A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2014-2018
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Kadencja 2014-2018': 218
» Rejestr uchwał Rady Gminy
» Uchwała Nr 1/I/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 2/I/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 3/II/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
» Uchwała Nr 4/II/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych
» Uchwała Nr 5/II/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
» Uchwała Nr 6/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 7/III/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» Uchwała Nr 8/III/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
» Uchwała Nr 9/III/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta - pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego
» Uchwała Nr 10/III/2014 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2015 rok
» Uchwała Nr 11/III/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
» Uchwała Nr 12/III/2014 w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady
» Uchwała Nr 13/III/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
» Uchwała Nr 14/IV/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020
» Uchwała Nr 15/IV/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok
» Uchwała Nr 16/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
» Uchwała Nr 17/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok
» Uchwała Nr 18/IV/2015 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 rok
» Uchwała Nr 19/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 20/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki
» Uchwała Nr 21/V/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
» Uchwała Nr 22/V/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 23/V/2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...
» Uchwała Nr 24/V/2015 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 25/V/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 26/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania ...
» Uchwała Nr 27/VI/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
» Uchwała Nr 28/VII/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 29/VII/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 30/VII/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 31/VII/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 32/VII/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 33/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 34/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania
» Uchwała Nr 35/VII/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
» Uchwała Nr 36/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
» Uchwała Nr 37/VII/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Piątnica do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska
» Uchwała Nr 38/VII/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Piątnica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 'Sąsiedzi'
» Uchwała Nr 39/VII/2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych
» Uchwała Nr 40/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
» Uchwała Nr 41/VII/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
» Uchwała Nr 42/VIII/2015 w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
» Uchwała Nr 43/VIII/2015 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 44/VIII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty
» Uchwała Nr 45/VIII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 46/VIII/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
» Uchwała Nr 47/VIII/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
» Uchwała Nr 48/VIII/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» Uchwała Nr 49/IX/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020
» Uchwała Nr 50/IX/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 51/X/2015 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych do orzekania w latach 2016-2019
» Uchwała Nr 52/X/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Piątnica na lata 2015 - 2020
» Uchwała Nr 53/X/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015 - 2020
» Uchwała Nr 54/X/2015 w sprawie skierowania apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy Prawo wodne
» Uchwała Nr 55/X/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 56/XI/2015 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok
» Uchwała Nr 57/XI/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 58/XI/2015 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi ...
» Uchwała Nr 59/XI/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» Uchwała Nr 60/XI/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
» Uchwała Nr 61/XI/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
» Uchwała Nr 62/XII/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
» Uchwała Nr 63/XII/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok
» Uchwała Nr 64/XII/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawek opłaty targowej
» Uchwała Nr 65/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych...
» Uchwała Nr 66/XII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości...
» Uchwała Nr 67/XII/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2016 - 2020
» Uchwała Nr 68/XII/2015 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
» Uchwała Nr 69/XII/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
» Uchwała Nr 70/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» Uchwała Nr 71/XII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 72/XII/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok
» Uchwała Nr 73/XII/2015 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok
» Uchwała Nr 74/XIII/2016 w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» Uchwała Nr 75/XIII/2016 w sprawie utworzenia Dziennego Domu 'Senior-WIGOR'
» Uchwała Nr 76/XIV/2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 77/XIV/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ...
» Uchwała Nr 78/XIV/2016 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. kpt. Wł. Raginisa w Piątnicy
» Uchwała Nr 79/XIV/2016 sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 80/XIV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
» Uchwała Nr 81/XIV/2016 w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Piątnica: Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy i Dziennego Domu 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie
» Uchwała Nr 82/XIV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» Uchwała Nr 83/XIV/2016 w sprawie Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2016 – 2019
» Uchwała Nr 84/XIV/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 85/XV/2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów
» Uchwała Nr 86/XV/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...
» Uchwała Nr 87/XV/2016 w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2016 roku'
» Uchwała Nr 88/XV/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników...
» Uchwała Nr 89/XV/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę ...
» Uchwała Nr 90/XV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
» Uchwała Nr 91/XVI/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 92/XVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
» Uchwała Nr 93/XVI/2016 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 94/XVI/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 95/XVII/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 96/XVII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020
» Uchwała Nr 97/XVII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 98/XVII/2016 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 99/XVII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 100/XVII/2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ...
» Uchwała Nr 101/XVII/2016 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 102/XVII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2015 rok
» Uchwała Nr 103/XVII/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2015 rok
» Uchwała nr 104/XVIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020
» Uchwała Nr 105/XIX/2016 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 106/XIX/2016 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 107/XIX/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 108/XX/2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 109/XX/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 110/XX/2016 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie
» Uchwała Nr 111/XX/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 112/XX/2016 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
» Uchwała Nr 113/XXI/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr 101/XVII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 114/XXI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020
» Uchwała Nr 115/XXI/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 116/XXI/2016 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu
» Uchwała Nr 117/XXII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» Uchwała Nr 118/XXII/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
» Uchwała Nr 119/XXII/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości...
» Uchwała Nr 120/XXII/2016 w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
» Uchwała Nr 121/XXII/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej ...
» Uchwała Nr 122/XXII/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Rewitalizacja w Gminie Piątnica - opracowanie programu rewitalizacji...
» Uchwała Nr 123/XXII/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2016-2020
» Uchwała Nr 124/XXII/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...'
» Uchwała Nr 125/XXII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 126/XXII/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 127/XXII/2016 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2017 rok
» Uchwała Nr 128/XXIII/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
» Uchwała Nr 129/XXIII/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok
» Uchwała Nr 130/XXIII/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
» Uchwała Nr 131/XXIII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 132/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
» Uchwała Nr 133/XXIII/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok
» Uchwała Nr 134/XXIII/2016 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok
» Uchwała Nr 135/XXIII/2016 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 136/XXIV/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
» Uchwała Nr 137/XXIV/2017 w sprawie 'Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2017-2019'
» Uchwała Nr 138/XXIV/2017 w sprawie 'Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piątnica na lata 2017-2019'
» Uchwała Nr 139/XXIV/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 140/XXIV/2017 mieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...'
» Uchwała Nr 141/XXIV/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Uchwała Nr 142/XXV/2017 w sprawie nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej - 'Rondo im. Druha Szarego'
» Uchwała Nr 143/XXVI/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe...
» Uchwała Nr 144/XXVI/2017 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły...
» Uchwała Nr 145/XXVI/2017 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego...
» Uchwała Nr 146/XXVI/2017 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2017 roku'
» Uchwała Nr 147/XXVI/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2016 r. ...
» Uchwała Nr 148/XXVI/2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 149/XXVI/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 150/XXVII/2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała 151/XXVII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 152/XXVII/2017 o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe ...
» Uchwała 153/XXVII/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 154/XXVII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 155/XXVII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 156/XXVIII/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 157/XXVIII/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Uchwała Nr 158/XXIX/2017 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» Uchwała Nr 159/XXIX/2017 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Uchwała Nr 160/XXIX/2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 161/XXIX/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 162/XXIX/2017 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy
» Uchwała Nr 163/XXIX/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok
» Uchwała Nr 164/XXIX/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok
» Uchwała Nr 165/XXIX/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 166/XXIX/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 167/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2017-2023
» Uchwała Nr 168/XXX/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
» Uchwała Nr 169/XXX/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 170/XXX/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
» Uchwała Nr 171/XXX/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 172/XXX/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 173/XXXI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025
» Uchwała Nr 174/XXXI/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 175/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
» Uchwała Nr 176/XXXI/2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Uchwała Nr 177/XXXI/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Uchwała Nr 178/XXXI/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica kontroli działalności Wójta Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 179/XXXI/2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Piątnica pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
» Uchwała Nr 180/XXXII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 181/XXXIII/2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą...
» Uchwała Nr 182/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
» Uchwała Nr 183/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych...
» Uchwała Nr 184/XXXIV/2017 w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy w roku szkolnym 2017/2018 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
» Uchwała Nr 185/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Wł. Raginisa w Piątnicy ...
» Uchwała Nr 186/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku...
» Uchwała Nr 187/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kisielnicy...
» Uchwała Nr 188/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie...
» Uchwała Nr 189/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Olszynach...
» Uchwała Nr 190/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drozdowie...
» Uchwała Nr 191/XXXIV/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rakowie- Boginiach...
» Uchwała Nr 192/XXXIV/2017 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
» Uchwała Nr 193/XXXIV/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 194/XXXIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
» Uchwała Nr 195/XXXIV/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
» Uchwała Nr 196/XXXIV/2017 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok
» Uchwała Nr 197/XXXV/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 198/XXXV/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
» Uchwały od Nr 199/XXXVI/2017 do 208/XXXVI/2017 z XXXVI sesji Rady Gminy odbytej 28.12.2017 r.
» Uchwała Nr 209/XXXVII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej ...
» Uchwała Nr 210/XXXVII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2017-2023
» Uchwała 211/XXXVII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Miastu Łomża realizacji zadania publicznego ...
» Uchwała Nr 212/XXXVII/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Uchwała Nr 213/XXXVIII/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia ...
» Uchwała Nr 214/XXXVIII/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki...
» Uchwała Nr 215/XXXVIII/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Uchwała Nr 216/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
» Uchwała Nr 217/XXXVIII/2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
» Uchwała Nr 218/XXXVIII/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy ...
» Uchwała Nr 219/XXXVIII/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu...
» Uchwała Nr 220/XXXVIII/2018 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...
» Uchwała Nr 221/XXXVIII/2018 w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2018 roku'
» Uchwała Nr 222/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Uchwała Nr 223/XXXVIII/2018 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi
» Uchwała Nr 224/XXXVIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 225/XXXIX/2018 w sprawie podziału gminy Piątnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
» Uchwała Nr 226/XXXIX/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Rejestr uchwał Rady Gminy
» Uchwała Nr 1/I/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 2/I/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 3/II/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
» Uchwała Nr 4/II/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych
» Uchwała Nr 5/II/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
» Uchwała Nr 6/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica
» Uchwała Nr 7/III/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
» Uchwała Nr 8/III/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
» Uchwała Nr 9/III/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta - pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl