A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
  • Bieżące informacje
  • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica

    OBWIESZCZENIE
    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
    Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 141/XXIV/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 15 lutego 2017 r. i Uchwały Nr 157/XXVIII/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 maja 2017 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Piątnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lutego do 13 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, pokój nr 2, w godzinach 8.00 – 15.00.

    Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Kownaty” i „Wiktorzyn” położonych w obrębie gruntów wsi Kownaty i Olszyny z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację.
    Dyskusja publiczna na rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku w godzinach 13.00 – 15.00.

    Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany Studium i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Piątnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 roku w formie:
    - pisemnej na adres Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
    - drogą elektroniczną na adres: ugpiatnica@doc.pl. bez konieczności opatrywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym.

    Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

    Wójt Gminy Piątnica
    Krzysztof Ryszard Kozicki


    Informację udostępniła: Agata Kossakowska


    Data wprowadzenia: 2018-02-01 1202
    Data upublicznienia: 2018-02-01
    Art. czytany: 636 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
    Serwis gminny
    www.gminapiatnica.pl


    Elektroniczna skrzynka podawcza
    Godziny pracy:
    od poniedziałku
    do piątku
    730-1530    NIP
    Urzędu Gminy:
    7181671232

    REGON
    Urzędu Gminy:
    000542296

    Numer konta:
    Hexa Bank Spółdzielczy
    68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
    Kod terytorialny
    gminy:
    2007052

    NIP Gminy: 7182032847

    REGON Gminy: 450669973

    Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

    Zbiór aktów prawa miejscowego

    System informacji przestrzennej - portal mapowy

    Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

    Program 500+ - informacje ogólne

    Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

    Strona z usługami dla obywateli

    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

    Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


    Rządowe Centrum
    Legislacji

    Dziennik Ustaw
    Monitor Polski
    Dzienniki Urzędowe

    Księgi wieczyste
    Przeglądarka Ksiąg wieczystych

    Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

    Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

    Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

    Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


    Jak do nas dojechać?

    Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

    Natężenie ruchu
    na drogach

    Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
    tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
    e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
    Redaktor strony: Konrad Majkowski


    Serwis korzysta z plików Cookie.
    Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


    Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl