A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr XV/2016 (sesja 31.03.2016 r.)


  Protokół Nr XV/2016
  obrad sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 31 marca 2016 r.
  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej,
  przy ul. Szkolnej 25.  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 11.05 a zakończono o godzinie 13.55.
  Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady.
  W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15. Pan Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
  Pani Radna Halina Sowa przybyła na sesję o godz. 11.50.
  Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1. Bieńczyk Bogdan
  2. Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5. Komorowska Agnieszka Alicja
  6. Konopko Marek
  7. Kopczewski Jan
  8. Kuczyński Bogusław
  9. Mroczkowski Sławomir
  10. Pokropowicz Jarosław
  11. Sowa Halina
  12. Śmiarowski Karol
  13. Świderski Andrzej
  14. Weber Krzysztof
  15. Zduńczyk Piotr

  Ponadto w sesji wzięli udział:
  1. Kozicki Krzysztof Ryszard - Wójt Gminy Piątnica
  2. Piotrowski Zbigniew - Zastępca Wójta Gminy Piątnica
  3. Dziekońska Maria - Sekretarz Gminy Piątnica
  4. Chilińska Katarzyna - Skarbnik Gminy Piątnica
  5. Szymański Stefan - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
  6. Wojewoda Dariusz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w UG Piątnica
  7. Chrzanowski Robert - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej W Urzędzie Gminy Piątnica
  8. Krajewska Małgorzata - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w Urzędzie Gminy Piątnica
  9. Grabias Kazimierz - Radca Prawny w Urzędzie Gminy Piątnica
  10. Brzozowska Edyta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
  11. Kąkol Elżbieta - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
  12. Rutkowska Barbara - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
  13. Zaręba Janina - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
  14. Jarominiak Urszula - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy
  15. Zalewski Bogdan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach
  16. Bożena Duda - Inspektor do obsługi Rady Gminy
  17. sołtysi sołectw: Budy-Mikołajka, Budy Czarnockie, Czarnocin, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Górki -Szewkowo, Jeziorko, Kalinowo - Kolonia, Kałęczyn, Kownaty, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Nowe Krzewo, Olszyny-Kolonia, Olszyny, Pęza, Piątnica Włościańska, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Taraskowo, Zabawka.

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
  W sesji uczestniczyła także publiczność.
  XV sesję Rady Gminy otworzył Pan Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał zgromadzonych. Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1a. ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

  Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

  Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji o poniższej treści:
  1. Przyjęcie protokołu Nr XIV obrad sesji.
  2. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów;
  2/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica;
  3/ „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2016 roku”;
  4/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica;
  5/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica;
  6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
  6. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Gminy Piątnica.
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

  Ad. 1.

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XIV/2016 obrad sesji był udostępniony do wglądu radnych w biurze do obsługi radny oraz przed sesją Rady i do tej pory do protokołu nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
  Radni na sesji także nie zgłosili uwag do protokołu.
  W związku z tym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu Nr XIV/2016 obrad sesji. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

  Ad.2.

  W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt - Krzysztof Ryszard Kozicki przedstawił informację o swojej pracy między sesjami w okresie od 27 lutego do 29 marca 2016 r. (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ponadto poinformował, że:
  - przygotowany został wniosek na przebudowę drogi Kalinowo – Kalinowo-Kolonia w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który następnie został złożony. W związku z tym radnym została doręczona informacja prasowa, bodajże z 4 lomza, czy My lomza, gdzie marszałek i dyrektor departamentu wypowiadali się na temat wniosków (mam nadzieję, że to tylko informacje prasowe) bo piszą o tym żeby znaleźć się na liście na dofinansowanie trzeba mieć 16 punktów. Dla nas obojętnie, co byśmy złożyli jest niemożliwe, bo 5 punktów dostaje się za dochód na jednego mieszkańca. Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym konkursie, to 18. Dla nas wynik 16 punktów jest też niemożliwy, po 5 punktów jest za dochód. My możemy dostać co najwyżej ze względu na dochód 16, czyli już 2 punkty ucieka. Jest w wytycznych za bezrobocie, większe od średniej wojewódzkiej maksymalnie 2 punkty, my możemy dostać 0. Efekt jest taki, że maksymalnie możemy dostać 14 punktów. Mam nadzieję, że redaktor do końca nie zrozumiał, że tak nie będzie. Bo tak w zasadzie takie gminy jak nasza, która ma trochę mniejsze bezrobocie i trochę wyższy dochód, to jakby z automatu odpada, niezależnie jak dobry i zasadny wniosek. Zobaczymy ostatecznie jak to będzie, dałem Państwu informację trochę zaniepokojony tym stanem, bo dużo czasu poświęciliśmy na przygotowanie wniosków;
  - prowadzone są działania związane ze zmianą uchwały odnośnie porozumienia z MPWiK Łomża. Generalnie ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, aby Spółka, która czerpie dochody ze sprzedaży wody i z obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego, płaciła dla gminy za korzystanie z majątku wodno-kanalizacyjnego. Nie będą to duże kwoty, ale jednocześnie umożliwi to gminie odzyskiwanie VAT, jeżeli uda się renegocjować porozumienie i zmianę uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia. Niektóre gminy już od dawna odzyskują VAT, u nas to nie funkcjonowało i nad tym pracuje Zastępca Wójta. Z systemu wodno-kanalizacyjnego będzie do odzyskania kwota ok. 300 tys. zł;
  - pracujemy nad odzyskaniem VAT-u za halę, ale jest problem ponieważ nie ma oryginalnych faktur, ale ze względu na to iż było wiele procesów sądowych faktury te są gdzieś w sądzie i w związku z tym wystąpiliśmy w tej sprawie do sądów i mam nadzieję, że oryginały tych dokumentów znajdziemy;
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy oraz Publicznym Gimnazjum w Piątnicy powstają dwie klasy sportowe i zwiększy się ilość godzin z wychowania fizycznego z 4 do 10, co najważniejsze będą to godziny subwencjonowane. Będzie to funkcjonowało od 2017 roku;
  - gmina otrzymała dotację w wysokości 31 tys. zł na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Potrzeb w tym zakresie zebranych zostało na kwotę 193 tys. zł, więc potrzeby są ogromne. Może troszeczkę dołożymy na ten cel z budżetu gminy. Niemniej jednak wszystkie zebrane wnioski na usuwanie azbestu nie będą mogły być zrealizowane. W pierwszej kolejności zrealizujemy te wnioski, które czekają najdłużej i wyroby azbestowe są zdjęte. Jest to dość drogie. Firma, która zajmuje się zbieraniem takiego azbestu musi mieć cały szereg certyfikatów, a i wywieść to należy na specjalne składowisko, tona 240 zł.
  - sporo jest też wycinek drzew z warunków koniecznych, ze względu na zagrożenie życia zdrowia, bądź uszkodzenia mienia;
  - złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu Azbest 2016 dotyczący inwentaryzacji azbestu, aktualizacji programu usuwania. Taki program pozwoli nam ubiegać się o kolejne dofinansowania na te działanie;
  - w okresie tym odbyło się 18 zebrań strażackich, w tym na 16 obecny byłem osobiście, wszystkie zebrania odbyły się;
  - był to okres szczególny, bo odbywały się spotkania wielkanocne, a dla wójta okres intensywny, bo często także sobota, niedziela;
  - prowadzimy także w gronie wójtów z innych gmin intensywne prace na zorganizowanie zbiorowego transportu o charakterze międzygminnym. Jest taka konieczność wynikająca z ustawy, która wchodzi życie od stycznia 2017 r. i będzie dotyczyła wszystkich samorządów. O ile na terenie gminy stosunkowo łatwo byśmy to zorganizowali, to chodzi o to byśmy zorganizowali to między gminami, aby nasi mieszkańcy mogli korzystać z systemu dopłat, jaki gwarantuje ustawa od Marszałka Województwa także jadąc do miasta. Stąd potrzeba zawarcia porozumienia międzygminnego i w tej sprawie odbyło się już dwa spotkania, został powołany zespół roboczy, pracujemy nad tym intensywnie. Zaangażowane w to jest miasto Łomża, powiat i wszystkie okoliczne gminy;
  - złożyliśmy także wniosek na dofinansowanie stadionu przy gimnazjum i mam nadzieję iż wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Wnioski zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego i w drugim zakresie do Ministerstwa Sportu, tak by płytę boiska zmodernizować i położyć sztuczną nawierzchnię, wkoło bieżnię, skocznię, rzutnię. Z tego stadionu będzie korzystało kilkuset uczniu z gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego, a także wszyscy uczniowie z gminy Piątnica, zawody, itd. Więc to jest na pewno inwestycja bardzo ważna i potrzebna. Podziękował Panu Bogdanowi Bieńczyk za osobiste duże zaangażowanie;
  - 18 marca odbyła się rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Łomży. Sąd ten utrzymał orzeczenie sądu I instancji, przywracające obecną na dzisiejszej sesji Panią Kierownik Elżbietę Surawską na funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, bo poprzednio udzieliłem wypowiedzenie z funkcji kierownika z propozycją pracy (moim zdaniem na dobrych warunkach) na innym stanowisku, stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawa zakończyła się w sądzie. Sąd nie podzielił mojego poglądu. Niemniej z uwagi na nowe okoliczności i wszystko, co się później wydarzyło nie widziałem możliwości dalszej współpracy i udzieliłem wypowiedzenia całkowicie z pracy, zwolniłem jednocześnie z obowiązku świadczenia pracy. Zobowiązałem także Panią Kierownik do wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu w okresie wypowiedzenia;
  - inna ważna informacja, którą państwu chciałbym przekazać, to informacja dotycząca cmentarza. Wiele pojawia się takich informacji obiegowych i najczęściej oderwanych od rzeczywistości prawnej, czy nawet stanu faktycznego. Zgodnie z tym co uchwaliliśmy w budżecie, przewidzieliśmy pewne środki na zakup ziemi pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który będzie częściowo zlokalizowany przy cmentarzu. Mieliśmy na to w budżecie 250 tys. zł. Taką ziemię już kupiłem za 190 tys. zł. Natomiast na pozostałych gruntach proboszcz już wystąpił z wnioskiem o decyzję o realizacji celu publicznego i taki wniosek jest w trakcie rozpatrywania. W chwili obecnej wniosek ten jest zawieszony, gdyż proboszcz zobowiązany został w ramach wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego do zrobienia badań geologicznych, a następnie do uzyskania opinii z sanepidu. Dzwonił dzisiaj, że właśnie z sanepidem są pewne problemy i będę musiał w tym zakresie trochę pomóc. Następnie jak będzie już opinia sanepidu, postępowanie zostanie wznowione. Zebrany materiał jak i projekt decyzji na lokalizację celu publicznego na poszerzenie cmentarza parafialnego w Piątnicy zostanie przekazany do uzgodnienia i zaopiniowania do Starosty Łomżyńskiego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. Te instytucje mają 21 dni na wypowiedzenie się, bądź milcząca zgoda, wtedy procedowanie nad wydaniem decyzji lokalizacji celu publicznego zostanie wznowione. Jak decyzja zostanie wydana, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie w Piątnicy, Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli nie wpłyną odwołania, zażalenia, skargi, decyzja wejdzie w życie i wtedy proboszcz będzie mógł rozpocząć realizację inwestycji. Lekko licząc 3-4 miesiące jeszcze jesteśmy w papierach;
  Pan Radny Bogusław Kuczyński zapytał, czy to dotyczy także drogi cmentarnej?
  Pan Wójt stwierdził, że droga cmentarna toczy się odrębnym trybem, bo raz regulowane są stany prawne. Teren ulicy Cmentarnej nie jest terenem parafii, a teren przy parafii, nie jest terenem parafialnym tylko drogą gminną. Kiedyś za komuny takie złośliwości były robione. Więc stan prawny jest regulowany. Sąd powołał biegłego w tej sprawie, który miał się wypowiedzieć, co do możliwości zamian, zasiedzenia, nabycia stanu prawnego, ale to jeszcze chwilę potrwa. Nad tym pracujemy i na pewno jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację PSZOK-u i parkingu, by to miejsce za kościołem uporządkować. Oczywiście po drodze mogą zdarzyć się różne nieprzewidziane rzeczy, ale mówię o stanie prawnym optymistycznym;
  - na ostatniej sesji też padły takie informacje, że na drogę powiatową w Dobrzyjałowie są już wszystkie wydane decyzje, a podjęła to Pani radna, powołując się na Zarząd Dróg Powiatowych jakiegoś eksperta. Akurat tak się złożyło, że ZDP przysłał do gminy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Nie tylko, że nie ma tak, jak mówiłem, ale zejdzie to ze 3 miesiące, bo nabór będzie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, później będzie decyzja pozwolenie wodno-prawne, które uprawomocniać się będzie co najmniej 14 dni, później będzie wydane pozwolenie na realizację inwestycji celu publicznego, która też się będzie uprawomocniać 14 dni. Lekko liczą 3 x 14 plus jakieś przerwy, czyli powiedzmy 2 miesiące zanim można liczyć, że tam będzie pozwolenie, jeśli wszystkie instytucje w tym zakresie będą sprawnie działały. Podobnie ma się rzecz z drogą do Nowego Krzewa i na tym samym etapie, i także Zarząd Dróg przysłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Także przez najbliższe 3 miesiące pozwolenia na realizację tych inwestycji nie będzie;
  - złożyliśmy projekt na drogę do Cydzyna to wiecie, całkowita wartość zadania 491 tys. zł z możliwością dofinansowania do 50%;
  - złożyliśmy wniosek do PROW n drogę Kalinowo – Kalinowo-Kolonia, całkowita wartość zadania 2,6 mln zł, z możliwością dofinansowania do 63%;
  - złożono projekt na junior sport – 100% dofinansowania na 90 godzin zajęć dla dzieci;
  - projekt „e-mocni” podniesienie umiejętności technologii cyfrowej zwłaszcza dla osób starszych, wartość zadania 161tys. zł, 93% dofinansowania, wkład własny może być rzeczowy i projekt ten przeszedł, zacznie się jego realizacja w lipcu;
  - innowacyjna edukacja lepsza praca, lepsza przyszłość do RPO Województwa Podlaskiego, projekt przeszedł i dostał ocenę formalną i jest na ostatnim etapie, wartość zadania 2 327 tys. zł, wartość dofinansowania 90%;
  - złożyliśmy wniosek na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wartość dofinansowania 110 tys. zł, 85%, rozstrzygnięcie będzie pewnie w kwietniu;
  - projekt do Ministerstwa Kultury „Bez cudu nad Narwią nie byłoby cudu nad Wisłą” do programu patriotyzm jutra, a chodzi o rekonstrukcję walk na fortach, wartość zadania ponad 80 tys. zł, dofinansowanie 80%. Kiedyś takie rekonstrukcje były i one były tańsze. Teraz powstały grupy profesjonalne i robią to naprawdę ładnie. Z własnego budżetu wydać 80 tys. zł. trochę żal, ale jak otrzymamy 80% dofinansowania, to wtedy byłoby całkiem fajne wydarzenie;
  - kolejny projekt e-rozwój ziemi łomżyńskiej z Programu Operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój, wartość zadania 200 tys. zł, 100% dofinansowania. Generalnie chodzi o szkolenia dla urzędników i pracowników związanych z gminą;
  - Ośrodek Pomocy złożył Program Aktywizacji Zawodowo - Społecznej Mieszkańców Gminy Piątnica na ponad 1 250 tys. zł, dofinansowanie 85%, w tym będzie tworzenie CIS-u aktywizacja zawodowa i szkolenia dla mieszkańców naszej gminy;
  - oraz złożony Program na azbest, o którym wcześniej mówiłem.
  Złożonych zostało 10 projektów i w międzyczasie będą składane wnioski na mniejsze projekty. Mam nadzieję, że część z tych projektów przejdzie i będą zrealizowane dodatkowe działania na terenie gminy.

  Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej przez Wójta informacji o jego pracy między sesjami.
  Wobec nie zgłoszenia sprzeciwu przez radnych, Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Gminy przyjęła informację o pracy wójta między sesjami do akcentującej wiadomości.

  Ad. 3.

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na wnioski zostały udzielone wnioskodawcom i są udostępnione do wglądu zainteresowanych w biurze Rady Gminy.
  Następnie poinformował, że:
  - wniosek zgłoszony przez Panią sołtys wsi Murawy w sprawie oznakowania na drodze 61 został przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy,
  - wniosek złożony przez radnego Jana Kopczewskiego na poprzedniej sesji, przesłany do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - też w tej sprawie nie wpłynęła żadna odpowiedź,
  - odpowiedź na wniosek radnego Adama Dąbrowskiego z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pismo ZDP-1.414.248.2016 z dn. 17 marca 2016 r. (pismo w teczce RG.0003.4.2016),
  - odpowiedź na wniosek radnego Adama Dąbrowskiego od Wójta Gminy Piątnica – pismo GPT.7226.30.2016 (pismo w teczce RG.0003.3.2016),
  - odpowiedź na wniosek radnego Adama Dąbrowskiego od Wójta Gminy Piątnica – pismo GPT.7021.26.2016 (pismo w teczce RG.0003.2.2016),
  - odpowiedź na wniosek radnego Adama Dąbrowskiego od Wójta Gminy Piątnica – pismo GPT.2510.1.2016 (pismo w teczce RG.0003.1.2016).
  Następnie Pan Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzedniej sesji poruszana była sprawa spływu wód przy posesji w Truszkach i zadeklarowane zostało, że Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych wspólnie z Wójtem dokonają oględzin na miejscu. W związku z powyższym Komisja dokonała oględzin i poprosił Pana Adama Roberta Dąbrowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o przedstawienie protokołu z oględzin spływu wód przy posesji nr 4 w miejscowości Truszki gm. Piątnica.
  Po czym Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych przedstawił protokół z oględzin spływu wód przy posesji nr 4 w miejscowości Truszki gm. Piątnica (protokół w załączeniu do protokołu z obrad sesji).
  Radny Bogdan Bieńczyk powiedział, że protokół winien zakończyć się wnioskami Komisji.
  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych poinformował, że Komisja dokonała oględzin, sporządziła protokół, przekazała po jednym egzemplarzu Wójtowi i Radzie Gminy, przedstawiła wyniki oględzin na sesji. Właściwym do podejmowania decyzji w sprawie jest wójt.
  Następnie Pan Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta, czy będzie jakaś odpowiedź?
  Pan Wójt stwierdził, że temat jest niewątpliwie trudny i Komisja bardzo ładnie to podsumowała, tylko może zabrakło określenia, które Komisja popiera rozwiązanie. Następnie poprosił radcę prawnego o wypowiedzenie się w sprawie pod względem prawnym. Tak jak na poprzedniej sesji mówiłem, że z jednej strony oczywiście rozumiem Pana Bruszkiewicza, bo jest trochę pokrzywdzony, ponieważ wody opadowe z jednej strony i z drugiej strony drogi powiatowej spływają. Jego działka położona jest najniżej i niestety zawsze tak było, że przez tą działkę szła woda. Natomiast syn budując się podniósł poziom działki, postawił dom, czym zakłócił ten spływ i Zarząd Dróg Powiatowych pilnując, żeby nie doszło do sytuacji takiej jaka jest chociażby w Niewodowie od lat, że kolejni inwestorzy zagrodzili spływ wód. Przy wiosennych roztopach zdarza się, że na drodze powiatowej stoi woda, ZDP nauczony doświadczeniem wydał decyzję w 10 r., czyli sześć lat temu zobowiązującą właściciela działki na zasadzie - jeśli chcesz się budować, zachowaj spływ wód. W 10 r. właściciel na to się zgodził. Po sześciu latach, jak już działka jest zagospodarowana, urządzona zdanie się zmieniło i teraz z racji tej, że kiedyś byłem starostą, a ten pan mnie zna w sposób mało elegancki wyartykułował żale i pretensje. Jakby jest to wykonalne, ale od strony formalno-prawnej zgodnie z ustawą prawo wodne bardzo wątpliwe. Precyzyjnie wypowie się Pan Radca.
  Pan Kazimierz Grabias radca prawny w Urzędzie Gminy poinformował, że zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminy zmiany w zakresie gruntów, jeżeli zostają naruszane stosunki wodne nie są zadaniem własnym gminy. Art. 7 ust. 1 pkt 1 mówi że gmina zajmuje się sprawami ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zgodnie z przytoczonym już tutaj przepisem, czy w innej sprawie art. 39 prawa wodnego mówi, że to na właścicielu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian powstałych na gruncie tego właściciela wskutek jego działania lub osób trzecich i one nie mogą (te zmiany) skutkować negatywnie dla sąsiednich działek. Propozycja, która została tutaj wyartykułowana w protokole Komisji zamiany nie mieści się zarówno w art. 29 jak i art. 30 ustawy Prawo wodne, który to artykuł mówi, że możliwa jest ugoda między gminą a właścicielem, ale nie może ona dotyczyć prowadzenia ścieków do wód lub do ziemi, a tam właśnie z tego co Komisja przedłożyła woda płynie z drogi i w tym względzie ustawa wyklucza możliwość podpisania takiej ugody. Ponadto proszę Państwa, gdyby Wójt wyraził zgodę na zmianę i na zawarcie takiej zgody na przekazanie tych 4 m za posesją zainteresowanego w zamian za rów i za tą część działki, która jest zalewana, to moim zdaniem naruszyłby art. 42 ustawy o finansach publicznych, który zakazuje wójtowi nieracjonalnej gospodarki. Tutaj mamy sytuację, w której to naruszenie stosunków wodnych zostało wywołane przez samego właściciela na skutek jego działania i dlatego aby otrzymać pozwolenie na zjazd lub wyjazd z działki. To jest jak mówi ustawa zmiana i naprawienie tego zdarzenia to jest ciężar, który spoczywa na właścicielu tego.
  Pan Radny Bogdan Bieńczyk - czyli taka będzie odpowiedź z gminy, tak?
  Pan Kazimierz Grabias - ja tak tutaj sugeruję.
  Pan Wójt dodał, że w międzyczasie przy realizacji różnych inwestycji, okazuje się, że na terenie gminy cała masa jest takich sytuacji, chociażby byliśmy ostatnio w Jeziorku w sytuacji, że wody z dróg odprowadzane są przez prywatną posesję, bo nie ma jak tego zrobić. W całym pasie nad drogą powiatową, też w kilku przypadkach jedna strona drogi jest niżej, druga wyżej, woda też musi płynąć i płynie przez prywatne posesje. Podobnie rzecz się ma w Dobrzyjałowie, Jeziorku i wielu innych miejscowościach, że woda trasy spływu sama sobie wybiera. W tamtym wypadku ona płynęła od zawsze i nie jest tak, że zrobienie drogi coś tam zmieniło i co to Pan Radca powiedział zmieniło pas budowy i podniesienie poziomu. Rozumiem pewną uciążliwość, tylko było to sześć lat temu wydana decyzja i wtedy był czas na negocjacje i na ewentualne odwołanie się, bo teraz też obojętnie, co zrobimy za jakiś czas może się zmienić, bo teraz wody od lat nie ma, ale może się zdarzyć duży śnieg i na wiosnę roztopy, że więcej wody tamtędy pójdzie, tak jak płynęło kiedyś. Przeleje się i wtedy zaczną się roszczenia, bo podmyje dom czy cokolwiek. Dlatego ta sytuacja pod względem prawnym dla mnie do wykonania jest bardzo ryzykowna, bo wcześniej czy później jakiś kontroler może zarzucić, że to była nieracjonalna gospodarka. Art. 29 prawo wodne mówi o swobodnym spływie, a rolą wójta jest nadzorowanie aby ten spływ wód nie był zakłócany. Jeśli ktoś gdzieś blokuje, to wójt ma obowiązek wydać decyzję zmuszającą żeby odblokował, żeby ta woda mogła spłynąć.

  Wobec nie zgłoszenia przez radnych uwag do realizacji wniosków z poprzedniej sesji Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Rada informację o realizacji wniosków z poprzedniej sesji przyjęła do akceptującej wiadomości.

  Następnie stwierdził, że zanim przejdziemy do realizacji kolejnych punktów porządku obrad chciałby poinformować, że zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) materiały stanowiące przedmiot obrad sesji i projekty uchwał prezentować będą naczelnicy wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

  Ad. 4.1/

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w pierwszej kolejności rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów. Projekt uchwały rozpatrzony został przez stałe Komisje Rady.
  Następnie Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili opinie do projektu uchwały:- Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował iż Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały,
  - Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
  - Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych stwierdził, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
  Pani Janina Zaręba - Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi integralną część projektu uchwały. Poinformowała także, że wystąpiono z wnioskiem do Podlaskiego Kuratora Oświaty o przedłożenie opinii na temat tej uchwały i otrzymaliśmy pozytywną opinię.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów.
  W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 85/XV/2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 4.2/

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe Komisje Rady.
  Potem Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili opinie do projektu uchwały:
  - Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Komisja na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały,
  - Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały,
  - Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
  Pani Janina Zaręba - Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy przedstawiając projekt przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi integralną część projektu uchwały. Poinformowała także, że dotychczas takiej uchwały nie było. W tej chwili będzie to usankcjonowane prawnie, ponieważ składany jest projekt.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Wobec tego Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 86/XV/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 4.3/

  Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2016 roku”. Projekt uchwały rozpatrzony został przez stałe Komisje Rady.
  Później Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili opinie do projektu uchwały:
  - Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Komisja na posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r. rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały,
  - Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
  - Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
  Następnie Pan Robert Chrzanowski - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi jego integralną część.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2016 roku”. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 87/XV/2016 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2016 roku” (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 4.4/

  Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że następnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica. Projekt uchwały analizowały stałe Komisje Rady.
  Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili opinie do projektu uchwały:
  - Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji,
  - Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji,
  - Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
  Po czym głos zabrał Pan Robert Chrzanowski - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi jego integralną część.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
  Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 88/XV/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica (projekt uchwały w załączeniu do oryginału).
  Pan Przewodniczący Rady zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach.
  Po przerwie Pan Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

  Ad. 4.5/

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe Komisje Rady Gminy.
  - Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i większością głosów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica według stawki zaproponowanej przez Wójta. Wyniki głosowania: W głosowaniu wzięło udział 5 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały głosowała 1 osoba z Komisji, przeciw 2, wstrzymało się 2. Natomiast Komisja zgłasza nową stawkę 25 zł brutto za 1 m3.
  - Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji,
  - Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
  Po czym głos zabrał Pan Robert Chrzanowski - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały stanowi jego integralną część.

  W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
  Pan Radny Bogusław Kuczyński – uważam, że w umowie nie chodzi o to by ujednolicić stawkę wywozu nieczystości, a żeby dobrze to zrobić. A żeby zrobić dobrze zrobić nie musi być jedna cena, taka wysoka. Konkurencja, to jest konkurencja ona sama przyjdzie.
  Pan Radny Andrzej Świderski - ja myślę, że maksymalna stawka 50 zł to jest sugerowanie dla przedsiębiorców, że mogą wziąć troszkę wyżej niż teraz, albo może nawet maksymalną. Jeżeli odbierają ścieki bliżej z terenu Piątnicy czy z Kalinowa, owszem może być to taniej, ale jeżeli będzie z innej gminy daleko od Łomży, może skorzystać z tej furtki i sięgnąć po 50 zł za m3, wtedy nie będzie śmiechu i taka usługa będzie kosztowała 500 zł. Także weźmy to pod uwagę. 25 zł przeżyjemy, ale 50 zł. jest za dużo.
  Pan Wójt – ten projekt uchwały jest to realizacja zadań ustawowych gminy i tutaj co do tego nie ma sporu. Natomiast stawka 50 zł to jest to górna granica. Na rynku jest konkurencja, przynajmniej kilka firm, które zajmują się wywozem. Każdy wynajmie firmę, która będzie dla niego najtańsza. Tak jak jest cała masa sklepów, które proponują różne ceny towarów i usług, podobnie na tym rynku i zaklinanie rzeczywistości, że to będzie po 50 zł. Będzie po tyle, po ile ludzie będą chcieli płacić. Natomiast skąd wzięła się ta stawka 50, bo w skali kraju stawki są różne, nawet są gminy, które określają górne granice na poziomie 200 zł. MPWiK łomżyński ma na dzień dzisiejszy na przykład stawkę 43 zł. Pewnie dużo osób go nie bierze do wywożenia szamba, bo jest dość drogi. W Piątnicy średnio jest 120 zł, a są też firmy, które po 15 zł wywożą. Wywozili po 15 zł jeśli im się to opłaca i będą wywozili. Górna granica niczego nie zmienia. Natomiast chodzi o to żeby nie zamknąć furtki na usługi specjalistyczne. Oprócz wywożenia zwykłego szamba są też wywozy ze zbiorników bezodpływowych, które nazywają się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Raz na pół roku taka przydomowa oczyszczalnia winna być serwisowana, w zależności od technologii, gdzie tych ścieków jest bardzo mało, najczęściej do m3 i ta usługa jest droższa. Co zrobimy w sytuacji, jeśli legalnie nikt za 20 zł nie przyjedzie usunąć m3? I tylko o to chodzi żeby nie zamknąć furtki na wykonanie usługi specjalistycznej. Nie ma tu żadnego błędu, ta uchwała jest przemyślana i te rozwiązania w skali kraju są różne i nawet w rejonach miejskich czy przymiejskich, te stawki są górne 200 zł. Ona niczego nie zamyka, ani niczego nie przesądza, jest konkurencja. Jeśli ktoś z Państwa wywozi i robi to po 15 zł, pewnie po tyle samo za metr będzie dalej wywoził. Jeśli uzna, że mu się to nie opłaci, to obojętnie ile ustalimy, ustalimy 20 zł i powiedzą, że im się nie opłaca. Za chwilę MPWiK podniesie ceny, bo odpady komunalne i pościekowe będą musiały być w 100 % spalane. Jeśli te zmiany w ustawie o gospodarce wodno-ściekowej, które są już ponowione wejdą w życie, choć samorządowcy apelują do ministra o odłożenie ich na kilka lat, bo zarówno odpady komunalne jak i pościekowe będą musiały być spalane, to spowoduje, że ścieki podrożeją i co wtedy? Wtedy oczywiście uchwałę możemy zmienić, ale same zapisanie górnej granicy 300, 500 czy 1 000 zł, co to zmienia. Każdy zapłaci tyle na ile umówi się z wykonawcą. Ten co odbiera od Państwa ścieki 15 zł ma metr, nie ma żadnych powodów żeby nagle zacząć po 50 zł, bo Państwo powiecie nie, dziękuję wezmę Pana z Niewodowa czy z innej miejscowości. W samej Piątnicy jest kilka firm plus w terenie operujących na tym rynku, 3-4 jest, pewnie więcej, bo mam kanalizację i od dawna z takich usług nie korzystam. Dlatego nie ma tu żadnego błędu. Ta stawka nic nie przesądza, nic nie ogranicza, jest stawką przemyślaną, żeby nie ograniczyć możliwości wywozu z przydomowych oczyszczalni, bo za 20 zł m3 z przydomowych oczyszczalni 0,5m nikt nie wywiezie. Tylko chodzi o to żeby była możliwość swobodnego kształtowania cen i kształtowania konkurencji. A właśnie ograniczeniem konkurencji będzie, ograniczenie górnej stawki do kwoty na poziomie, której wykonywanie usług na przykład może już się nie opłacić.
  Pan Radny Jan Kopczewski – Panie wójcie słuchając wypowiedzi Pana nasunęła mi się taka myśl, żeby pogodzić interesy z prośbą radnych, którzy są przeciwni, czy nie można podzielić ścieki zwykłe i specjalistyczne, jak pan Wójt mówił.
  Pan Wójt – ja nie wiem, czy jest nawet definicja ścieków specjalistycznych.
  Pani Sekretarz Gminy - nie ma.
  Pan Wójt kontynuując swoją wypowiedź - ustalenie samej górnej stawki niczego nie ogranicza, ani nie przesądza. Myślę, że dyskusja poszła w złym kierunku, ale to jest błąd. To co mówi pani sołtys, że tutaj będzie od razu sugerowanie, wszyscy od razu podniosą stawki, to nie jest prawdą, bo jest konkurencja na rynku w tym zakresie, a klientów powiedziałbym ubywa, bo kanalizacja jest coraz większa, nie tylko u nas.
  Pan Przewodniczący Rady – stawki będą rosły?
  Pan Wójt - najlepiej jakby wszystkie domostwa były skanalizowane.
  Pani Sołtys wsi Jeziorko – ja bym chciała powiedzieć taką rzecz. Z doświadczenia wiem, jeżeli przedsiębiorca przyjeżdża do takiego szamba co ma 2-3 m i niezależnie ile jego jest on bierze od beczki i ten kto to ma, o tym wie. A wy mówicie nie od beczki, czy inne tylko mówicie od m to ona jest podejrzana. Jeżeli robię szambo to wiem, że koszt wywozu wynosi 200 zł i sołtysi o tym wiedzą. Ale to co wy robicie, że przyjdzie do mnie i powie 500 zł. Więc Panie Wójcie ja nic nie będę mogła zrobić, oni powiedzą, że za mało i ustalą mi po tyle.
  Pan Wójt - teraz to Pani żartuje. Pani wynajmuje kogoś i z nim się umawia co do wykonania.
  Pani Sołtys wsi Jeziorko - to jest nowa sprawa i ludzie boją się, rozmawiałam z ludźmi.
  Pan Wójt - ja już uzasadniałem dlaczego takie stawki. Tak naprawdę jest to górna granica, każdy wykona usługę za tyle, za ile się umówi. Beczka nie jest, że tak powiem pojęciem wymiarowym. Metr sześcienny występuje w ustawie i jest to pojęcie ustawowe i wymiarowe, dlatego ten m³. Ograniczeniem konkurencji byłoby zmienienie uchwały tak, czy określenie stawek tak, że niektóre usługi byłyby nieopłacalne na wykonanie. Z tego względu zrobiliśmy 50 zł, a usługi będą wykonywane za tyle, za ile kto będzie chciał je wykonać, a ktoś inny zapłacić. Zagrożenia można wymyślać, że to będzie po 1 000 zł, ale jest to oderwane od rzeczywistości prawnej, bo za wszystko ktoś może sobie żądać, ale przestanie być konkurencyjny i nikt go nie będzie wynajmował. Tak te stawki są pomyślane, że jeśli będzie potrzeba usługi specjalistycznej, która jest droższa, żeby nie było tak, że uchwała tego nie przewidziała i jest problem.
  Przewodniczący Rady – mam pytanie jeśli Pani twierdzi przykładowo, że za 10 m3 będzie Pani płaciła 500 zł, aktualnie mniej więcej ile Pani płaci?
  Pani Sołtys wsi Jeziorko – 150-200 zł. Będzie to robił ktoś, kto jest zarejestrowany. Wyjdzie odgórna ustawa i że na wyłączność ma to robić w gminie. Wyjdzie, że mamy jednego takiego przedsiębiorcę i co wtedy, bo mamy jednego?
  Pan Przewodniczący Rady – wcześniejsza uchwała mówi, że musi spełniać odpowiednie warunki, jeśli chce pracować na gminie. Teraz są 3-4 podmioty.
  Pani Sołtys wsi Jeziorko – obiecałam mieszkańcom, że to powiem.
  Pan Wójt - ja rozumiem troskę, ale takich przykładów wymyślić można jeszcze kilka. To, co pani mówi w sensie formalno-prawnym nie można zrobić, ograniczyć konkurencji że tworzymy jeden zakład. Tego nie możemy zrobić, na tym rynku jest i była konkurencja. Nawet w Łomży, gdzie jest MPWiK, czyli miejska spółka operuje kilka prywatnych i będą operowały. Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej nie dopuszcza takich przykładów, jak Pani teraz wymyśla, bo można wymyśleć jeszcze kilka przykładów bardzo negatywnych, ale co to wnosi.
  Pani Sołtys wsi Jeziorku po raz kolejny zabierając głos wyrażała swoje obawy i mieszkańców wsi, że przyjęcie takiej stawki spowoduje wzrost ceny usługi wywozu szamba.
  Z kolei Pan Wójt – Pani jako wybitny przedstawiciel lokalnej społeczności proszę uspokoić, powiedzieć, że jest dobrze i będzie dobrze, a nie wymyślać złych przykładów. Stwierdził, że zaskakuje go ta dyskusja, bo rynek jest otwarty i dał przykład sklepów i koncesji na alkohol, twierdząc iż rynek jest reglamentowany, konkurencja jest ogromna. Klienci pójdą tam gdzie będzie taniej. Wynajmą tego, który będzie świadczył lepsze i tańsze usługi.50 zł jest tylko kwotą, by nie zamykać żadnej furtki. Ja mogę powiedzieć, a co będzie jak usługi spadną, albo podrożeją jeszcze powyżej 50 i nikt nie będzie chciał świadczyć takich usług. Te zagrożenia, o których Pani mówi są wymyślone, oderwane od rzeczywistości prawnej. Bardzo proszę mieszkańców uspakajać, takich zagrożeń nie ma.
  Pan Przewodniczący Rady – myślę, że należy to uporządkować na zasadzie takiej, że jeżeli przyjmiemy niższą stawkę, to w każdej chwili możemy podjąć inną uchwałę.

  Po skończonej dyskusji nad projektem uchwały Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej zgłoszony do projektu uchwały o przyjęcie w § 1 górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica w wysokości - 25 zł brutto za 1 m3. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych brak, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, większością głosów przyjęła wniosek.
  Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica uwzględniającym uprzednio przyjęto przez Radę w § 1 projektu uchwały poprawkę z górną stawką w wysokości - 25 zł za 1 m³. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych brak, wstrzymujące głosy 2. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, większością głosów podjęła uchwałę Nr 89/XV/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad. 4.6/

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad Rada rozpatrzy projekt zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. Projekt uchwały analizowały stałe Komisje Rady Gminy.

  Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili opinie do projektu uchwały:
  - Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały,
  - Pan Adam Robert Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych rozpatrzyła i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
  - Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
  Pani Maria Dziekońska - Sekretarz Gminy Piątnica przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące integralną jego część.

  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.

  Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Stwierdził, że Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 90/XV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
  Następnie Pan Przewodniczący Rady zarządził 5-cio minutową przerwę w obradach.
  Po przerwie Pan Przewodniczący Rady wznowił obrady.

  Ad. 5.

  Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie obrad Rada rozpatrzy sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie (sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu). Sprawozdanie rozpatrzyła Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy.
  Wobec powyższego głos zabrał Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja Spraw Społecznych rozpatrzyła i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
  Po czym Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Barbarze Rutkowskiej - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy celem dokonania prezentacji sprawozdania.

  Pani Barbara Rutkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy dokonała multimedialnej prezentacji sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie, które zostało złożona na piśmie. Na koniec swojego wystąpienia stwierdziła, że przekaże informację dla Państwa Radnych i Sołtysów, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z realizacją Programu 500+ w poniedziałki przynajmniej w miesiącu kwietniu, jeżeli zajdzie taka potrzeba także przedłużymy ten termin Ośrodek będzie czynny do godziny 1800 i będą przyjmowane wnioski, bo takie sygnały padły na poprzedniej sesji. Będzie to dla tych rodziców, którzy pracują i w godzinach pracy nie mogą złożyć stosownych wniosków. Ośrodek będzie czynny do godz. 1800. Wnioski będzie można składać od pierwszego.
  W dyskusję nad sprawozdaniem głosu nie zabierano.
  Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna że Rada sprawozdanie przyjęła do akceptującej wiadomości. Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził że Rada przyjęła do aprobującej wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.

  Ad. 6.

  W tym punkcie obrad Rada zapoznała się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Gminy Piątnica.

  W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Bogusław Kuczyński - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który przedstawił protokół z kontroli Nr 7/2016 z dnia 12 lutego 2016, której przedmiotem było wydatkowanie środków budżetowych prze Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w 2015 r. (protokół w załączeniu do oryginału protokołu z obrad sesji).

  Następnie głos zabrał Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przedstawił protokół z kontroli Nr 1/2016 przeprowadzonej w dniach 11 i 22 lutego 2016 r. , której tematem było pobieranie opłat od rodziców za obiady w stołówce szkolnej Publicznego gimnazjum w Piątnicy (protokół w załączeniu do oryginału protokołu z obrad sesji). Na koniec swojego wystąpienia stwierdził, że protokół można obejrzeć na BIP-ie.
  Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad protokołami.

  Ad. 7.

  W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali:

  Pan Radny Jan Kopczewski - wraca jak bumerang kwestia odwodnienia skrzyżowania do m. Olszyny. Napisałem, żeby nie umknęło to, bo na poprzedniej sesji zgłaszałem. Na inne wnioski dostałem odpowiedź na to nie. Ja sobie zdaję sprawę, że jest to sprawa kłopotliwa ponieważ jest to droga powiatowa. Minął rok odpowiedzi były, że te drogi były na gwarancji, a teraz gwarancja już minęła i może byśmy podjęli jakieś kroki. Wiem, że nie zrobimy tego natychmiast, ale może powoli znajdziemy jakieś rozwiązanie. Druga sprawa, to kwestia oceny stanu technicznego mostu, o którym też wspominałem.
  Pan Wójt – Panie Radny ja wtedy od razu na sesji udzieliłem odpowiedzi, że sprawę przekażę i zresztą już z Zarządem Dróg Powiatowych rozmawiałem i w ogóle jesteśmy umówienie na kompleksowe podejście do dróg powiatowych i dyskusję. Radni powiatowi już taką dyskusję na temat dróg w tym i na terenie naszej gminy odbyli, i także Zarząd Dróg na pewno udzieli odpowiedzi, bo jest to własność powiatu i tutaj ingerencja pewnie bez naszego wsparcia się nie obędzie, albo w uzgodnieniu z Zarządem Dróg. Natomiast co do oceny stanu, to powiedziałem że znajdziemy jakiegoś inżyniera w terminie późniejszym, który przyjrzy się. Na pewno w tym roku remont tego mostku nie będzie możliwy, bo nie mamy na to pieniążków. Także nie tak, że nie odpowiedziałem, tylko od razu na sesji odpowiedziałem.
  Pan Radny Jan Kopczewski - mówiłem również o tym, żeby odszukać, bo rozmawiałem z p. Kierownik z ZDP że na dokumentacji jest akceptacja poprzedniego wójta na poniesienie kosztów tej inwestycji. Czy w dokumentach gminy jest taka adnotacja? To dobrze byłoby sprawdzić, bo byśmy wiedzieli na czym stoimy. Bo wygląda na to, że droga jest powiatowa Zarząd Dróg odpycha od siebie. Ja rozumiem, że jest to droga powiatowa, a sprawa się przeciąga.
  Pan Wójt - akurat wiem, że w Zarządzie Dróg jest projekt porozumienia, na którym widnieje odręczna notatka byłego Wójta, bo Zarząd Dróg zanim zgodzi się na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej, wymaga prostego zabiegu związanego ze spływem wód. Woda jak spływa na skrzyżowaniu powoduje określone zagrożenie. Tam niewątpliwie na to skrzyżowanie w dużym stopniu spływa woda z drogi gminnej od kościoła. Ona była robiona w 10 roku tak ad hoc bez większej dokumentacji, bez rozwiązania najistotniejszego problemu, jakim był spływ wód. Taka adnotacja jest i od niej nie uciekniemy w sensie finansowym. Natomiast w gminie takiego dokumentu nie ma. Jest odręczna notatka w Zarządzie Dróg w porozumieniu, bo Zarząd Dróg zabezpieczał swoje interesy, by ktoś nie posądził ich, że zaniedbali spięcie drogi gminnej do drogi powiatowej, nie rozwiązując problemu. Rozwiązali w ten sposób, że uzyskali taką pisemną deklarację.

  Ad. 8.

  W punkcie sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski głos zabrali:
  Pani sołtys wsi Jeziorko
  - chciałam zgłosić drogę koło posesji P. Dudy. Pan Wójt oglądał tą drogę w październiku czy listopadzie. Robi się tam niecka i studzienka nie odbiera wody,
  - pytam w imieniu mieszkańców, nie wiedzą co zrobić ze starymi kanapami i wersalkami? Jak się odbywa to teraz, kiedyś składowane było za urzędem gminy do kontenerów, czy coś się zmieniło w tej sprawie?
  - chciałam zapytać o 400 kV rozmawiałam z P. Dyrektorem po tamtej sesji w grudniu i obiecywał to odkręcić. Nie wiem czy przyszły jakieś informacje do gminy. Mieli być wysłani geodeci w teren, mieli zmienić klasyfikację tego gruntu, aby rolnicy nie byli obciążani podatkiem,
  - w Jeziorku mam młodego utalentowanego chłopca, który urodził się w 1990 r. Nazywa się Karol Kulikowski i jest pasjonatem boksu. Następnie przedstawiła jego dotychczasowe osiągnięcia sportowe. Pani Sołtys stwierdziła, że poprosiła Pana Maliszewskiego – jego trenera, by wysłał na jej e-maila osiągnięcia tego chłopca, następnie przekaże to Panu Wójtowi. Zwróciła się do Pana Wójta z zapytaniem, czy nie mogliśmy takich talentów zauważać i promować, bo to jest fajna sprawa, że młodzi ludzie coś robią i mają pasję, a przede wszystkim że osiągają sukcesy. Może należały ufundować nagrody i stypendia.
  Pani Sołtys wsi Murawy - zwrócił się do mnie mieszkaniec Muraw, który zakupił dom - Kołdys Kamil, aby założyć mu lampę, przewody są tam wyciągnięte, jest tam ciemno. Jakby była taka możliwość to bardzo bym prosiła.
  Pan Wójt odpowiadając na wnioski stwierdził, że:
  - jeśli chodzi o lampę to przyjrzymy się sprawie i Pan Naczelnik zapisze od razu, bo to jest kwestia rozwiązań technicznych i czy się obędzie bez projektu, pewnie nie. Nie wiem dokładnie gdzie to jest. Pan Naczelnik udzieli pani sołtys indywidualnie odpowiedzi;
  - jeśli chodzi o odwodnienie w Jeziorku, to zgłosiłem to do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo zapadła się studzienka i zrobiła się mała niecka w pasie drogi wojewódzkiej. Oni zapowiedzieli, że przy okazji remontów pogwarancyjnych jakie tam będą prowadzili, usuną to;
  - natomiast jeżeli chodzi o śmieci to akurat dzisiaj miałem w tym punkcie podjąć temat. Dla Państwa radnych i sołtysów rozdałem zdjęcia z przeglądu w terenie. Takich dzikich wysypisk na terenie gminy jest kilka. Pracownicy już uprzątnęli forty, chodź dalej są zaśmiecane i często jest tak, że samochód z Łomży z młodzieżą odjeżdża a wkoło samochodu zostają opakowania po jedzeniu i napojach, i to jest problem. Natomiast na terenie gminy jest przynajmniej osiem dzikich wysypisk, o ile mam zidentyfikowane wszystkie. Zrobione zdjęcia Państwu rozdaliśmy z prośbą dwojaką. Z jednej strony gdzie są jeszcze takie wysypiska i trzeba będzie je usunąć. Z drugiej strony jeśli ktoś miałby życzenie i możliwość, to może pomóc przy ich likwidacji. Natomiast niewątpliwie większość tych wysypisk to niestety jest dzieło mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza gdzieś daleko w lasach na Krzewie czy gdzieś w Rakowie. Prośba stąd by o tym mówić przy różnych spotkaniach. Jeśli trzeba więcej zdjęć to możemy dodrukować, bo niestety to źle wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o śmieci wysokogabarytowe, to stoją kontenery za gminą, które niedługo zmienią swoją lokalizację i tam każdy może śmieci złożyć, niż gdziekolwiek w inne miejsce. Poza tym generalnie umowa z firmą, która wywozi jest taka, że zabierają te śmieci i bezpośrednio się należy z nią kontaktować,
  - jeśli chodzi o zauważanie talentów, to oczywiście na terenie naszej gminy jest dużo zdolnej młodzieży, w miarę możliwości staramy się ich dostrzegać. Ostatnio byłem na podsumowaniu osiągnięć w konkursach przedmiotowych i kilkoro laureatów z naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego otrzymało nagrody wyróżnienia, w tym także nagrody ufundowane przez wójta. Także laureatów, osoby wybitne staramy się w jakiś sposób widzieć. Oczywiście nie każdego da się zauważyć, ale tu taka cenna podpowiedź z Pani strony, jak najbardziej,
  - jeśli chodzi o 400kV, to rzecz wygląda następująco. Firma API, która realizowała tę inwestycję pewnie poniekąd trochę rolników wprowadziła w błąd i teraz trwa intensywne odkręcanie sytuacji. Było tak, że pod słupami teren został odrolniony. Przychodził klasyfikator, na wniosek właścicieli gruntów to się wszystko odbywało. Rozumiem, że firma podsuwała pewne rzeczy do podpisania i właściciele podpisali. Grunty pod słupami powyżej ara zostały odrolnione, przeklasyfikowane na grunty nierolne i tego nie da się odkręcić, bo żaden klasyfikator nie napisze, bo słupy i stopy betonowe, które w sumie zajmują ponad ar, a wszystko, co powyżej ara trzeba wykazać w klasyfikacji gruntów, że jest to grunt rolny. Więc to pozostanie swoisty jakby podatek właściciela za ten zysk, który otrzymał, to teraz ludzie będą musieli płacić i to jest nie do odkręcenia. Natomiast grunty pod liniami, zwłaszcza w lasach też na wniosek właścicieli, odbyło się tak, że raz drzewo zostało wycięte, rolnik te drzewo mógł zabrać, zostało mu za to zapłacone, więc na tym etapie miał zysk. Natomiast teraz okazało się, że te grunty zostały sklasyfikowane jako grunty różne i obciążone dużo wyższą stawką podatkową. Jak rolnicy zobaczyli, że muszą po 6-7 tys. płacić na ratę podatku, powstało pewne zamieszanie, a dotyczy to kilkuset osób na terenie kilkunastu gmin. Więc firma podjęła już działania, został wynajęty klasyfikator i firma kontaktuje się z ludźmi, a wiem bo z wieloma się już skontaktowała i klasyfikator przeklasyfikowuje te grunty ponownie na grunty leśne i zakrzaczone. Firma obiecała, że za rolników jedną ratę podatku opłaci, ale tylko za tych którzy już opłacili, bo zdarzało się, że ktoś nie chciał płacić, buntował się, to teraz jest trochę w gorszej sytuacji. Więc z linią 400kV wszystko zależy od firmy i od klasyfikatorów. Każdy może na własny koszt wziąć klasyfikatora, który przeklasyfikuje, złoży to do Powiatu, Powiat nam przyśle wykaz, że dany grunt nie jest już gruntem różnym, tylko jest gruntem rolnym, czy leśnym, zakrzaczonym. Gmina nie jest tu stroną decydującą, tylko nakłada taki podatek jaką klasyfikację gruntu prześle ewidencja gruntów ze starostwa. Wiem od naczelnika wydziału geodezji u którego byłem, że prace intensywne w tym temacie trwają. Wiem także od niektórych rolników, że już u nich firma była, kontaktowała się. Powinno być lepiej, choć ci co mają słup, to za ten jeden ar będą płacili podatek różny, wyższy niż rolniczy.
  - przysłał także Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej apel wniosek, który zostanie umieszczony na stronie internetowej z prośbą o zapoznanie sołtysów i państwa radnych z informacją o nie wypalanie traw, bo jest to ten okres gdzie suchy materiał jest łatwopalny. Straż apeluje żeby nie wypalać traw,
  - nie powiedziałem we wcześniejszej informacji jeśli chodzi o żwir, że żwir już jest po rozstrzygnięciach, wywrotki już jeżdżą i w niektórych wsiach, równiarka operuje w terenie. Geodeta dostał też wykaz wniosków dróg do sprostowania. To trochę potrwa, bo wytyczanie dróg wymaga pewnej staranności, a więc poinformowanie stron, odbitkę z mapy zasadniczej. Zwyczajnie potrwa to kilka miesięcy, ale geodeta dostał wykaz dróg, obiektów na które państwo składaliście wnioski. Moja prośba, by tego nie było jak najwięcej, tylko jak najmniej, gdyż to jest droga usługa. Po drugie gmina nie będzie stała i pilnowała, bo niektórzy rolnicy te drogi zaorują.
  Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że działa to w dwie strony, bo niektóre drogi leżą na polach.
  Pan Wójt – owszem są sytuacje, że są drogi, które po wojnie zostały wyjeżdżone i często nikt nie wiedział jaki ich jest przebieg i utrwaliła się praktyka np. w Budach Czarnockich jest taka droga, że przesunięcie jej będzie z 10m i będzie ogromny konflikt, bo wielu mieszkańców przyzwyczaiło się, że ta droga jest w innym miejscu, a Pan który kupił gospodarstwo zabudowywał, ogradzał, wziął geodetę, geodeta wytyczył i się okazuje droga 12-13 m przebiega w innym miejscu, jest dość pokręcona, wielu właścicieli. Konflikt będzie ogromny nawet geodeta się przestraszył, ale z tym musimy sobie poradzić. Duża rolę myślę Państwa sołtysów, bo wiem iż w niektórych wsiach sołtysi sami wytyczyli wspólnie z rolnikami zostały drogi odorane, powirowane i jest dobrze. Ale wiem, że nie wszędzie da się to zrobić, bo czasami są zaszłości, itd. Nie powiedziałem, że na Pokrzywach także ogłoszony jest przetarg. Myślę, że kwestia krótkiego czasu, też wejdzie firma i wykona drogę, na której swego czasu z Komisją byliśmy.
  Pan Radny Piotr Zduńczyk zwrócił się z wnioskiem do Pana Wójta o usunięcie zanieczyszczeń z ulicy Fortecznej. Jest to droga gminna, jest tam strasznie po prawej stronie w pobliżu mleczarni.
  Pan Wójt poinformował, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości przy płocie do połowy jezdni w takich miejscowościach jak Piątnica każdy ma obowiązek chodnik czy trawnik skosić, utrzymać czystość do połowy ulicy. Są tacy, którzy wyjdą wygrabią przed świętami jest błysk, ale są tacy którym trzeba nakazać albo po prostu wysłać ekipę i sprzątnąć. Znam ten problem z powodów dość osobistych i w najbliższym czasie zostanie to zrobione w ten czy inny sposób, czy ktoś zrobi lub poproszę.

  Następnie Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Elżbiecie Surawskiej.
  Pani Elżbieta Surawska - proszę Państwa ja chciałabym dwa zdania w uzupełnieniu informacji Pana Wójta dotyczącej mojej sytuacji, a w zasadzie dotyczącej sytuacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy. W dniu 30 czerwca 2015 r. tak jak Pan Wójt powiedział, wręczył mi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy i zaproponował mi stanowisko pracy pracownika socjalnego z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Uznałam to wypowiedzenie za nie do przyjęcia przeze mnie. Powody takiej decyzji Pana Wójta były dla mnie niezrozumiałe. W związku z powyższym wystąpiłam do sądu pracy, żeby sąd zweryfikował tą sytuację. W dniu 3 listopada odbyła się rozprawa. W wyniku tej rozprawy 16 listopada sąd wydał wyrok. Sąd rejonowy uznał, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest bezprawne, przywrócił mi poprzednie warunki pracy i płacy. Zasądził od Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ pozwanym w mojej sytuacji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka, w tym kierownika. Wójt Gminy wykonuje czynności wynikające z kodeksu pracy w stosunku do kierownika. Zasądził zwrot kosztów sądowych, które w tej sytuacji wynosiły prawie 5 tys. zł. Pan Wójt od tego wyroku wniósł apelację, wnosząc opłatę sądową również prawie 5 tys. zł. Rozprawa przed sądem okręgowym odbyła się 18 marca. Sąd Okręgowy utrzymał wyrok I instancji. Wyrok sądu okręgowego z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Konsekwencje tego wyroku są takie, że od 18 marca Pan Wójt powinien mnie dopuścić do pracy i powinnam pełnić obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. No więc mamy taką oto sytuację faktyczną, że w Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych dwóch kierowników, ponieważ 2 listopada Pan Wójt zatrudnił Panią Rutkowską na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. No oczywiście jak Państwo jesteście tego świadomi konsekwencje finansowe również są znaczne, ponieważ Pan Wójt wypłaca wynagrodzenia dwóm kierownikom. Jesteście Państwo świadomi jakie wynagrodzenie pobiera Kierownik Ośrodka Pomocy, jakie są koszty utrzymania tego etatu, ponieważ wynagrodzenie brutto plus 33% kosztów pracodawcy, to jest kwota niebagatelna. 18 marca to był piątek, 21 marca zwróciłam się do Pana Wójta z deklaracją natychmiastowego podjęcia zatrudnienia, przedstawiłam odpowiednie zaświadczenie lekarskie na żądanie pracodawcy, że po długotrwałej chorobie jestem zdolna do wykonywania pracy. Pan Wójt w tym momencie wręczył mi kolejne wypowiedzenie, w którym wypowiedział mi warunki pracy i płacy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy. Moja sytuacja w tej chwili jest taka, że tak jak Pan Wójt powiedział do końca czerwca jestem zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej, pobieram wynagrodzenie Kierownika, pracy jednak nie świadczę. Oczywiście od tego wypowiedzenia również wystąpiłam do sądu pracy. W wielki czwartek, czyli 23 czy 24 marca złożyłam pozew. Oczywiście ponownie nie zgadzam się z argumentami przytoczonymi w wypowiedzeniu. Są one bardzo lakoniczne. Nie znam dokładnych powodów tego stanu rzeczy. Poddaję Państwu pod rozwagę sytuację, jaka w tej chwili istnieje w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  W dalszej części obrad Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że przekaże dwie informacje:
  - Pan Wójt przekazał już wcześniej, jest informacja i Wójt mnie uprzedził na temat nieczystości w dolinie Narwi z załącznikami fotograficznymi i myślę że się zapoznacie Panie i Panowie.
  - informacja od Wojewody Podlaskiego do Rady Gminy i może należałoby całość przedstawić.
  Pani Sekretarz Gminy zaproponowała, że pokrótce przedstawi informację, na co wyraził zgodę Pan Przewodniczący Rady. Następnie powiedziała, że do uchwalonej uchwały w sprawie Programu opieki nad zabytkami na poprzedniej sesji Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie nadzorcze do § 3. Po prostu z automatu poszło do Urzędu Województwa Podlaskiego, że po 14 dniach, tymczasem tego zapisu nie powinno być i wykreślają po prostu 14 dni. Także uchwała jest utrzymana w mocy tylko skreślają nam zapis o tych 14 dniach.
  Następnie głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że przedstawiony tekst przez Panią Kierownik Surawską zawiera pewne jakby uogólnienia. W Ośrodku Pomocy Społecznej jest jeden kierownik. Koszty z tego nie są wielkie, bo większość okresu wypowiedzenia Pani była na zwolnieniu lekarskim więc płacił ZUS. Cieszę się, że Pani do zdrowia w dniu wyroku wróciła, Bo wiem że jeszcze był dłuższy okres półroczny zasiłku rehabilitacyjnego, więc trudno było przewidywać, że nastąpi cudowne ozdrowienie. Myślę, że jest jeszcze wiele powodów, ja Pani wytłumaczyłem, uzasadniłem, wypowiedzenie wręczyłem. Do współpracy nie wystarczy osobisty upór. Zaszły nowe okoliczności, które uzasadniłem. Zapewne będę pozwany więc nie chcę tutaj rozwijać tematu, bo to będzie rozstrzygane w sądzie.

  Po czym Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że ze względu na wyczerpanie porządku obrad, dziękuję wszystkim zgromadzonym za udział w sesji. Zamykam obrady XV sesji Rady Gminy Piątnica.


  Protokołowała: Bożena Duda

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber


  Informację udostępniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2016-04-27 1452
  Data upublicznienia: 2016-04-27
  Art. czytany: 1081 razy

  » Protokół Nr XV/2016 (sesja 31.03.2016 r.) - rozmiar: 337009 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl