udziela rada pedagogiczna, a w punkcie -f ,kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły zwraca się z takim wnioskiem w przypadku, gdy uczeń rażąco narusza normy oraz zasady współżycia i jest to zagrożeniem dla zdrowia bądź życia innych osób, a podejmowane przez szkołę środki zaradcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

5. Kara może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego po uzyskaniu poręczenia udzielonego przez samorząd szkolny.

6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od udzielonej kary.

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznawanych nagrodach lub stosowanych wobec dziecka karach.

§ 41


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Zmiana statutu szkoły została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 14.06.2002 r.


Informację udostępnił: Bogdan Zalewski


Data wprowadzenia: 2004-05-06 1420
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4375 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Szkoły Podstawowej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl