A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr XIII/2016 (28.01.2016 r. sesja nadzwyczajna)


  Protokół Nr XIII/2016
  obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 28 stycznia 2016 r.
  w lokalu Urzędu Gminy w Piątnicy,
  przy ul. Stawiskowskiej 53.
  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 13.30, a zakończono o godzinie 13.50.
  Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady.
  Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym stwierdził prawomocność obrad.
  Radni otrzymali projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Bogdan
  2. Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Komorowska Agnieszka Alicja
  6. Konopko Marek
  7. Kopczewski Jan
  8. Kuczyński Bogusław
  9. Mroczkowski Sławomir
  10. Pokropowicz Jarosław
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Zduńczyk Piotr

  Ponadto w sesji wzięli udział:
  1. Kozicki Krzysztof Ryszard - Wójt Gminy Piątnica
  2. Piotrowski Zbigniew - Zastępca Wójta Gminy Piątnica
  3. Dziekońska Maria - Sekretarz Gminy Piątnica
  4. Chilińska Katarzyna - Skarbnik Gminy Piątnica
  5. Grabias Kazimierz - Radca Prawny w Urzędzie Gminy Piątnica
  6. Duda Bożena - Inspektor do obsługi Rady Gminy

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

  Na sesji obecna była także publiczność.

  XIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych. Poinformował, że sesję zwołał na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Piątnica. Następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2016 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy ( wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).

  Potem poinformował, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, zmiany w porządku obrad Rada może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, z tym że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w artykule 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy, czyli Wójta.

  Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad.

  Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji o poniższej treści:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ uchylenia uchwały zmieniającej w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy;
  2/ utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
  3. Zamknięcie obrad.

  Ad.2.1/

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy.
  Następnie głos zabrała Pani Maria Dziekońska - Sekretarz Gminy, która przedstawiła powyższy projekt uchwały. Stwierdziła także, że uchwalając uchwałę Nr 70/XII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawa ta potraktowana została jako zadanie Ośrodka. Natomiast zgodnie z informacjami Urzędu Wojewódzkiego oraz wytycznymi do wieloletniego programu Senior-Wigor procedura powinna zostać przeprowadzona dwuetapowo. Właśnie dzisiejsza sesja ma zapewnić pierwszy etap. W tym celu jednak musimy uchylić tą uchwałę, która była podjęta. Na dzisiejszej sesji będzie jeszcze rozpatrywany drugi projekt uchwały i jeśli radni go uchwalą, to po wejściu w życie na kolejnej sesji Rady Gminy będzie podjęta następna uchwała, która dotyczyć będzie połączenia jednostek tj. Dziennego Domu „Senior-WIGOR” i Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy. Wtedy wrócimy do stanu takiego jaki chcieliśmy, ponieważ nie chcemy oddzielnej jednostki organizacyjnej Gminy Piątnica. Wszystko będzie zamknięte w czasie 1 stycznia 2016 r., uchwały będą miały taką moc obowiązującą. Także nie będzie to generowało dla nas kosztów.
  Pan Wójt Gminy stwierdził, że w pierwszym projekcie uchwały był zapis o utworzeniu Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, tak jak dzisiaj, lecz projekt uchwały został wycofany. Na takim stanowisku stał radca prawny i mogę przyznać, że miał rację. Znalazłem inne rozwiązanie i jest to kwestia interpretacji nadzorów wojewody w poszczególnych województwach. Postanowiliśmy zastosować się do zaleceń, aby nie było wszczęte postępowanie nadzorcze Wojewody (albo zostałaby uchylona uchwała, albo nie).
  Pani Sekretarz Gminy dodała, że szybciej zmiany dokonamy we własnym zakresie niż wszczęte zostałoby postępowanie nadzorcze.
  Pani Radna Domitrz Urszula stwierdziła, że wobec takich zapisów będzie okres, że będą funkcjonowały dwie uchwały. Z tego co czytałam, to uchwała wchodząca w życie po 14 dniach z mocą obowiązującą wstecz jest niezgodna z prawem.
  Pani Sekretarz Gminy zaprzeczyła i stwierdzała, że tylko w sprawach podatkowych i rodzących zobowiązania pieniężne nie można prawa uchwalać z mocą wsteczną.
  Pani Radna Domitrz poinformowała, że chodzi o to, że w uchwale są dwa terminy wejścia w życie i zacytowała fragmenty wyjaśnienia w tej sprawie z województwa lubuskiego „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym i przystępujemy do drugiego - z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r. W ocenie organu przepis o wejściu w życie uchwały jest wadliwy. Rada Miejska zawarła w nim bowiem dwie sprzeczne normy prawne, pierwsze według której uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, druga wedle której uchwała nabiera mocy obowiązującej od dnia 1 lipca 2015 r. Innymi słowy mówiąc lokalny prawodawca wprowadził dwie różne daty, od których uchwała wywołuje skutki prawne. Powyższe stanowi zapewne konsekwencję błędnego rozróżnienia między pojęciami wejścia w życie i moc obowiązującą”. Stwierdziła także, że znalazła jeszcze wiele innych wyroków, których nie drukowała i poinformowała, że sądy uchylają takie uchwały. Dotyczy to także uchwał w sprawie jednostek Senior –Wigor. Prosiła o wyjaśnienie tej sprawy.
  Pani Sekretarz Gminy stwierdziła, że według rozporządzenia w sprawie techniki prawodawczej właśnie w ten sposób konstruuje się przepisy, które mają wsteczną moc obowiązującą.
  Pan Radca prawny stwierdził, że wprowadzając nową uchwałę zmieniającą, dotychczas obowiązująca uchwała traci byt prawny za 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Niniejsze projekty uchwał były konsultowane z nadzorem prawnym Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
  Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Następnie stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 74/XIII/2016 w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.2.2/

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
  Pani Maria Dziekońska - Sekretarza Gminy przedstawiła powyższy projekt uchwały. Następnie w imieniu Wójta wnioskowała o wprowadzenie zmian w załączniku do projektu uchwały, polegających na:
  1/ skreśleniu w § 12 ust. 2. Po dokonanym skreśleniu § 12 ust. 1 staje się § 12.
  2/ skreśleniu w § 15 wyrazów „przy pomocy Ośrodka pomocy Społecznej w Piątnicy”.
  Następnie uzasadniła wprowadzenie tych zmian, twierdząc iż w § 12 kompetencje Rady Gminy do ustalania zasad odpłatności tego typu jednostek pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Także Rada ma tą kompetencję i skorzysta z niej. Natomiast jeżeli chodzi o dotychczasowy zapis w § 15, biorąc pod uwagę fakt, że będziemy łączyć te jednostki, uważamy iż ten zapis jest zbędny.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek wójta dotyczący wprowadzenia zmian w załączniku do projektu uchwały, polegających na:
  1/ skreśleniu w § 12 ust. 2. Po dokonanym skreśleniu § 12 ust. 1 staje się § 12.
  2/ skreśleniu w § 15 wyrazów „przy pomocy Ośrodka pomocy Społecznej w Piątnicy”.
  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Po czym stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek i uwzględniła zmiany w projekcie uchwały.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 75/XIII/2016 w w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 3.

  Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zgromadzonym za udział i zamknął obrady XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Piątnica.


  Protokołowała: Bożena Duda

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber
  Informację udostępniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2016-03-07 1523
  Data upublicznienia: 2016-03-07
  Art. czytany: 1068 razy

  » Protokół Nr XIII/2016 (format pdf) - rozmiar: 291574 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl