A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2014-2018 » Rok 2015
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2015': 89
» Zarządzenie Nr 89.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 88.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 87.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 86.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 85.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
» Zarządzenie Nr 84.2015 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
» Zarządzenie Nr 83.2015 w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
» Zarządzenie Nr 82.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 81.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piątnica na lata 2016 - 2020
» Zarządzenie Nr 80.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 79.2015 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
» Zarządzenie Nr 78.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2015 - 2020 ...
» Zarządzenie Nr 77.2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 76.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 75.2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
» Zarządzenie Nr 74.2015 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020.
» Zarządzenie Nr 73.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...
» Zarządzenie Nr 72.2015 w sprawie powołania Komisji Kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji wieloletniego programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'...
» Zarządzenie Nr 71.2015 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 70.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 69.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 67.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 68.2015 w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 66.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 65.2015 w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu ...
» Zarządzenie Nr 64.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 63.2015 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ...
» Zarządzenie Nr 62.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Piątnica wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
» Zarządzenie Nr 61.2015 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 60.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 59.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 58.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
» Zarządzenie Nr 57.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie NR 56.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 55.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 54.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 53.2015 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
» Zarządzenie Nr 52.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 51.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 wraz z Prognozą ...
» Zarządzenie Nr 50.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
» Zarządzenie NR 49.2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku,..
» Zarządzenie Nr 48.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
» Zarządzenie Nr 47.2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie NR 46.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 45.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 44.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 43.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2015-2020
» Zarządzenie Nr 42.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020
» Zarządzenie Nr 41.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 40.2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 39.2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 38.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
» Zarządzenie Nr 37.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 36.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 35.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020
» Zarządzenie Nr 34.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 33.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 32.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 31.2015 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 30.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
» Zarządzenie Nr 29.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 28.2015 w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
» Zarządzenie Nr 27.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 26.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 25.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie
» Zarządzenia Nr 24.2015 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Piątnica wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
» Zarządzenie Nr 23.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Piątnica wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
» Zarządzenie Nr 22.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 21.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 20.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020
» Zarządzenie Nr 19.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 18.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 17.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 16.2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
» Zarządzenie Nr 15.2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 14.2015 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie Nr 13.2015 w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
» Zarządzenie Nr 12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 11.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 10.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej netto poniżej 30 000 euro
» Zarządzenie Nr 9.2015 w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
» Zarządzenie Nr 8.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 7.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 6.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 5.2015 w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.
» Zarządzenie Nr 4.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 3.2015 w sprawie określenia zadań i kompetencji Wójta oraz powierzenia prowadzenia spraw Gminy Piątnica Zastępcy Wójta
» Zarządzenie Nr 2.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 1.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 89.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 88.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 87.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 86.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
» Zarządzenie Nr 85.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
» Zarządzenie Nr 84.2015 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
» Zarządzenie Nr 83.2015 w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
» Zarządzenie Nr 82.2015 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 81.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piątnica na lata 2016 - 2020
» Zarządzenie Nr 80.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl