A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał i zamierzenia
 • Projekty rok 2005 (archiwum)
 • Sesja XXV (archiwum)
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta  UCHWAŁA NR .....
  RADY GMINY PIĄTNICA
  z dnia .........

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) Rada Gminy - po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną - uchwala, co następuje:


  § 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na Wójta przez pana Bogdana Webera, zam. Łomża dotycząca nieprzestrzegania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnergo jest zasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

  § 2. Zobowiązuje się Wójta do:
  1/ przesłania na adres pana Bogdana Webera kopii brakujących pism, uprzednio przesłanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży;
  2/ udzielenia odpowiedzi na pismo pana Bogdana Webera z dnia 30 lipca 2004 r.

  § 3. Postanawia się zwrócić uwagę Wójtowi - Edwardowi Ładzie na obowiązek bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli z zakresu administracji publicznej.

  § 4. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę – panu Bogdanowi Weberowi oraz Wojewodzie Podlaskiemu.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.
  2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.
  Załącznik do uchwały Nr ....
  Rady Gminy Piątnica
  z dnia .....................
  Uzasadnienie

  do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.

  Rada Gminy, po zapoznaniu się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącym badania skargi ustaliła, że:

  1/ zarzut o nie przesyłanie na adres skarżącego kopii pism przewodnich, kierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży od składanych odwołań od decyzji Wójta w sprawie umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych jest słuszny. Zgodnie z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a Wójt nie spełnił tego warunku, gdyż nie przesłał kopii pism przewodnich skarżącemu.

  2/ zarzut o nie udzielenie odpowiedzi na pisma kierowane do Wójta jest częściowo zasadny.

  Skarżący nie otrzymał jedynie odpowiedzi na swoje pismo z dnia 30 lipca 2004 r., kierowane do Wójta w sprawie dokonania oględzin i oszacowania szkód na gruncie w miejscowości Kisielnica, natomiast na pozostałe pisma otrzymał odpowiedzi.  Data wprowadzenia: 2005-02-18 1204
  Data upublicznienia: 2005-02-18
  Art. czytany: 2938 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl