A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy » Podstawy prawne działania » Uchwała Nr 106/XIX/04 w sprawie nadania Statutu OPS (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Uchwała Nr 106/XIX/04 w sprawie nadania Statutu OPS': 1
Uchwała Nr 106/XIX/04UCHWAŁA NR 106/XIX/04
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 29 sierpnia 2004 r.w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:


STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1. Niniejszy Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, zwany dalej ''Ośrodkiem'', działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1));

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2));

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.3));

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.4));

5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.5));

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.6));

7) niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Piątnica.

§ 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści ''OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY UL. STAWISKOWSKA 53, TEL. 21-92-931''

§ 5. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę urzędową o treści ''OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY''.

§ 6. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Piątnica.

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA OŚRODKA


§ 7. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone wynikające z:

1) ustawy o pomocy społecznej,

2) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

4) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.

2. Kierownika, w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej.

§ 9. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy przede wszystkim:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) organizowanie pracy;

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;

4) odpowiedzialność za powierzone mu mienie;

5) odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu;

6) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał Rady Gminy oraz aktów prawnych wyższego rzędu;

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach z zakresu działania Ośrodka;

8) składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

9) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka.

§ 10. Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Wójta.

§ 11. Kierownikowi Ośrodka, upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w sprawach określonych odpowiednimi przepisami prawa udziela Wójt, odrębnymi dokumentami.

§ 12. 1. W Ośrodku, oprócz Kierownika, zatrudnia się sześciu pracowników.

2. Pracowników w Ośrodku zatrudnia i zwalnia Kierownik. Kierownik dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków pracowników Ośrodka określa Kierownik w zakresach czynności.

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy prawa.

§ 13. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik Ośrodka.

ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA FINANSOWA


§ 14. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, sporządzany przez Kierownika.

4. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Gminy, w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka.

5. Ośrodek nie posiada własnego majątku nieruchomego.


ROZDZIAŁ 5

NADZÓR I KONTROLA


§ 15. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

§ 16. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań pomocy społecznej sprawuje Wojewoda.


ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 17. Tracą moc:

1) uchwała Nr 151/XX/2000 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy;

2) uchwała Nr 61/X/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społęcznej w Piątnicy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103, poz. 1913).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203.
2) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001.
3) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593.
4) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80. poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 95, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.


Data wprowadzenia: 2004-09-02 0903
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4246 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Uchwała Nr 46/XIII w sprawie utworzenia OPS w Piątnicy
Podkat. Archiwalne:
Uchwała Nr 151/XX/2000 w sprawie Statutu Ośrodka
Uchwała Nr 61/X/03
Uchwała Nr 106/XIX/04 w sprawie nadania Statutu OPS
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Uchwała Nr 106/XIX/04
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl