A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Olszynach » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje': 1
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Kompetencje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach


Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Olszynach jest:
Hanna Piotrowska

 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
  1) Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
  3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  4) Tworzy właściwą atmosferę pracy, opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
  5) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
  6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
  7) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  8) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1) Zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 3. Dyrektor ma prawo:
  1) Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
  2) Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
  3) Wypożyczania za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkoły, wyposażenia i sprzętu po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na poprawę bazy szkoły.


Kompetencje Rady Pedagogicznej


 1. Zatwierdzanie planów, programów nauczania i programu wychowawczego szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców.
 2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.
 4. Ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 5. Opracowanie i przyjmowanie zmian w statucie szkoły.
 6. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.Kompetencje Rady Rodziców


Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców w następujących sprawach:
 1. zmian w statucie szkoły,
 2. przyjmowania planu pracy szkoły,
 3. zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 4. innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. organizacji działających w szkole.
Informację udostępniła: Dyrektor Szkoły - Hanna Piotrowska


Data wprowadzenia: 2005-02-16 1052
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3249 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Szkoły
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Inne informacje
Ostat. 10 wiadomości:

» Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.