A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał i zamierzenia
 • Projekty rok 2005 (archiwum)
 • Sesja XXV (archiwum)
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego..  UCHWAŁA NR ../../05
  RADY GMINY PIĄTNICA
  z dnia .. lutego 2005 r.

  w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1)) Rada Gminy – na wniosek Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży – bezwzględną większością głosów uchwala, co następuje:

  § 1. Przyjmuje się zmiany do Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży ogłoszonego dnia 26 stycznia 1996 r. (Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 1, poz. 7), w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203.

  Załącznik do Uchwały Nr ../.../05
  Rady Gminy Piątnica
  z dnia ............ 2005 r.

  Zmiana Statutu
  Związku Komunalnego pod nazwą:
  Międzygminny Związek Wodociągów
  i Kanalizacji w Łomży
  W Statucie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, wpisanym do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 144 z datą 5 stycznia 1996r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łomżyńskiego z dnia 26 stycznia 1996r. pod poz. 7, wprowadza się następujące zmiany:

  § 1


  1) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 2.1. Członkami Związku są następujące gminy: Grabowo, Klukowo, Kolno, Kulesze Kościelne, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Piątnica, Rutki, Śniadowo, Szulborze, Trzcianne, Wąsosz, Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Zbójna''.

  2) § 3 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu''.

  3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 5.2. Związek prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego i Rzeczpospolitej Polskiej''.

  4) w § 7 ust. 2 wyraz ''punkcie'' zastępuje się wyrazem ''ustępie''.

  5) § 9 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 9.1. Zadaniem Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego oraz zieleni i zadrzewień na terenach gmin - członków Związku.
  2. Zadanie wymienione w ust. 1 Związek wykonuje poprzez utworzoną przez siebie spółkę o nazwie ''Wodociągi Wiejskie'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży, wobec której Zarząd Związku pełni funkcję zgromadzenia wspólników oraz przez inne utworzone przez Związek podmioty''.

  6) § 11 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 11.1. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w Związku.

  2. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.

  3. Poza reprezentowaniem gminy w Zgromadzeniu określonym w ust. 1 i ust. 2, każda z gmin - członków Międzygminnego Związku jest reprezentowana jeszcze przez jednego przedstawiciela. Dodatkowego przedstawiciela wyznacza zainteresowana rada gminy''.

  4. Każdy z wymienionych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 członków Zgromadzenia ma na posiedzeniu Zgromadzenia jeden głos''.

  7) § 13 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 13. Do właściwości Zgromadzenia Związku należy:

  1) opracowanie i proponowanie zmian Statutu Związku,
  2) stanowienie o kierunkach działania Związku i Zarządu Związku,
  3) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
  4) uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium członkom Zarządu Związku,
  5) powoływanie i odwoływanie Skarbnika (Głównego Księgowego) Związku,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania taryf za dostarczoną odbiorcom wodę i za odprowadzanie ścieków,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Związku,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni,
  9) określanie warunków przystępowania do Związku i występowania z niego,
  10) wybór i odwoływanie członków Zarządu Związku i członków Komisji Rewizyjnej,
  11) tworzenie fundacji,
  12) określanie wysokości maksymalnej kwoty zaciągania przez Związek kredytów i pożyczek,
  13) podejmowanie uchwały o wykluczeniu członka ze Związku,
  14) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Związku,
  15) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Związku,
  16) ustalanie wynagrodzeń etatowych i nieetatowych członków Zarządu Związku i członków Komisji Rewizyjnej,
  17) podejmowanie innych uchwał dotyczących Związku a wynikających z obowiązujących przepisów''.

  8) w § 15 w zdaniu trzecim po wyrazie ''Zarządu'' dodaje się wyraz ''bądź''.

  9) § 21 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 21. Zarząd Związku składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza''.

  10) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  ''3. Dopuszczany jest wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia''.

  11) w § 23 w pkt. 2 wyraz ''gospodarczą'' skreśla się, punkt 8 otrzymuje brzmienie:

  ''8) reprezentowanie Związku wobec innych podmiotów'' oraz dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:

  ''9) sprawowanie funkcji Zgromadzenia Wspólników ''Wodociągów Wiejskich'' Spółki z o. o. w Łomży stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów''

  12) w § 24 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

  ''4) wykonuje czynności pracodawcy wobec pracowników Związku stosownie do przepisów prawa pracy''
  a punkt 6 skreśla się.

  13) § 25 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 25 Do składania oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu''.

  14) § 26 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 26. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Statucie, do Zarządu Związku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wójtów''

  15) w § 28 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  ''1. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Związku, wykonanie budżetu oraz dokonuje innych kontroli działalności Związku zleconych przez Zgromadzenie a sposób dokonania kontroli określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

  2. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i przesyła jego odpis Zarządowi Związku''.
  zaś ustęp 3 skreśla się.

  16) w § 30 po wyrazach ''prawa budżetowego'' dodaje się wyrazy ''i innymi przepisami prawa'' a wyrazy na końcu zdania ''wydanymi do niego aktami wykonawczymi'' skreśla się.

  17) § 32 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 32.1. Dochodami związku są:
  1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Związku,
  2) wpływy ze sprzedaży części majątku Związku,
  3) dotacje, darowizny i zapisy,
  4) inne wpływy pieniężne bądź rzeczowe.

  18) § 33 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 33. Jeżeli dochody własne Związku nie pokryją w roku budżetowym wydatków, niedobór pokrywają członkowie Związku w wielkościach uchwalonych przez Zgromadzenie Związku''.

  19) w § 34, w § 35, w § 42 ust. 1 i w § 43 ust. 3 wyraz ''obrachunkowego'', użyty także w innych przypadkach, zastępuje się wyrazem ''budżetowego'' bądź użytego w innych przypadkach.

  20) § 36 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 36 Urządzenia, obiekty i majątek Związku służą do realizacji zadań statutowych Związku i członków Związku''.

  21) § 38 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 38 Sprawy podmiotów utworzonych przez Związek regulują odrębne przepisy''.

  22) w § 52 wyrazy ''Wojewody Łomżyńskiego do Prezesa Rady Ministrów'' zastępuje się wyrazami ''Wojewody Podlaskiego do Ministra właściwego do spraw administracji''.

  23) w § 53 w ustępie 1 wyrazy ''o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zamianami)'' zastępuje się wyrazami ''o samorządzie gminnym'' a w ustępie 2 wyraz ''Łomżyński'' zastępuje się wyrazem ''Podlaski''.

  24) § 54 otrzymuje brzmienie:

  ''§ 54 Decyzja organu nadzorczego może być zaskarżona stosownie do właściwych przepisów''.

  § 2


  Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2005-02-22 1133
  Data upublicznienia: 2005-02-22
  Art. czytany: 3031 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl