A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Protokoły z obrad sesji
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół Nr XVIII/2016 (sesja 20.07.2016 r.)

  Protokół Nr XVIII/2016
  obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica,
  odbytej w dniu 20 lipca 2016 r.
  w lokalu Urzędu Gminy w Piątnicy, przy ul. Stawiskowskiej 53.  Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 8.00, a zakończono o godz. 8.20.
  Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber – Przewodniczący Rady.
  Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym stwierdził prawomocność obrad.
  Radni otrzymali projekt uchwały, będący przedmiotem obrad sesji.
  Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica.

  Radni Rady Gminy obecni na sesji:
  1.Bieńczyk Bogdan
  2.Dąbrowski Adam Robert
  3. Domitrz Urszula
  4. Dymek Andrzej
  5.Kopczewski Jan
  6.Kuczyński Bogusław
  7.Mroczkowski Sławomir
  8.Pokropowicz Jarosław
  9.Sowa Halina
  10.Śmiarowski Karol
  11.Świderski Andrzej
  12.Weber Krzysztof
  13.Zduńczyk Piotr

  Radni Rady Gminy nieobecni na sesji:
  1.Komorowska Agnieszka Alicja
  2.Konopko Marek

  Ponadto w sesji wzięli udział:
  1.Kozicki Krzysztof Ryszard - Wójt Gminy Piątnica
  2.Dziekońska Maria - Sekretarz Gminy
  3.Chilińska Katarzyna - Skarbnik Gminy

  Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

  Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych. Poinformował, że sesję zwołał na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Piątnica. Następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy Piątnica z dnia 19 lipca 2016 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy (wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).
  Po czym poinformował, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, zmiany w porządku obrad Rada może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, z tym że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w artykule 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy, czyli Wójta.
  Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad.

  Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji o poniższej treści:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020.
  3. Zamknięcie obrad.

  Ad.2

  Pan Przewodniczący Rady stwierdził, iż w punkcie tym Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
  Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kozicki – Wójt Gminy. Podziękował Przewodniczącemu Rady za szybkie zwołanie sesji. Sytuacja ta wynikła z faktu, iż otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy drogi Kalinowo- Kalinowo -Kolonia na kwotę 1 669 517 zł i właśnie dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim jest uroczyste podpisanie umów. Zmiana dokonana w uchwale jest konieczna do podpisania umowy.
  Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Chilińska – Skarbnik Gminy. Stwierdziła, że wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2017-2018 w związku z wprowadzeniem do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Kalinowo – Kalinowo-Kolonia. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2016-2018 i będzie współfinansowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  W dalszej części obrad głos zabrał Radny – Kopczewski Jan pytając czy nasz wkład będzie finansowany z budżetu czy będzie brany na ten cel kredyt?
  Skarbnik Gminy poinformowała, że jeszcze nie ma ustaleń w tej kwestii.
  Wójt Gminy stwierdził, iż należałoby przedyskutować fakt brania kredytu na budowę dróg.
  Lepiej robić konkretnie drogi, niż ograniczyć się do żwirowania, gdyż efekt tego jest bardzo krótkotrwały.
  Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020.W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 104/XVIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).

  Ad.3

  Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zgromadzonym za udział i zamknął obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Piątnica.


  Protokołowała: Bożena Jasińska

  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber
  Informację udostęniła:
  Bożena Duda


  Data wprowadzenia: 2016-08-31 1529
  Data upublicznienia: 2016-08-31
  Art. czytany: 946 razy

  » Protokół Nr XVIII/2016 (format PDF) - rozmiar: 302772 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl