A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych (2017)

  Wymagane dokumenty

  Informacja o lasach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

  Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym dniu deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować je w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


  Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Gminy Piątnica,
  ul. Stawiskowska 53,
  pokój nr 10 i 19 w godz. 730-1530.
  Tel. 86 216-24-76

  Termin i sposób załatwienia

  Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.
  W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

  Zmiany od 1 stycznia 2016 r.

  • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku leśnego jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to kwota 6,30 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.
  • W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.

  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, z późn. zm.).
  2. Uchwała Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 4095).
  3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028)
  4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996)

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Piątnica.

  Inne informacje

  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

  Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada - w przypadku osób fizycznych oraz do 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych.


  Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosiła 191,01 zł za 1 m3
  - Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50% - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna – 21,0111 zł (tj. 0,220m3 x 191,01 zł x 50% = 21,0111 zł),
  - Dla pozostałych lasów - równowartość pieniężną 0,220m3 drewna – 42,0222 zł (tj. 0,220m3 x 191,01 zł. = 42,0222 zł).


  Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne mogą dokonywać do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

  Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

  Informację udostępniła: Małgorzata Krajewska


  Data wprowadzenia: 2017-01-10 1202
  Data upublicznienia: 2017-01-10
  Art. czytany: 1441 razy

  » 01. wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) dla osób fizycz - rozmiar: 259072 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 02. wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) dla osób prawnych - rozmiar: 159744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 03. wzór załącznika do Deklaracji na podatek leśny (DL-1) - rozmiar: 103424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl