A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje': 1
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencjeKompetencje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

  1) Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
  3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  4) Tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
  5) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
  6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
  7) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  8) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1) Zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 3. Dyrektor ma prawo:

  1) Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
  2) Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
  3) Wypożyczania za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkoły, wyposażenia i sprzętu po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na poprawę bazy szkoły.


Kompetencje Rady Pedagogicznej


 1. Zatwierdzanie planów, programów nauczania i programu wychowawczego szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców.
 2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.
 4. Ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 5. Opracowanie i przyjmowanie zmian w statucie szkoły.
 6. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Skład Rady Pedagogicznej:


 • dyr. Bogdan Zalewski
 • Helena Gołębiewska
 • Sławomir Kalski
 • Bożenna Kędziorek
 • Iwona Tercjak
 • Ewa Marczewska
 • Dariusz Orpik
 • Sylwia Pieńkowska
 • Jolanta Uczyńska
 • Olga Zalewska
 • Grażyna ZawłockaKompetencje Rady Rodziców


Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców w następujących sprawach:
a. zmian w statucie szkoły,
b. przyjmowania planu pracy szkoły,
c. zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
d. innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e. organizacji działających w szkole.
Informację udostępnił: Bogdan Zalewski


Data wprowadzenia: 2004-05-06 1211
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3899 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

»
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl