A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr IX/2015 (sesja nadzwyczajna 28.09.2015 r.)


  Protokół Nr IX/2015
  obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 28 września 2015 r.
  w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica,
  przy ul. Stawiskowskiej 53.  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono o godzinie 11.50
  Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady.
  W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
  Radni otrzymali projekt uchwały będący przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Bogdan
  2. Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Komorowska Agnieszka Alicja
  6. Konopko Marek
  7. Kopczewski Jan
  8. Kuczyński Bogusław
  9. Mroczkowski Sławomir
  10. Pokropowicz Jarosław
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Zduńczyk Piotr

  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Kozicki Krzysztof Ryszard - Wójt Gminy
  2. Piotrowski Zbigniew - Zastępca Wójta
  3. Dziekońska Maria - Sekretarz Gminy
  4. Chilińska Katarzyna - Skarbnik Gminy
  5. Jasińska Bożena - Inspektor

  Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

  IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał zgromadzonych. Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1a. ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
  Następnie stwierdził, że Wójt wnosi o uwzględnienie w punkcie 2.2/ porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, po czym poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie uwzględniła powyższy projekt uchwały.
  Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

  Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad o poniższej treści:

  Porządek dzienny obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1/ przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2010;
  2/ zmian w budżecie Gminy.
  3. Zamknięcie obrad.

  Ad.2.1/

  W punkcie tym głos zabrał Zastępca Wójta Zbigniew Piotrowski. Stwierdził, iż chciałby w wielkim skrócie przedstawić Strategię Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Poinformował zebranych, iż prace nad wspomnianą Strategią trwają już od jakiegoś czasu. Taką Strategię przyjęły już gmina i miasto Nowogród, gmina i miasto Łomża oraz gmina Łomża. W pierwszej wersji tej Strategii gmina Piątnica nie była ujęta. Zachodziło takie prawdopodobieństwo, że gmina po przyjęciu strategii straci status wiejskości. Wykonawca projektu Strategii wprowadził pewne zmiany, jednak wątpliwości do utraty wiejskości gminy do końca nie zostały rozwiane. Należałoby jednak odróżnić Strategię Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego od porozumienia. Jeżeli przyjmiemy tą Strategię dzisiaj, a będziemy chcieli się z tego wycofać, to nie wycofujemy się ze Strategii, tylko z zawartego porozumienia. Wypowiedzieć porozumienie możemy w każdej chwili. W związku z tym, musimy monitorować strategię Rozwoju i w przypadku jakiejś niekorzystnej dla nas sytuacji trzeba wypowiedzieć porozumienie. Natomiast przyjęcie tej Strategii spowoduje to, że przed gminą Piątnica pojawią się dodatkowe potencjalne możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój naszej gminy. W odniesieniu do naszej gminy Strategia Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego przewiduje działania, które ukierunkowane są na kilku podstawowych ważnych obszarach:
  1/ droga powiatowa Nagórki – Kosaki,
  2/ ścieżki rowerowe,
  3/ gospodarka niskoemisyjna

  Następnie Zastępca Wójta dokonał prezentacji multimedialnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.
  Radni po dokonanej prezentacji nie zabierali głosu na temat przedstawionej Strategii.
  Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
  Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 49/IX/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.2.2/

  Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy- Chilińska Katarzyna. Poinformowała, iż chciałaby przedstawić zakres zmian w budżecie na 2015 r.
  - w dziale rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia planu o kwotę 11 070 zł w związku z koniecznością zakupu pompy głębinowej do studni przy ujęciu wody w Dobrzyjałowie,
  - w dziale Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
  - w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000 zł dostosowując plan do realnych potrzeb z przeznaczeniem na remont budynku gminnego w Górkach Sypniewo, w Nowym Cydzynie i Żelechach. Ponadto zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 000 zł w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wraz z oceną techniczną oraz kompleksowych audytów energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów wykonawczych oraz kosztorysów inwestorskich budynków Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, budynku mieszkalnego w Piątnicy (mieszkań komunalnych) budynków szkół podstawowych w Kisielnicy i Jeziorku i byłej szkoły w Górkach Sypniewo. Powyższa inwentaryzacja jest niezbędna do przeprowadzenia termomodernizacji tych budynków .
  - w dziale administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 326,53 na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu,
  - w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków funduszu sołeckiego wsi Olszyny o kwotę 1 687zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
  - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia o kwotę 1 687 zł wydatków funduszu sołeckiego wsi Olszyny z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. projekt oświetlenia ulicznego.

  W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie wydatków ogółem na 2015 rok zwiększył się o 154 395,53 zł.

  Następnie w punkcie tym głos zabrał Radny Rady Gminy Kopczewski Jan. Zapytał dlaczego do termomodernizacji wyznaczone zostały budynki szkół w Jeziorku i Kisielnicy. Są to budynki z lat siedemdziesiątych. Budynek szkoły w Olszynach jest o wiele starszy, bo z roku 1935 i pomimo wielokrotnych próśb pani Dyrektor nie został uwzględniony w tym projekcie. Zastępca Wójta Zbigniew Piotrowski zabrał głos i stwierdził, iż chciałby udzielić wyjaśnienia w tej sprawie. Przedsięwzięcie to jest nieco skomplikowane. Działanie 5.3.1. nie jest nakierowane tylko na termomodernizację. Działania termomodernizacyjne muszą być wysoko sprężone czy powiązane. Jeżeli będziemy robić tylko nową elewację to ten projekt nie przejdzie. Trzeba to połączyć z innymi inwestycjami w odnawialne źródła energii. W ramach tego konkursu, należy wykazać takie minimum oszczędności tej energii, która będzie użytkowana i należy wykazać łączenie, że to jest kompleksowa termomodernizacja. W naszej ocenie w tych budynkach będzie najłatwiej wykazać tę zasadność. I dlatego zostały wybrane te, a nie inne budynki.
  Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
  Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 50/IX/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu)

  Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica.  Protokołowała: Bożena Jasińska

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber


  Informację udostępniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2015-12-13 1113
  Data upublicznienia: 2015-12-13
  Art. czytany: 924 razy

  » Protokół Nr IX/2015 (PDF) - rozmiar: 205008 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl