A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Przetargi / Konkursy
 • Przetargi ogłoszone
 • Ogłoszenie o zamówieniu na 'Kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica'

  Piątnica Poduchowna: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica. 


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


  Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych w dniu 30.11.2017 r. pod numerem nr 625325-N-2017


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe


  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 0%


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający


  Nie


  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania


  Nie


  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających


  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej


  Nie


  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:


  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piątnica, krajowy numer identyfikacyjny 54229600017, ul. Stawiskowska  53, 18421   Piątnica Poduchowna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 162 476, e-mail ugpiatnica@doc.pl, faks 86 218 24 56.
  Adres strony internetowej (URL): ugpiatnica.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):


  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)


  Nie
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


  Tak
  ugpiatnica.doc.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem


  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie


  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie (operator pocztowy, posłaniec, osobiście)
  Adres:
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. nr 8


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica.


  Numer referencyjny: GPT.271.18.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy


  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:


  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Piątnica oraz jej jednostek organizacyjnych położonych na terenie gminy. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami. 3 Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 929.000,00 kWh, w tym energia rozliczana w: - grupie taryfowej C 11 - 212.000,00 kWh; - grupie taryfowej C 12a - 107.000,00 kWh, w tym strefa I około 40 %, strefa II około 60 %; - grupie taryfowej C 12b - 590.000,00 kWh, w tym strefa I około 35 %, strefa II około 65 %; - grupie taryfowej G 11 - 20.000,00 kWh. Wykonawca razem z ofertą składa załącznik Nr 2A do SIWZ – szczegółowe wyliczenie ofert. Podane prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Rozliczanie dostaw energii odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. Wykonanie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie przez Wykonawcę umowy na kompleksową dostawę i dystrybucję energii z Gminą Piątnica.            Zamawiający wymaga aby na fakturach odbiorców: Urząd Gminy, Centrum Usług Samorządowych, szkoły, przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy jako nabywca widniała Gmina Piątnica a wymienione jednostki jako punkty odbioru lub adresaci. Rozliczenia punktów: biblioteka publiczna, Gminny Ośrodek Kultury będą przeprowadzane oddzielnie przez odbiorców - na rachunkach będą nabywcą i odbiorcą. Adresy do korespondencji mają być tożsame z odbiorcami. 4. Zamawiający wymaga minimalnego 14 dniowego terminu płatności faktur - licząc od dnia otrzymania.


  II.5) Główny kod CPV: 09.31.00.00-5


  Dodatkowe kody CPV: 65.31.00.00-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,00


  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


    lub dniach:


  lub


  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31


  II.9) Informacje dodatkowe:


   


  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


  Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada:


  a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,


  b) aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy.


  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku


  Informacje dodatkowe


  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.


  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


  Informacje dodatkowe:


  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie


  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


  Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


  1. potwierdzona kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE,


  2 potwierdzona kopia aktualnej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo kopia umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy lub inny dokument/oświadczenie stwierdzające że Wykonawca ma zawartą umowę na okres świadczenia usługi


  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).


  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) OPIS


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


  IV.2.2) Kryteria


  Kryteria  Znaczenie  Cena  100
  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


  Tak


  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji


  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:


  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


  Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: 1) zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa; 2) zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (Dystrybucyjnej) OSD; 3) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego); 4) zmiany cen jednostkowych i stawek opłat określonych dla kompleksowej dostawy energii elektrycznej będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego, stawki podatku VAT lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, 5) zmiany cen jednostkowych za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE); 6) zmiany mocy umownej, w takiej sytuacji od następnego okresu rozliczeniowego po zmianie mocy umownej nastąpi jej przyjęcie w rozliczeniach zgodnie z Taryfą OSD (zmiana zostanie potwierdzona dokumentem OTS wydanym przez Dystrybutora ); 7) zmiany maksymalnej szacunkowej wartości umowy, wynikającej z okoliczności opisanych w ust. 1 pkt 4, 5 i 6; 8) powyższe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 9) Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu); 10) Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej będzie możliwe tylko w obrębie grup taryfowych wskazanych w Formularzu cenowym; 11) Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej G zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy


  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-08, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


  > polski


  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


   


  IV.6.6) Informacje dodatkowe:  Data wprowadzenia: 2017-11-30 1521
  Data upublicznienia: 2017-11-30
  Art. czytany: 423 razy

  » 00. Treść ogłoszenia (format PDF) - rozmiar: 613668 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) - rozmiar: 1080203 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 02. Załącznik Nr 1 (xlsx) - rozmiar: 31975 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » 03. Załącznik Nr 2-5 (doc) - rozmiar: 179712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 04. Odpowiedź na pytania wykonawcy - rozmiar: 146399 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl