A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2010-2014
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Kadencja 2010-2014': 201
» Rejestr uchwał Rady Gminy
» 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» 2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica
» 3. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
» 4. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych
» 5. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
» 6. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica
» 7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – pana Edwarda Łady
» 8. w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
» 9. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok
» 10. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piątnica
» 11. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piątnica i Miastem Łomża w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
» 12. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata 2010 – 2016”
» 13. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
» 14. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2014
» 15. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2011
» 16. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
» 17. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Piątnica oraz zasad ich stosowania
» 18. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» 19. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
» 20. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
» 21. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Piątnica
» 22. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
» 23. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok
» 24. w sprawie uchwalenia planów kontroli Komisji Rady Gminy na 2011 rok
» 25. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.
» 26. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 27. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 28. w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę...
» 29. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
» 30. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
» 32. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
» 33. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Piątnica na lata 2011–2032
» 34. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» 35. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 36. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 36. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 37. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
» 38. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020
» 39. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
» 40. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
» 41. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
» 42. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 43. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» 44. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych
» 45. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
» 46. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drozdowie”...
» 47. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
» 48. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do orzekania w latach 2012-2015
» 49. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 50. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 51. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
» 52. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II...
» 53. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
» 54. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
» 55. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...
» 56. w sprawie podatku od nieruchomości
» 57. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
» 58. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku
» 59. w sprawie podatku od środków transportowych
» 60. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» 61. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
» 62. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020
» 63. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2012 rok
» 64. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
» 65. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2012 rok
» 66. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok
» 67. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2012 rok
» 68. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 'Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica' ...
» 69. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» 70. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...
» 71. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
» 72. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
» 73. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zasad jej wypłacania
» 74. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w sesjach Rady Gminy
» 75. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» 76. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych ...
» 77. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 78. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» 79. w sprawie podziału gminy Piątnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
» 80. w sprawie przyjęcia do realizacji 'Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2016'
» 81. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Piątnica
» 82. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 83. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Piątnica
» 84. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 85. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020
» 86. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
» 87. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
» 88. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych ...
» 89. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 90. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 91. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 92. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
» 93. w sprawie podziału gminy Piątnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
» 94. w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
» 95. w sprawie zlecenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy kontroli dowozu uczniów do szkół Gminy Piątnica
» 96. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy stanu publicznej drogi gminnej w Piątnicy Poduchownej
» 97. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016”
» 98. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
» 99. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 100. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownika wieczystego
» 101. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 102. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
» 103. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» 104. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
» 105. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
» 106. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 107. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 108. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2013 rok
» 109. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020
» 110. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2013
» 111. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 112. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
» 113. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok
» 114. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok
» 115. w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy
» 116. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach
» 117. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica
» 118. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
» 119. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» 120. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
» 121. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
» 122. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 123. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy
» 124. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» 125. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
» 126. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...
» 127. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach...
» 128. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica
» 129. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 130. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Piątnica
» 131. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 132. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach
» 133. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Piątnica
» 134. uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» 135. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
» 136. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Piątnica
» 137. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 138. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica
» 139. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy
» 140. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
» 141. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
» 142. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na uchwałę Nr 132/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica...
» 143. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na uchwałę Nr 132/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica...
» 144. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
» 145. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
» 146. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
» 147. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» 148. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» 149. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 150. w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
» 151. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne...
» 152. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 153. w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego
» 154. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» 155. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
» 156. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
» 157. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 158. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
» 159. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016”
» 160. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2014 rok
» 161. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020
» 162. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
» 163. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» 164. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ...
» 165. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
» 166. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
» 167. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok
» 168. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2014 rok
» 169. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach
» 170. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Piątnica
» 171. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
» 172. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego...
» 173. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych...
» 174. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 175. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
» 176. w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Piątnica
» 177. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach
» 178. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki
» 179. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Piątnica
» 180. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
» 181. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...
» 182. w sprawie akceptacji porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» 183. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet
» 184. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 185. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na remont drogi powiatowej nr 1914 B na odcinku Górki - Dobrzyjałowo
» 186. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1934 B...
» 187. w sprawie przekazania w 2014 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu...
» 188. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
» 189. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
» 190. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
» 191. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
» 192. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
» 193. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 194. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
» 195. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» 196. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
» 197. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
» 198. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
» 199. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 200. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Rejestr uchwał Rady Gminy
» 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» 2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica
» 3. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
» 4. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych
» 5. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
» 6. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica
» 7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – pana Edwarda Łady
» 8. w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
» 9. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl