A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2006-2010
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Kadencja 2006-2010': 239
» Spis uchwał Rady Gminy
» 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» 2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica
» 3. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» 4. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica
» 5. w sprawie wyboru członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica
» 6. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Piątnica
» 7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta - pana Edwarda Łady
» 8. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w sesjach Rady Gminy
» 9. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
» 10. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zasad jej wypłacania
» 11. w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok
» 12. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2007
» 13. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007
» 14. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku
» 15. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007
» 16. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 17. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 18. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 19. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
» 20. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 21. w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
» 22. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
» 23. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy Piątnica...
» 24. w spawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku...
» 25. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
» 26. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
» 27. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat...
» 28. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok
» 29. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
» 30. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.
» 31. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Piątnicy
» 32. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy
» 33. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie
» 34. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kisielnicy
» 35. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rakowie-Boginiach
» 36. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Żelechach
» 37. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Olszynach
» 38. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Jeziorku
» 39. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Drozdowie
» 40. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół w Piątnicy
» 41. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2007
» 42. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
» 43. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2007 rok
» 44. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2007 rok
» 45. w sprawie wyrażeniu woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży...
» 46. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 47. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
» 48. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
» 49. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 50. w sprawie zwolnień od opłaty zgłoszenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
» 51. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 52. w sprawie uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
» 53. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
» 54. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 55. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych..
» 56. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015
» 57. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 58. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
» 59. w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
» 60. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 61. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych do orzekania w latach 2008-2011
» 62. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
» 63. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
» 64. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 65. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 66. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 67. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok
» 68. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2008
» 69. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku
» 70. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
» 71. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008
» 72. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 73. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 74. w sprawie akceptacji porozumienia z Miastem Łomża dotyczącego stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
» 75. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 76. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 77. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
» 78. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Piątnica
» 79. w sprawie akceptacji porozumień z Powiatem Łomżyńskim dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągów drogowych na terenie Gminy Piątnica
» 80. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2008 rok
» 81. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
» 82. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
» 83. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2008
» 84. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża
» 85. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat...
» 86. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
» 87. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 88. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
» 89. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok
» 90. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 91. w sprawie zwolnień od opłaty zgłoszenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
» 92. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo na lata 2008–2013
» 93. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 94. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.
» 95. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008 rok
» 96. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 98. w sprawie dopłat dla odbiorców usług wodociągowych
» 99. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Piątnica na grunty będące własnością osoby fizycznej
» 100. w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
» 101. w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
» 102. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 103. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 104. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 105. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 106. w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
» 107. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
» 108. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownikownika wieczystego
» 109. w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
» 110. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 111. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015
» 112. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo na lata 2008 – 2015
» 113. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji porozumień z Powiatem Łomżyńskim dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągów drogowych na terenie Gminy Piątnica
» 114. w sprawie akceptacji porozumienia z Powiatem Łomżyńskim dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego na terenie gminy Piątnica
» 114. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu...
» 115. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 116. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica umowy pożyczki na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...
» 117. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na lata 2009 – 2010 jako wkładu własnego na realizacje inwestycji w ramach RPO WP...
» 118. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
» 119. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 120. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 121. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownika wieczystego
» 122. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 123. w sprawie akceptacji projektu zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
» 124. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 125. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – pana Edwarda Łady
» 126. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
» 127. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w sesjach Rady Gminy
» 128. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ''Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy''
» 129. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
» 130. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 131. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
» 132. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna na lata 2008 – 2015
» 133. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 134. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zasad jej wypłacania
» 135. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok
» 136. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok
» 137. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku
» 138. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009
» 139. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 140. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 141. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
» 142. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2009
» 143. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
» 144. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 145. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
» 146. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownika wieczystego...
» 147. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok
» 148. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Sąsiedzi''
» 149. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 150. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
» 151. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Piątnica na grunty będące w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
» 152. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 rok
» 153. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok
» 154. w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta - pana Edwarda Łady za 2008 rok oraz jego wysokości
» 155. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ...
» 156. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Czarnocin na lata 2009 – 2015
» 157. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyjałowo na lata 2009 – 2015
» 158. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2009 jako wkładu własnego na realizację inwestycji w ramach RPO WP 2007–2013
» 159. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
» 160. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownikownika wieczystego
» 161. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica
» 162. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 163. w sprawie dopłat dla odbiorców usług wodociągowych
» 164. w sprawie wystąpienia Gminy Piątnica z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
» 165. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 166. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ''Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica'' finansowanego ze środków EFS
» 167. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 168. w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap
» 169. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo na lata 2009–2016
» 170. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnocin na lata 2009–2015
» 171. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyjałowo na lata 2009–2015
» 172. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2009 na realizację projektu...
» 173. w sprawie przyjęcia nowego statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągó w i Kanalizacji w Łomży
» 174. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna na lata 2009–2015
» 175. w sprawie zmian w Statucie Gminy
» 176. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 177. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
» 178. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – pana Edwarda Łady
» 179. w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów należących do Nadleśnictwa Łomża za lasy ochronne
» 180. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 181. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica...
» 182. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 183. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 184. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 185. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu...
» 186. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątnica
» 187. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
» 188. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo
» 189. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 190. w sprawie podatku od nieruchomości
» 191. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
» 192. w sprawie podatku od środków transportowych
» 193. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 194. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 195. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Piątnica
» 196. zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Piątnica z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
» 197. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
» 198. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2010
» 199. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 200. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2010
» 201. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
» 202. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo
» 203. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2010 rok
» 204. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na uchwałę Nr 207/XXXV/06 Rady Gminy Piątnica...
» 205. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
» 206. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013
» 207. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica, pow. łomżyński na lata 2010–2017
» 208. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata 2010 – 2016”
» 209. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy”...
» 210. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata 2010 – 2016”
» 211. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo”...
» 212. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r...
» 213. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 214. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego...
» 215. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok
» 216. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok
» 217. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica”...
» 218. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
» 219. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
» 220. w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę...
» 221. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 222. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Piątnica i decyzją Wójta Gminy Piątnica
» 223. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 224. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
» 225. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
» 226. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na uchwałę Nr 207/XXXV/06 Rady Gminy Piątnica ...
» 227. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piątnica i Miastem Łomża w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę...
» 228. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo na lata 2009 – 2017
» 229. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
» 230. w sprawie określenia szczególowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty...
» 231. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
» 232. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata 2010 – 2016
» 233. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica, pow. łomżyński na lata 2010 – 2017
» 234. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności...
» 235. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
» 236. w sprawie podatku od nieruchomości
» 237. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piątnica
» 238. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Spis uchwał Rady Gminy
» 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» 2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica
» 3. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» 4. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica
» 5. w sprawie wyboru członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica
» 6. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Piątnica
» 7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta - pana Edwarda Łady
» 8. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w sesjach Rady Gminy
» 9. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl